Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhla: tilaisuus pohtia, kuunnella ja viitoittaa Euroopalle uusi suunta  

Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlan edellä, Eurooppa-hankkeeseen kohdistuvan tyytymättömyyden kasvaessa, EU:n kunnat ja alueet ovat sitoutuneet tekemään oman osuutensa, jotta kansalaiset osallistuisivat entistä aktiivisemmin unionin uuden suunnan määrittämiseen. Jatkona Euroopan tulevaisuudesta käydylle keskustelulle kahdestasadasta eurooppalaisnuoresta koostuvan valtuuskunnan kanssa Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenet hyväksyivät tänään päätöslauselman, joka käynnistää laajan kansalaisten kuulemisprosessin otsikolla "Pohdintoja Euroopasta" kaikkialla EU:ssa. Tämän mittavan aloitteen tuloksia hyödynnetään laadittaessa AK:n panosta tulevaan poliittiseen keskusteluun unionin tulevaisuudesta.

Keskustelua täysistunnossa avatessaan AK:n puheenjohtaja Markku Markkula korosti, että "nykyisinä haastavina aikoina Rooman sopimuksen 60-vuotisjuhlan ja Maastrichtin sopimuksen 25-vuotisjuhlan kaltaisten merkkipaalujen tulisi olla tilaisuus käydä avomielistä keskustelua EU:sta. Nyt on kuitenkin aika mennä pelkkää puhumista ja kuuntelemista pidemmälle: meidän on toimittava. Vaadimme toimintaa ja vaadimme sitä nyt. Juuri tätä kansalaiset – myös nuoremmat sukupolvet – haluavat EU:lta, ja halusimme tuoda sen esiin tämänpäiväisen "nuorten esittämän muutosehdotuksen" välityksellä. Tarvitsemme Euroopan unionin, jonka kansalaiset kokevat, että heidän mielipiteellään on todella merkitystä, ja jossa ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi voidakseen tavoitella unelmiaan. Haluamme rakentaa Euroopan unionin uudelleen kansalaisia varten ja heidän kanssaan."

Euroopan nuorisofoorumin ja nuorten Euroopan parlamentin (Model European parliament) kanssa tehdyn tiiviin yhteistyön ansiosta tämänpäiväistä keskustelua Euroopan tulevaisuudesta ovat suuresti hyödyttäneet komitean täysistuntotyöskentelyyn aktiivisesti osallistuneiden noin kahdensadan nuoren eurooppalaisen ajatukset ja mielipiteet. Heidän osallistumisensa on jatkoa nuorille suunnatulle kansalaisvuoropuhelutapahtumalle aiheesta "luottamuksen palauttaminen Euroopan unioniin alueiden ja kuntien avulla", joka järjestettiin Youth Opinion -festivaalissa (YO!Fest) Maastrichtissa 7. helmikuuta ja johon osallistui AK:n edustajia kaikista poliittisista puolueista.

Osana panostaan laajempaan poliittiseen pohdintaan EU:n tulevaisuudesta AK:n jäsenet hyväksyivät päätöslauselman, jossa kannatetaan ajatusta käynnistää laaja "Pohdintoja Euroopasta" -kuulemismenettely pääasiassa kansalaisvuoropuheluiden ja kuntakeskuksissa järjestettävien keskusteluiden muodossa kansalaisten näkemysten kokoamiseksi ja heidän äänensä saamiseksi kuuluviin EU:n tasolla. Tästä "alhaalta ylöspäin" -menettelystä on tullut entistäkin merkittävämpi väline sen jälkeen, kun Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk esitti AK:lle virallisen pyynnön ilmaista kantansa "Pohdintoja Euroopasta" -aloitteesta kuntien ja alueiden näkemysten pohjalta. AK:n kannanotto, joka on tarkoitus hyväksyä vuonna 2018, perustuu kuulemisen tuloksiin, ja sen laativat AK:n puheenjohtaja Markku Markkula ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz.

Lambertz halusi painottaa, että "erityisiin tapahtumiin, kuten vuoteen 2017 osuviin Rooman ja Maastrichtin sopimusten juhlavuosiin, liittyy erityisiä odotuksia. EU käy läpi erityisen vaikeita aikoja, ja sillä on taltutettavanaan monenlaisia kriisejä. Meidän on muutettava nykyinen skeptisyys toivoksi, ja tämä on tehtävä, johon me paikallis- ja aluetason edustajina lähellä kansalaisia voimme antaa arvokkaan panoksen. Tämä päätöslauselma ei saa olla jälleen yksi asiakirja, joka katoaa digitaalisiin tiedostoihin. Sen on käynnistettävä konkreettisiin tuloksiin johtava pohdinta Euroopan tulevaisuudesta."

Päätöslauselmassaan EU:n paikallis- ja aluetason päättäjät peräänkuuluttavat myös

unionia, joka kykenee palauttamaan kansalaisten luottamuksen Eurooppa-hankkeeseen

unionia, joka tarjoaa tehokkaita ja ripeitä ratkaisuja niihin keskeisiin yhteisiin haasteisiin, joihin kunnat, alueet ja valtiot eivät pysty vastaamaan yksin ja joista voidaan mainita muun muassa EU:n kilpailukyvyn lisääminen, yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, kaikille turvallisen alueen kehittäminen, muuttoliike- ja pakolaiskriisin ratkaiseminen, ilmastonmuutoksen torjuminen, työttömyyden vähentäminen ja terrorismin voittaminen

unionia, joka tiedostaa, että on tärkeää turvata nuorten erityistarpeet ja avoin vuoropuhelu kaikenikäisten kansalaisten välillä.

Taustatietoa:

AK:n aloite kuulla EU:n kansalaisia Euroopasta suoraan ruohonjuuritasolla on jo käynnissä. Vuonna 2016 AK, sen jäsenet ja paikalliset ja alueelliset kumppanit järjestivät 27 paikallistapahtumaa aiheesta "Puhutaan Euroopasta!" 13 EU-maassa, ja niihin osallistui yhteensä yli 3 200 kansalaista.

Tätä toimintaa tehostetaan vuoden 2017 aikana, sillä tarkoitus on järjestää lisäksi noin 70 paikallistapahtumaa kaikissa jäsenvaltioissa.

Komitea myös kannustaa alue- ja paikallisyhteisöjä järjestämään omia keskustelujaan, myös omissa institutionaalisissa elimissään, varmistaakseen näin, että kansalaiset saavat äänensä kuuluviin näiden pohdintojen yhteydessä.

Lisätietoa AK:n aloitteesta "Pohdintoja Euroopasta".

Valokuvia täysistunnosta voi noutaa maksutta Flickr-sivuston galleriasta.

Valokuvia uuden nuorisosopimuksen "Eurooppa 25 vuoden kuluttua" allekirjoitustilaisuudesta

Yhteyshenkilö:
Nathalie Vandelle
P. +32 22822499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Jaa :