Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alue- ja paikallispäättäjät: EU:n päätöksentekoa on pohdittava uudelleen, jotta pandemiaan voidaan reagoida tehokkaammin  

Kunta- ja aluepäättäjät on otettava täysipainoisesti mukaan, kun kansalaisten huolenaiheisiin etsitään konkreettisia vastauksia.

Euroopan alueiden komitean (AK) työvaliokunnan jäsenet* keskustelivat 11. syyskuuta covid-19-kriisin vaikutuksista kuntiin, kaupunkeihin ja alueisiin sekä tarpeesta parantaa Euroopan unionin toimintaa. Verkkotapahtumaan osallistuivat myös Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltion ministeri Armin Laschet ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič.

Osallistujat katsoivat, että covid-19-pandemia on herättänyt kysymyksiä paitsi EU:n selviytymiskyvystä myös sen toimivallan ja päätöksentekomenettelyjen tehokkuudesta merkittäviin kriiseihin vastaamisessa. Tuhannet kaupunginjohtajat, aluejohtajat ja valtuutetut ovat toimineet Euroopan turvaverkkona ja tulevat olemaan keskeisiä toimijoita EU:n ja kansallisten elpymissuunnitelmien täytäntöönpanossa. Tuleva Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi** tarjoaa sopivan tilaisuuden käydä kollektiivista keskustelua näistä kysymyksistä, joissa alue- ja paikallisviranomaisten panos on olennaisen tärkeä kansalaisten odotusten täyttämiseksi.

"Pandemian toisen aallon aikana keskushallinnot ja EU tukeutuvat jälleen siihen, että paikallis- ja alueviranomaiset tarjoavat palveluja, suojelevat ihmishenkiä ja pelastavat työpaikkoja. Kouluun paluun hallinta, terveyspalveluihin kohdistuvista paineista selviytyminen, työpaikkojen turvaaminen ja pk-yritysten tukeminen ovat edelleen paikallis- ja alueviranomaisten tärkeimpiä keinoja torjua tätä traagista pandemiaa etulinjassa", totesi AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas.

Hän jatkoi toteamalla, että "kansallisten rajojen sulkeminen ei ole oikea ratkaisu. EU:n toimiin on sisällyttävä konkreettisia mekanismeja terveydenhuoltoon ja muihin julkisiin palveluihin liittyvää rajatylittävää alueellista yhteistyötä varten. Jos haluamme toimia tehokkaasti kansalaisten ja yritysten hyväksi, meidän on vältettävä byrokraattisia raja-aitoja tai liiallista keskittämistä ja kannustettava yleiseurooppalaiseen koordinointiin. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on hyvä tilaisuus parantaa EU:n demokratian toimivuutta. Komitea on valmis tekemään yhteistyötä Saksan osavaltioiden kanssa, jotta EU:n miljoona paikallisesti ja alueellisesti valittua edustajaa saisi äänensä kuuluviin. Nyt on aika varmistaa, että kansallisten ja EU:n viranomaisten lisäksi myös alue- ja paikallisviranomaiset tunnustetaan lopullisesti yhdeksi eurooppalaisen demokratian kolmesta ulottuvuudesta."

"Koronaviruksen torjumiseksi ja kriisin jälkeisen tulevaisuuden rakentamiseksi on tehtävä yhteistyötä Euroopan kaikilla tasoilla. Alueilla on tässä keskeinen rooli. Meidän on löydettävä eurooppalaisia ratkaisuja, joissa vastuu on alueellinen. Virus ei välitä rajoista ja meidän on toimittava rajatylittävästi torjuaksemme virusta", totesi Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri Armin Laschet.

Osallistujat korostivat, että pandemia on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen kaikille hallintotasoille paineita tehdä yhteistyötä ja toimia tehokkaasti. Parempaa sääntelyä koskevan Euroopan komission agendan pilareita ovat toissijaisuusperiaate eli EU:n poliitikkojen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon sopivimman hallintotason määrittäminen ja suhteellisuusperiaate, jonka mukaisesti samalla pyritään ottamaan huomioon taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset. Näiden kahden pilarin avulla on tarkoitus lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä EU:n päätöksenteossa ja parantaa EU:n uuden lainsäädännön laatua.

"Ursula von der Leyenin johtama komissio oli jo ennen pandemiaa valmis uudistamaan sitoumuksensa sääntelyn parantamiseen ja siihen, että näyttöön perustuva päätöksenteko on edelleen tarpeen. Muuttuneessa maailmassamme se on nyt entistäkin tähdellisempää. Komissiolle on erittäin tärkeää tarjota niin kansalaisille kuin yrityksillekin mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon, oikeusvarmuutta ja korkeatasoisia suojelunormeja. Tätä ei voida saavuttaa ainoastaan yhdellä tasolla. Paikallisten, alueellisten, kansallisten ja eurooppalaisten toimijoiden on pikemminkin yhdistettävä toimensa. Tällä tavoin voimme varmistaa, että emme ainoastaan palaudu kriisistä, vaan edistymme vihreän, digitaalisen ja oikeudenmukaisen Euroopan rakentamisessa. Tätä taustaa vasten arvostan alueiden komitean viimeaikaista panosta sääntelyn parantamiseen, johon se pyrkii erityisesti perustamalla alueellisia keskuksia ja tukemalla kuulemisia ja valikoituja arviointeja", totesi toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič videopuheenvuorossaan.

Käydyssä keskustelussa työvaliokunnan jäsenet korostivat, että teknisen palautteen antaminen varhaisessa vaiheessa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta paikallis- ja aluetasolla on keskeistä onnistumisen kannalta, erityisesti covid-19-pandemian aikana. Euroopan alueiden komitea perusti vuonna 2018 alueellisten keskusten RegHub-verkoston, jonka tarkoitus on kerätä kohdennettujen kuulemisten avulla paikallis- ja aluetason tietoa EU:n politiikan täytäntöönpanosta. Verkostolla on hyvät valmiudet osallistua mielekkäällä tavalla EU:n politiikkojen uudelleentarkasteluun ja arviointiin covid-19-kriisiin reagoimiseksi.

Taustaa:

* AK:n työvaliokunta vastaa täysistunnon poliittisen ohjelman valmistelusta. Se koostuu kahdesta tai kolmesta AK:n jäsenestä kustakin jäsenvaltiosta. Työvaliokunta kokoontuu perinteisesti puolivuosittain neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitavassa maassa. Työvaliokunnan kokous oli määrä pitää Düsseldorfissa, mutta se järjestettiin verkossa, koska covid-19-tapausten määrä on viime aikoina kasvanut eri puolilla Eurooppaa.

** Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin odotetaan vahvistavan kansalaisten osallistumista EU:n demokratiaan muillakin tavoin kuin vaaleilla ja varmistavan, että he saavat äänensä kuuluviin ja heitä kuunnellaan paremmin. Konferenssin oli määrä alkaa Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta 2020 ja kestää kaksi vuotta, mutta covid-19-kriisi on aiheuttanut viivästyksiä. EU:n puheenjohtajavaltio Saksa on sitoutunut käynnistämään konferenssin mahdollisimman pian.

Yhteydenotot:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
Mob. +32 (0)494 735787
​carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-MORE-RESILIENT-INCLUSIVE-AND-DEMOCRATIC-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
A more resilient, more inclusive and more democratic Europe at the centre of a debate with Oliver Röpke, President of the European Economic and Social Committee
26.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023