Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan unionin tila: ‎ ylhäältä alaspäin suuntautuva toimintamalli estää unionia lunastamasta lupauksiaan eikä edistä kansalaisläheisyyttä  

Euroopan alueiden komitean puheenjohtajan Apostolos Tzitzikostasin kannanotto

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas kommentoi Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin tänään pitämää puhetta Euroopan unionin tilasta seuraavasti:

”EU:n tilaa käsitelleessä puheessa tuotiin oikeutetusti esiin, että yhteisvastuullisuus on vahvistunut Euroopan unionissa ja että unioni kykenee torjumaan pandemiaa entistä paremmin. Kaikkialla Euroopassa olisi tunnustettava hallintotahojen, teollisuuden ja julkisten palvelujen uskomattomat yhteiset ponnistelut pyrittäessä toimittamaan rokotteita kaikille alueille ja kunnille. Komitea kannattaa myös tinkimättä nyt asetettuja painopisteitä: unionina, jolla on talousarvio ja ennennäkemättömän laaja elpymissuunnitelma, meidän on nyt yhdessä investoitava päästäksemme yhdessä jaloillemme ja vauhditettava samanaikaisesti ilmastosiirtymää ja digitalisaatiota.

Emme kuitenkaan saavuta näitä yhteisiä tavoitteita noudattamalla ylhäältä alaspäin suuntautuvaa toimintamallia. EU:n on vastattava ihmisten todellisiin tarpeisiin näiden asuin- ja työskentelypaikoissa. Vain alhaalta ylöspäin suuntautuvan toimintamallin avulla EU voi onnistua ja palauttaa kannatuksensa ihmisten mielissä ja sydämissä. Pandemia ja viimeaikaiset tulvat ja metsäpalot ovat koetelleet yhteisöjämme, ja EU:n miljoona paikallis- ja aluepäättäjää on työskennellyt etulinjassa julkishallintojen ja hätäpalvelujen kanssa pelastaakseen ihmishenkiä ja ylläpitääkseen talouksiamme. Jos paikallisia toimijoita, joiden vastuulla on panna täytäntöön 70 prosenttia kaikesta EU:n lainsäädännöstä, ei oteta riittävässä määrin mukaan kansallisten elpymis- ja palautumissuunnitelmien suunnitteluun ja toteutukseen, Euroopan elpyminen on uhattuna. Vihreän kehityksen ohjelma voidaan toteuttaa vain alue- ja paikallistasolla yhdessä paikallisvaaleilla valittujen päättäjien kanssa – muutoin se epäonnistuu. Jos Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi ei tavoita kaikkia paikallisyhteisöjä eri puolilla Eurooppaa, se on vaarassa olla Brysselin toimielinten välinen kauneuskilpailu.

Tänään kuullussa puheessa menetettiin tilaisuus tunnustaa ruohonjuuritason toimijoiden keskeinen rooli ja tarjota uusi visio hallintotavasta, joka tehostaa EU:ta ja lähentää sitä kansalaisiinsa. EU ei voi enää olla ylhäältä alaspäin suuntautuva abstrakti hanke, vaan sen on luotava todellinen kumppanuus niiden kanssa, jotka muodostavat eurooppalaisen demokratian perustan – vaaleilla valitut alue- ja paikallisjohtajat, kuvernöörit, pormestarit ja paikallisvaltuustojen jäsenet. Emme voi jättää huomiotta tätä tosiasiaa, jos haluamme rakentaa yhdessä vauraamman, oikeudenmukaisemman ja selviytymiskykyisemmän tulevaisuuden kansalaisillemme. Toimimalla valtiotasoa alempien hallintotahojen äänenä tänä syksynä järjestettävässä Euroopan tulevaisuuskonferenssissa voimme vahvistaa ponnistelujamme tasapainon palauttamiseksi.”

12. lokakuuta: Euroopan alueiden komitea julkaisee katsauksensa EU:n alueiden ja kuntien tilanteesta.

Euroopan alueiden komitea julkaisee 12. lokakuuta 2021 EU:n vuotuisen alue- ja kuntabarometrin , jossa luodaan katsaus pandemian moninaisiin vaikutuksiin EU:n alueilla ja kunnissa ja tuodaan esiin unionissa ja yksittäisissä jäsenvaltioissa vallitsevat huomattavat erot. Siinä osoitetaan pandemian aiheuttama ns. saksivaikutus paikallis- ja aluetalouteen sekä esitetään, miten alueet ja kunnat edistyvät – tai kamppailevat – pyrkiessään hallitsemaan vihreää siirtymää ja digitalisaatiota, miten alueiden välisten taloudellisten ja sosiaalisten erojen kaventamisen haaste on monimutkaistunut ja miten alueet ja kunnat nykyaikaistavat paikallisdemokratiaa. EU:n 1,15 miljoonan alue- ja paikallispäättäjän keskuudessa tehty tähän mennessä laaja-alaisin kyselytutkimus tuo myös julki niiden päättäjien näkökannat, jotka rakentavat unionia päivittäin paikallisyhteisöissään.

Yhteyshenkilö:

Michele Cercone

Puh. +32 498982349

michele.cercone@cor.europa.eu

Jaa :