Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alue- ja paikallispäättäjät: EU:n päätöksentekoa on pohdittava uudelleen, jotta pandemiaan voidaan reagoida tehokkaammin  

Kunta- ja aluepäättäjät on otettava täysipainoisesti mukaan, kun kansalaisten huolenaiheisiin etsitään konkreettisia vastauksia.

Euroopan alueiden komitean (AK) työvaliokunnan jäsenet* keskustelivat 11. syyskuuta covid-19-kriisin vaikutuksista kuntiin, kaupunkeihin ja alueisiin sekä tarpeesta parantaa Euroopan unionin toimintaa. Verkkotapahtumaan osallistuivat myös Saksan Nordrhein-Westfalenin osavaltion ministeri Armin Laschet ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič.

Osallistujat katsoivat, että covid-19-pandemia on herättänyt kysymyksiä paitsi EU:n selviytymiskyvystä myös sen toimivallan ja päätöksentekomenettelyjen tehokkuudesta merkittäviin kriiseihin vastaamisessa. Tuhannet kaupunginjohtajat, aluejohtajat ja valtuutetut ovat toimineet Euroopan turvaverkkona ja tulevat olemaan keskeisiä toimijoita EU:n ja kansallisten elpymissuunnitelmien täytäntöönpanossa. Tuleva Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi** tarjoaa sopivan tilaisuuden käydä kollektiivista keskustelua näistä kysymyksistä, joissa alue- ja paikallisviranomaisten panos on olennaisen tärkeä kansalaisten odotusten täyttämiseksi.

"Pandemian toisen aallon aikana keskushallinnot ja EU tukeutuvat jälleen siihen, että paikallis- ja alueviranomaiset tarjoavat palveluja, suojelevat ihmishenkiä ja pelastavat työpaikkoja. Kouluun paluun hallinta, terveyspalveluihin kohdistuvista paineista selviytyminen, työpaikkojen turvaaminen ja pk-yritysten tukeminen ovat edelleen paikallis- ja alueviranomaisten tärkeimpiä keinoja torjua tätä traagista pandemiaa etulinjassa", totesi AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas.

Hän jatkoi toteamalla, että "kansallisten rajojen sulkeminen ei ole oikea ratkaisu. EU:n toimiin on sisällyttävä konkreettisia mekanismeja terveydenhuoltoon ja muihin julkisiin palveluihin liittyvää rajatylittävää alueellista yhteistyötä varten. Jos haluamme toimia tehokkaasti kansalaisten ja yritysten hyväksi, meidän on vältettävä byrokraattisia raja-aitoja tai liiallista keskittämistä ja kannustettava yleiseurooppalaiseen koordinointiin. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on hyvä tilaisuus parantaa EU:n demokratian toimivuutta. Komitea on valmis tekemään yhteistyötä Saksan osavaltioiden kanssa, jotta EU:n miljoona paikallisesti ja alueellisesti valittua edustajaa saisi äänensä kuuluviin. Nyt on aika varmistaa, että kansallisten ja EU:n viranomaisten lisäksi myös alue- ja paikallisviranomaiset tunnustetaan lopullisesti yhdeksi eurooppalaisen demokratian kolmesta ulottuvuudesta."

"Koronaviruksen torjumiseksi ja kriisin jälkeisen tulevaisuuden rakentamiseksi on tehtävä yhteistyötä Euroopan kaikilla tasoilla. Alueilla on tässä keskeinen rooli. Meidän on löydettävä eurooppalaisia ratkaisuja, joissa vastuu on alueellinen. Virus ei välitä rajoista ja meidän on toimittava rajatylittävästi torjuaksemme virusta", totesi Nordrhein-Westfalenin osavaltion pääministeri Armin Laschet.

Osallistujat korostivat, että pandemia on aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen kaikille hallintotasoille paineita tehdä yhteistyötä ja toimia tehokkaasti. Parempaa sääntelyä koskevan Euroopan komission agendan pilareita ovat toissijaisuusperiaate eli EU:n poliitikkojen suunnitteluun ja täytäntöönpanoon sopivimman hallintotason määrittäminen ja suhteellisuusperiaate, jonka mukaisesti samalla pyritään ottamaan huomioon taloudelliset ja hallinnolliset vaikutukset. Näiden kahden pilarin avulla on tarkoitus lisätä avoimuutta ja läpinäkyvyyttä EU:n päätöksenteossa ja parantaa EU:n uuden lainsäädännön laatua.

"Ursula von der Leyenin johtama komissio oli jo ennen pandemiaa valmis uudistamaan sitoumuksensa sääntelyn parantamiseen ja siihen, että näyttöön perustuva päätöksenteko on edelleen tarpeen. Muuttuneessa maailmassamme se on nyt entistäkin tähdellisempää. Komissiolle on erittäin tärkeää tarjota niin kansalaisille kuin yrityksillekin mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon, oikeusvarmuutta ja korkeatasoisia suojelunormeja. Tätä ei voida saavuttaa ainoastaan yhdellä tasolla. Paikallisten, alueellisten, kansallisten ja eurooppalaisten toimijoiden on pikemminkin yhdistettävä toimensa. Tällä tavoin voimme varmistaa, että emme ainoastaan palaudu kriisistä, vaan edistymme vihreän, digitaalisen ja oikeudenmukaisen Euroopan rakentamisessa. Tätä taustaa vasten arvostan alueiden komitean viimeaikaista panosta sääntelyn parantamiseen, johon se pyrkii erityisesti perustamalla alueellisia keskuksia ja tukemalla kuulemisia ja valikoituja arviointeja", totesi toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič videopuheenvuorossaan.

Käydyssä keskustelussa työvaliokunnan jäsenet korostivat, että teknisen palautteen antaminen varhaisessa vaiheessa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta paikallis- ja aluetasolla on keskeistä onnistumisen kannalta, erityisesti covid-19-pandemian aikana. Euroopan alueiden komitea perusti vuonna 2018 alueellisten keskusten RegHub-verkoston, jonka tarkoitus on kerätä kohdennettujen kuulemisten avulla paikallis- ja aluetason tietoa EU:n politiikan täytäntöönpanosta. Verkostolla on hyvät valmiudet osallistua mielekkäällä tavalla EU:n politiikkojen uudelleentarkasteluun ja arviointiin covid-19-kriisiin reagoimiseksi.

Taustaa:

* AK:n työvaliokunta vastaa täysistunnon poliittisen ohjelman valmistelusta. Se koostuu kahdesta tai kolmesta AK:n jäsenestä kustakin jäsenvaltiosta. Työvaliokunta kokoontuu perinteisesti puolivuosittain neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta hoitavassa maassa. Työvaliokunnan kokous oli määrä pitää Düsseldorfissa, mutta se järjestettiin verkossa, koska covid-19-tapausten määrä on viime aikoina kasvanut eri puolilla Eurooppaa.

** Euroopan tulevaisuutta käsittelevän konferenssin odotetaan vahvistavan kansalaisten osallistumista EU:n demokratiaan muillakin tavoin kuin vaaleilla ja varmistavan, että he saavat äänensä kuuluviin ja heitä kuunnellaan paremmin. Konferenssin oli määrä alkaa Eurooppa-päivänä 9. toukokuuta 2020 ja kestää kaksi vuotta, mutta covid-19-kriisi on aiheuttanut viivästyksiä. EU:n puheenjohtajavaltio Saksa on sitoutunut käynnistämään konferenssin mahdollisimman pian.

Yhteydenotot:
Carmen Schmidle
Tel. +32 (0)2 282 2366
Mob. +32 (0)494 735787
​carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SUCCESSFUL-REGHUB-WORKSHOP-BRUSSELS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Successful RegHub Workshop in Brussels
Successful RegHub Workshop in Brussels
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/F4F-PLATFORM.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
Feedback from local and regional authorities is crucial for better EU laws
06.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022