Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Sosiaalisen innovoinnin avulla voidaan parantaa kansalaisten elämänlaatua  

Nykyisissä EU:n politiikoissa painotetaan liiaksi innovoinnin teknologista puolta sosiaalisen innovoinnin kustannuksella, todetaan Euroopan alueiden komitean 11. toukokuuta hyväksymässä lausunnossa. Siinä sosiaalinen innovointi määritellään uusiksi ideoiksi, joita julkiset ja paikalliset yhteisöt ovat luoneet yhdessä vastatakseen sosiaalisiin tarpeisiin.

AK:n mielestä sosiaalinen innovointi on resurssi, jota tulisi hyödyntää eri politiikanaloilla kansalaisten elämänlaadun parantamiseksi Euroopassa. Sosiaalinen ja teknologinen innovointi täydentävät toisiaan, ja tämän vuoksi Euroopan komission tulisi olla eturintamassa kehitettäessä sosiaalista innovointia ja jaettaessa osaamista ja hyviä käytänteitä kyseisellä alalla.

"Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita asiakasraadit, joiden kautta palveluiden käyttäjät voivat vaikuttaa niiden suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Asiakasraadit soveltuvat asiakaspalautteen ja. käyttäjäkokemusten keräämiseen, palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen sekä uusien ideoiden synnyttämiseen tai testaamiseen. Asiakasraatien kautta voidaan luoda konkreettinen kosketuspinta esimerkiksi työnhakijoihin ja edistää heidän vaikutusmahdollisuuksiaan", Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen (sd/PES) kuvaa.

Lausunnossa kehotetaan Euroopan komissiota tekemään sosiaalisesta innovoinnista kriteerin EU:n rahastoille esitettyjen hakemusten arvioinnissa, avaamaan rahastot ja ohjelmat myös muille kuin perinteisille instituutioille ja ryhmittymille sekä luomaan mahdollisuuksia kokeiluun. Sosiaalisen innovoinnin kehitystä eri jäsenvaltioissa olisi arvioitava selkeillä indikaattoreilla. AK toistaa myös kehotuksensa yksinkertaistaa sääntelykehystä etenkin koheesiopolitiikan alalla, jotta voidaan luoda innovaatiomyönteisempi toimintaympäristö.

Sosiaalinen innovointi vaatii paikallis- ja alueviranomaisilta avointa asennoitumista kansalaisten, yritysten, tiede-, tutkimus- ja oppilaitosten sekä yhteiskunnallisten organisaatioiden aloitteisiin ja ideoihin. Lausunnossa kunnilta peräänkuulutetaan johtajuutta ja koordinointia sidosryhmien saattamiseksi yhteen, hyvien aloitteiden tehostamiseksi, joustavien oikeudellisten puitteiden luomiseksi ja tietämyksen jakamiseksi.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen
P. +32 22822063
lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :