Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Sosiaalisilla ja ympäristökriteereillä on oltava oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa keskeinen merkitys  

Rijekan pormestari ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa (JTF) käsittelevän lausunnon esittelijä Vojko Obersnel (PES, HR) vastaa tässä haastattelussa viiteen kysymykseen EU:n JTF-aloitteesta, jonka avulla on tarkoitus tukea alueita, joihin siirtymä vähähiiliseen talouteen vaikuttaa kaikkein eniten. JTF-rahaston määrärahaehdotusta on nostettu covid-19-kriisin vuoksi 7,5 miljardista 40 miljardiin euroon. Euroopan alueiden komitea (AK) hyväksyi rahastoa käsittelevän lausuntonsa heinäkuun 2020 täysistunnossa. Se korostaa pitävänsä myönteisenä, että EU tukee sosiaalisesti oikeudenmukaista ja kestävää vihreää siirtymää.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on yksi oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin kolmesta pilarista. Kaksi muuta ovat InvestEU-ohjelmaan kuuluva siirtymäjärjestely ja EU:n talousarviosta tuettava julkisen sektorin lainajärjestely. Rahaston tavoitteena on edistää ilmastoneutraaliuteen siirtymistä alueilla, jotka ovat erittäin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista, kuten hiilestä, turpeesta ja öljyliuskeesta, tai kasvihuonekaasupäästövaltaisista teollisista prosesseista.  

Mitkä ovat laatimanne lausunnon tärkeimmät viestit?

AK:n antaman lausunnon mukaan sosiaalisilla ja ympäristökriteereillä tulee olla oikeudenmukaisen siirtymän rahastossa keskeinen merkitys. Rahasto on hyvin tiiviisti sidoksissa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin, ja sen yhteydessä varmistetaan, että tukea saavat alueet sitoutuvat selkeästi Pariisin sopimukseen, EU:n tavoitteeseen saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä ja vuoteen 2030 ulottuviin keskipitkän aikavälin tavoitteisiin. AK tuo lausunnossa julki suhtautuvansa myönteisesti JTF-määrärahojen lisäämiseen. Se katsoo, että lisärahoituksen siirtämisen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) pitäisi olla vapaaehtoista. Näin paikallis- ja alueviranomaiset saisivat tarvitsemaansa joustovaraa, jotta ne voivat rahoittaa työmarkkinaohjelmia ESR+:n kautta ja vihreää siirtymää edistäviä hankkeita JTF:n kautta.

Miten lausunto voi vaikuttaa lainsäätäjien välisiin neuvotteluihin kyseisestä asetuksesta?

Järjestin jo lausuntoluonnokseni valmisteluvaiheessa useita tätä aihetta käsitteleviä tapaamisia Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Pääsin myös esittelemään lausuntoluonnoksen sisältämiä ajatuksia Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnalle (REGI) ja tuomaan siten esille paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta tärkeitä seikkoja prosessin varhaisessa vaiheessa. Lausuntoluonnoksessa esittämistäni 19 muutosehdotuksesta 11 esitettiin tarkistuksina Euroopan parlamentissa. Euroopan alueiden komitea on siis pystynyt vaikuttamaan Euroopan parlamenttiin monessa tärkeässä suhteessa. Lisäksi olemme olleet epävirallisesti yhteydessä EU:n puheenjohtajavaltion Saksan edustajiin, ja iloksemme monet lausunnon suosituksista on otettu huomioon myös neuvoston tekstissä.

Millainen asema uudella rahastolla on vihreän kehityksen ohjelmassa ja covid-19-pandemiasta toipumisessa? Miten sen avulla on tarkoitus auttaa muutosten pahiten koettelemia alueita?

Covid-19-pandemian myötä Euroopan unionin ja koko maailman huomio on perustellusti kääntynyt ihmishenkien pelastamiseen, työpaikkojen suojelemiseen ja talouden elvyttämiseen. Olen silti tyytyväinen nähdessäni, ettei Euroopan komissio ole myöskään unohtanut ilmastonmuutoksen torjunnan merkitystä ja että se on jopa lisännyt oikeudenmukaisen siirtymän rahaston määrärahoja huomattavasti, alun perin suunnitelluista 7,5 miljardista eurosta 40 miljardiin euroon. JTF-määrärahojen korottaminen auttaa muutosten kourissa olevia alueita eteenpäin polulla kohti vihreää, kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista siirtymää ja edistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteiden täytäntöönpanoa kyseisillä alueilla. Koheesiopolitiikan ohjelmista ja etenkin vasta perustetusta REACT-EU-ohjelmasta tuetaan kriisin koettelemia alueita. EU:n tukea tarvitaan sekä vihreään talouteen siirtymiseen että talouden toipumiseen kriisistä.

Miten paikallis- ja alueviranomaisten roolia siirtymäprosessissa voidaan vahvistaa? Mitä (EU-, jäsenvaltio- ja aluetason) toimielimet voivat tahollaan tehdä, jotta siirtymävaiheessa olevien alueiden todelliset tarpeet ja JTF:n poliittiset painopisteet kohtaisivat?

Paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen rooli vihreän kehityksen ohjelman täytäntöönpanossa, mutta ympäristöhankkeiden menestyksekäs toteuttaminen edellyttää muutakin kuin varoja niiden rahoittamiseksi. Ensisijaisen tärkeää on, että kansalaiset suostuvat lähtemään mukaan ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vihreän talouden edistämiseen. Pormestarina minun tehtäväni on kuunnella kansalaisia ja saada heidät kaikkien toteutettavien hankkeiden taakse riippumatta siitä, onko kyse paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella vai EU:n tasolla säädetyistä laeista. Tämä pätee myös oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon. JTF-rahastosta voi olla hyötyä hiilikaivosten työntekijöille vain, jos sitä käytetään sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Tämän vuoksi korostan lausunnossa rahastoon liittyviä sosiaalisia näkökohtia. Tarvitsemme kansalaisia, jotta rahaston avulla päästään tuloksiin, ja kansalaiset tarvitsevat meiltä oikeanlaista toimintakehystä, jonka avulla taataan, ettei kukaan jää oman onnensa nojaan.

Mitä mieltä olette JTF-tuen saannin ehdoista? Vastaavatko ne oikealla tavalla EU:n moninaisten alueiden erilaisia tilanteita?

Jokaisella alueella on omat erityispiirteensä, ja tämä pitäisi ottaa huomioon. Lisäksi alueet pyrkivät kohti ilmastoneutraaliutta hyvin erilaisista lähtökohdista. Tarvitaan kuitenkin säännöt, joita voidaan soveltaa kaikkiin siirtymän vaikutuspiirissä oleviin alueisiin. Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa varten esitetyt rahoitusmahdollisuudet eivät ole uusia, sillä suurinta osaa toimista voitaisiin rahoittaa myös muista koheesiopolitiikan ohjelmista. Se, että JTF:n myötä huomio keskittyy tiettyihin asioihin, antaa kuitenkin ennennäkemättömän panoksen Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan. Euroopan alueiden komitea esittää lausunnossaan tekstiin lisäkappaletta toimista, joita rahastosta voidaan rahoittaa. Tarkoituksena on antaa paikallis- ja alueviranomaisille mahdollisuus ehdottaa ohjelmia, joissa on otettu huomioon alueen erityistarpeet ja ominaispiirteet.

Lehdistöyhteydet:

Carmen Schmidle

P. +32 494735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

David Crous

P. +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/APPLICATIONS-FOR-EUREGIONSWEEK-2023-ARE-OFFICIALLY-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
Applications for the #EURegionsWeek 2023 are officially open!
22.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-15-FEB.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
Industrial transition: regional and local leaders warn against risks for SMEs if the territorial impact is neglected
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SOCIAL-AND-ENVIRONMENTAL-CRITERIA-MUST-BE-AT-THE-CORE-OF-THE-JUST-TRANSITION-FUND.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023