Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Puheenjohtaja Tzitzikostas: Komission ehdotukset EU:n talousarviosta ja elvytyssuunnitelmasta vastaavat alueiden, kaupunkien ja kuntien vaatimuksiin  

EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä 2021–2027 ja elvytyssuunnitelmassa vastataan AK:n pyyntöihin tukea alue- ja paikallisyhteisöjen elvyttämistä. Ne ovat viesti populisteille ja euroskeptikoille ja todistus Euroopan unionin lisäarvosta.

”Euroopan komission ehdottamissa 1 100 miljardin euron talousarviossa ja 750 miljardin euron elvytyssuunnitelmassa keskitytään Euroopan alueiden, kaupunkien ja kuntien turvallisuuteen, elpymiseen ja selviytymiskykyyn, ja niihin on sisällytetty Euroopan alueiden komitean vaatimat keskeiset tekijät”, kommentoi Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas. ”Tämä on myös selkeä vastaus populisteille ja euroskeptikoille ja todistus Euroopan unionin lisäarvosta näinä vaikeina aikoina. Kehotan EU:n jäsenvaltioita ja Euroopan parlamenttia käsittelemään ja hyväksymään nopeasti puheenjohtaja Ursula von der Leyenin 27. toukokuuta esittämät ehdotukset.”

”Kuten Euroopan alueiden komitea on vaatinut, uuteen EU:n talousarvioesitykseen sisältyy EU:n elvytysrahasto, josta jaetaan avustuksina vähintään 500 miljardia euroa. Siihen sisältyy uusi terveysohjelma, jonka puitteissa kaikki hallintotasot – EU, valtiot ja alueet – osallistuvat terveyspalvelujen parantamiseen Euroopassa. Ehdotuksella vahvistetaan EU:n koheesiopolitiikkaa yli 373 miljardin euron määrärahoilla, tuetaan maaseudun kehitystä 90 miljardin euron investoinneilla ja edistetään oikeudenmukaista siirtymää 40 miljardin euron rahastolla. Komission suunnitelmiin sisältyy pyyntöjemme mukaisesti myös toimia sellaisille tärkeille aloille kuin matkailu, kulttuuri ja pk-yritykset”, lisäsi puheenjohtaja Tzitzikostas.

”Uuteen ehdotukseen sisältyvien lukujen lisäksi on tärkeää, että EU:n varat saadaan käyttöön nopeasti ja investoidaan järkevästi paikan päällä”, painotti AK:n ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka ja EU:n talousarvio” -valiokunnan ( COTER ) puheenjohtaja Isabelle Boudineau (FR, PES) . ”Alueet ja kunnat tietävät parhaiten, mitkä alat tai sektorit tarvitsevat kiireellisimmin investointeja kriisin seurauksista selviämiseksi ja tulevaisuuteen varautumiseksi. Tätä ei voida sanella ylhäältä alaspäin. Tarvitsemme siksi uudistetun EU-ohjausjakson, jossa paikallis- ja alueviranomaiset ovat mukana ja jossa keskitytään kestävän kehityksen tavoitteiden lokalisointiin. Jos Euroopan unioni pettää odotukset viivyttämällä monivuotista rahoituskehystä ja elvytyssuunnitelmaa koskevaa päätöksentekoa, sosiaaliset, taloudelliset ja lisäksi myös poliittiset seuraukset ovat tuhoisia.”

”Komission ehdottamassa monivuotisessa rahoituskehyksessä lisätään kunnille ja alueille suunnattua tukea sosiaalisten ja taloudellisten vaikeuksien voittamiseksi sekä alueellisen epätasa-arvon ja kansalaisten välisen eriarvoisuuden vähentämiseksi”, totesi AK:n ensimmäinen varapuheenjohtaja Vasco Cordeiro (PT, PES) . ”Tämä on ratkaisevan tärkeää paitsi koheesiopolitiikalle – jota tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan – myös koko elvytyssuunnitelmalle ja EU:n talousarviolle. EU:n alueiden ja kuntien pitäisi saada helposti käyttöönsä kaikki nämä varat, jotta toiminta olisi vakaata ja EU:n investoinnit olisivat tehokkaita ja kohdistuisivat kansalaistemme todellisiin tarpeisiin.”

”Pidän tervetulleina komission suunnitelmia jatkaa nykyisiä koheesiopoliittisia ohjelmia lisärahoituksella vuoteen 2022 ja korottaa kestävään kasvuun ja häiriönsietokyvyn parantamiseen suunnattujen aluepoliittisten investointien määrää vuosina 2021–2027”, totesi monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun AK:n lausunnon esittelijä Nikola Dobroslavić (HR, EPP) . ”Tämä tukee työpaikkojen luomista, yritysten kilpailukykyä, talouskasvua ja kestävää kehitystä. AK aikoo jatkaa päättäväisesti työtään, jotta EU:n talousarvio ja lisäarvo, jonka se tuo ihmisten elämään, saisivat enemmän näkyvyyttä.”

”Erityisesti pienille jäsenmaille, kuten Suomelle, EU ja sen nopeat toimet ovat elinehto”, korosti Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja Markku Markkula (FI, EPP). ”Vain globaalisti kilpailukyinen eurooppalainen yritystoiminta luo edellytykset kestävälle kasvulle ja tuo kansalaisten kaipaamaa hyvinvointia. Nyt tarvitaan päätöksiä ja uudistustoimia kaikkialla. Kaupungit ovat avainasemassa, kun uudesta REACT-EU-aloitteesta myönnetään osin jo heti ja loput vuoteen 2022 mennessä 55 miljardin euron lisärahoitus nykyisiin rakenne- ja koheesiopolitiikan ohjelmiin jaettavaksi kriisin taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten vakavuuden perusteella.”

Lisäksi Markkula korosti, että InvestEU-ohjelmaa vahvistetaan 15,3 miljardin euron lisämäärärahoin. ”Tällä saadaan liikkeelle jopa 150 miljardin euron yksityiset investoinnit erityisesti vihreään siirtymään ja digitaaliseen muutokseen.” Markkula nosti esille myös Horisontti Eurooppa -ohjelman, jota vahvistetaan 94,4 miljardilla eurolla, jotta voidaan rahoittaa terveyttä, häiriönsietokykyä sekä vihreää siirtymää ja digitaalista muutosta koskevaa elintärkeää tutkimusta.

TAUSTAA

Euroopan alueiden komitea on covid-19-pandemian alkamisesta lähtien ollut Euroopan miljoonan vaaleilla valitun alue- ja paikallispoliitikon äänitorvi.

Toukokuun 8. päivänä annetussa julkilausumassa AK vaati seuraavia:

1) suunnitelma kestävän, selviytymiskykyisen ja sosiaalisen Euroopan luomiseksi sekä vähintään 500 miljardin euron suuruinen EU:n elvytysrahasto, joka liittyy kunnianhimoiseen EU:n talousarvioon ja joka perustuu yhteiseen eurooppalaiseen velkavakuutukseen

2) terveysalalla toteutettava EU:n mekanismi, jonka puitteissa tehdään lääketieteellisiä hankintoja sekä arvioidaan, uudistetaan ja seurataan alueellisten terveydenhuoltojärjestelmien valmiuksia tekemällä investointeja terveydenhuollon selviytymiskykyyn ja kestävyyteen

3) rahoitusjärjestelyjä, joilla autetaan alue- ja paikallisyhteisöjä kompensoimaan paikallisverotulojen menetyksiä ja uudistamaan julkisia palveluja, jotta niistä saadaan digitaalisia, kestäviä ja selviytymiskykyisiä

4) yksinkertaistetut menettelyt kestäväpohjaisen paikallisen infrastruktuurin rahoittamiseksi

5) erityisjärjestelyt ja oikeudelliset ratkaisut pk-yritysten, matkailun ja kulttuurin tukemiseksi

6) maaseudun osallistamissuunnitelma innovoinnin, yrittäjyyden ja yhteyksien edistämiseksi maaseutualueilla.

Yhteyshenkilö:

Puheenjohtajan tiedottaja:

Michele Cercone

P. +32 498982349

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Jaa :