Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin on ”tultava osaksi EU:n DNA:ta”  

Alueet ja kunnat odottavat kiinnostuneina Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman esittelyä 3. maaliskuuta. Sillä olisi lähetettävä vahva viesti Portossa 7.–8. toukokuuta kokoontuville valtion- ja hallitusten päämiehille, jotta nämä kohottaisivat tavoitetasoaan ja pyrkisivät varmistamaan oikeudenmukaiset siirtymät covid-19-pandemian jälkeen, Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenet korostivat keskustelussa neuvoston puheenjohtajavaltion Portugalin edustajan kanssa.

Puheenjohtajavaltio Portugali on pyytänyt AK:n SEDEC-valiokuntaa valmistelemaan lausunnon Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanosta paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta. Lausunnossa korostetaan pilarin keskeistä roolia Euroopan elpymisessä ja mukautumisessa vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja väestörakenteen muutokseen. Se on määrä antaa toukokuun täysistunnossa vain joitakin päiviä ennen Portossa pidettävää sosiaalialan huippukokousta .

SEDEC-valiokunnan puheenjohtaja, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Anne Karjalainen (FI, PES), joka on valmisteilla olevan lausunnon esittelijä, totesi: ”Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista on tultava osa Euroopan unionin DNA:ta, jotta voidaan torjua sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta, parantaa kykyä selviytyä kriiseistä ja auttaa ihmisiä mukautumaan vihreään siirtymään ja digitalisaatioon. On korkea aika panna se täytäntöön koordinoidusti kaikkialla unionissa. Pilarin täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman tulisi olla selkeä ja kunnianhimoinen, ja siinä olisi asetettava sitovia tavoitteita edistymisen tehokasta seurantaa varten. Siinä olisi myös tunnustettava täysipainoisesti paikallis- ja alueviranomaisten rooli pilarin periaatteiden toteuttamisessa ruohonjuuritasolla sekä yhdenvertaisuuden ja osallisuuden varmistamisessa.”

Sosiaaliturvasta vastaava Portugalin hallituksen valtiosihteeri Gabriel Bastos sanoi: ”Koska AK on lähellä kansalaisia ja tuntee ruohonjuuritason todellisuuden, sen panos on keskeisen tärkeä, jotta ymmärretään, miten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari tulisi panna täytäntöön ja miten sosiaalipolitiikkoja olisi muunneltava ja hienosäädettävä.”

Euroopan komissio esittelee Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoa koskevan toimintasuunnitelman 3. maaliskuuta. Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston pääjohtaja Joost Korte korosti, että sosiaalisten oikeuksien pilarin on oltava keskeisessä asemassa EU:n koordinoiduissa elvytystoimissa ja tuettava digitalisaatiota ja vihreää siirtymää. Hän vahvisti, että toimintasuunnitelma sisältää jäsenvaltioille vuoteen 2030 ulottuvia määrällisiä tavoitteita, jotka on tarkoitus toteuttaa eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä parannetun sosiaali-indikaattorien tulostaulun avulla.

SEDEC-valiokunnan jäsenet keskustelivat myös Euroopan komission ehdotuksesta direktiiviksi , jolla pyritään varmistamaan riittävä vähimmäispalkka kaikille työntekijöille EU:ssa. Tämä on yksi sosiaalisen pilarin 20 periaatteesta. Kärntenin osavaltion päämies Peter Kaiser (AT, PES), joka on AK:n lausuntoluonnoksen esittelijä, totesi seuraavaa: ”Koronaviruskriisi on vaikuttanut erityisen voimakkaasti matalapalkkaisiin, varsinkin nuoriin, matalan osaamistason omaaviin työntekijöihin ja epävarmoissa työsuhteissa oleviin työntekijöihin, mikä on vaikuttanut kielteisesti myös palkkoihin. Sen vuoksi on tuettava vähimmäispalkkoja koskevaa eurooppalaista kehystä, jotta voitaisiin varmistaa työntekijöiden parempi suojelu tulevaisuudessa, vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja estää työssäkäyvien köyhyyttä sekä aivovientiä alueilta, missä palkat ovat erityisen matalat.”

Cluj-Napocan pormestari Emil Boc (RO, EPP) esitteli eurooppalaista koulutusaluetta käsittelevän lausuntoluonnoksen . Euroopan komissio toivoo Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden toteuttavan koulutusalueen vuoteen 2025 mennessä. Lausunnossa kiinnitetään huomiota tarpeeseen kartoittaa alueelliset koulutustarpeet ja vähentää nykyisiä koulutuseroja maaseutu- ja kaupunkialueiden välillä. ”Euroopan koulutusalue on avain parempiin, myös palkan osalta asianmukaisempiin työpaikkoihin EU:ssa. Se on keskeisessä asemassa suvaitsemattomuuden vähentämisessä, hyväksynnän parantamisessa ja eurooppalaisen identiteetin lujittamisessa. Se vahvistaa Eurooppaa alhaalta ylöspäin suuntautuvasta näkökulmasta käsin, ja kaiken kaikkiaan eurooppalainen koulutusalue on avain demokratian parantamiseen koko Euroopan unionissa”, sanoi Boc.

Molemmat lausunnot annetaan AK:n seuraavassa, 17.–19. maaliskuuta 2021 pidettävässä täysistunnossa.

Lisätietoa:

Kaksi muuta lausuntoluonnosta esitettiin hyväksyttäväksi 17. helmikuuta SEDEC-valiokunnan kokouksessa, joka järjestettiin covid-19-pandemian vuoksi vain etäkokouksena:

Tasa-arvon unioni: EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020–2025

Esittelijä, Ovanåkerin kunnanvaltuuston jäsen Yoomi Renström (SE, PES) sanoi: ”Paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen rooli eurooppalaisten arvojen ylläpitämisessä, ja nämä tahot ovat etulinjassa rasismin ja viharikosten torjunnassa, heikommassa asemassa olevien ja vähemmistöjen suojelemisessa ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämisessä. Sen vuoksi ne on tunnustettava kattavasti strategisiksi kumppaneiksi rasismin torjunnassa. Lisäksi nämä viranomaiset ovat keskeisessä asemassa laadittaessa paikallisia ja alueellisia toimintasuunnitelmia, jotka voivat kansallisten suunnitelmien lisäksi auttaa puuttumaan rakenteelliseen rasismiin paikkalähtöisen toimintatavan avulla, mikä mahdollistaa arkielämän todellisuuteen mukautettujen toimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen.”

Media-ala digitaalisella vuosikymmenellä: toimintasuunnitelma

Esittelijä, Viimsin kunnanvaltuuston jäsen Jan Trei (EE, EPP) tähdensi, että ”covid-19-kriisi tuo hyvin selvästi esiin vahvan lehdistön tarpeen instituutiona, joka välittää yhteiskunnalle tasapainoista, tosiasioihin perustuvaa tietoa ja mahdollistaa avoimen keskustelun. Samaan aikaan kriisin aiheuttama talouden taantuma on vaarantanut tiedotusvälineiden kyvyn toimia vastuullisesti. Jotta vahva ja laadukas lehdistö voidaan säilyttää kaikilla tasoilla, tarvitaan tukitoimia erityisesti paikallisten ja alueellisten mediayritysten selviytymisen varmistamiseksi. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tilanteeseen pienissä maissa, missä paikallisten ja alueellisten tiedotusvälineiden resurssit ovat rajalliset markkinoiden pienen koon vuoksi.”

Jäsenet hyväksyivät myös SEDEC-valiokunnan vuoden 2021 työohjelman ja nimesivät Ciampinon pormestarin Daniela Ballicon (IT, ECR) aiheesta ”Tasa-arvon unioni – Vammaisten oikeuksia koskeva EU:n strategia 2021–2030” laadittavan lausunnon esittelijäksi.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
Komissaari Dalli korosti kuntien ja alueiden työtä monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ruohonjuuritasolla
24.05.2023