Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alueellisen innovoinnin kumppanuudet: Pilottihankkeeseen 63 aluetta, 7 kaupunkia ja 4 jäsenmaata  

Komissio on tänään julkistanut 63 aluetta, 7 kaupunkia ja 4 jäsenmaata, jotka on valittu osallistumaan alueellisen innovoinnin kumppanuuksia koskevaan pilottihankkeeseen. Hanke on kehitetty yhdessä alueiden komitean kanssa. Pilottihankkeen osanottajat ovat valmiita jakamaan kokemuksia hyvistä toimintatavoista ja kehittämään yhdessä ja testaamaan välineitä, joilla saadaan käyttöön monenlaisia rahoituslähteitä ja toimintalinjoja ja kytketään alueellisia ja kansallisia ohjelmia EU:n aloitteisiin vihreän ja digitaalisen siirtymän edistämiseksi. Kumppanuuksia on tarkoitus hyödyntää uudessa eurooppalaisessa innovaatio-ohjelmassa, jossa innovointi edistää keskeisellä tavalla muutosta kohti kestävää kehitystä kytkemällä paikalliset strategiat EU:n tason aloitteisiin.

Kiinnostuksensa ilmaisi laaja kirjo EU:n innovaatioekosysteemin edustajia eli jäsenmaita, kuten Slovakia, joka osallistui kansallisella tasolla, sekä useita EU:n alueita, esimerkiksi Andalusia, Azorit, Hauts-de-France, Pohjanmaa, Ala-Karpatia, Pohjois-Egean alue, Emilia Romagna ja monet muut. Lisäksi kiinnostuksenilmaisupyyntö on saanut liikkeelle alhaalta ylöspäin suuntautuvan yhteistyö- ja verkostoitumisprosessin, joka on jo koonnut paljon osanottajia alueiden yhteisiin verkostoihin. Näihin kuuluvat esimerkiksi Itämeren alue, Bioregions facility -aloite ja laajennettu Cities 4.0 -yhteenliittymä (Leuven, Bologna, Turku), jossa ovat nyt mukana myös Eindhoven (Alankomaat), Espoo ja Clju-Napoca (Romania).

Innovoinnista vastaava komissaari Mariya Gabriel totesi vahvempien ja puhtaampien talouksien ja oikeudenmukaisempien yhteiskuntien edellytyksenä olevan, että innovointi on nostettu EU:n asialistan ytimeen. "Jos aiomme onnistua vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä, tarvitsemme innovaatioita kaikilla alueilla ja kaikissa maissa, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Alueellisen innovoinnin kumppanuuksien avulla voimme luoda yhteyksiä ja sitä kautta edistää investointien ja innovatiivisten ratkaisujen synergioita. Odotan mielenkiinnolla, millaisia innovatiivisia ideoita ja lähestymistapoja pilottihankkeen osanottajat saavat yhdessä aikaan."

Koheesio- ja uudistusasioista vastaava komissaari Elisa Ferreira lisäsi, että yhteistyö ja innovointi ovat EU:n alueiden kestävän ja kriisisietoisen kehityksen keskeisiä osatekijöitä. "Kaikilla alueilla on innovointipotentiaalia, joka on saatava käyttöön. Sen vuoksi minua ilahdutti suuresti, että kiinnostuksenilmaisupyyntö sai liikkeelle niin paljon osanottajia. Odotan innolla pilottihankkeen tuloksia ja toivon, että sen avulla voidaan osaltaan kuroa umpeen eri alueiden välillä edelleen vallitsevaa innovaatiokuilua, joka heikentää koko EU:n suorituskykyä."

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas totesi, että innovointien edistäminen lujittaa paikallista selviytymiskykyä ja parantaa paikallisyhteisöjen valmiuksia selviytyä hätätilanteista, suojella kansalaisia ja tukea paikallisia talouksia. "Luotamme siihen, että komissaari Ferreira ja komissaari Gabriel hyödyntävät alueellisen innovoinnin kumppanuuksia keskeisenä välineenä, jonka avulla koordinoidaan kaikkea saatavilla olevaa rahoitusta innovoinnin vauhdittamiseksi ruohonjuuritasolla ja EU:n alueiden, kaupunkien ja kylien energiatehokkuuden ja selviytymiskyvyn parantamiseksi."

Alueellisen innovoinnin kumppanuuksien käsikirja

Pilottihankkeen osallistujat hyödyntävät alueellisen innovoinnin kumppanuuksien muodostamisessa Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) tänään julkistamaa käsikirjaa "Partnerships for Regional Innovation Playbook". Siinä esitetään monenlaisia välineitä ja hallinnointimekanismeja, joilla voidaan tehostaa alueellisten, kansallisten ja EU:n innovaatiopolitiikkojen koordinointia Euroopan vihreän ja digitaalisen siirtymän toteuttamiseksi ja EU:n innovaatiokuilun umpeen kuromiseksi. Keskeistä ehdotetussa lähestymistavassa on käynnistää paikallisia missioita, joiden kautta toimia voidaan koordinoida johdonmukaisen ohjauslogiikan pohjalta. Tämä puolestaan mahdollistaa laaja-alaisten politiikkayhdistelmien hyödyntämisen järjestelmätason innovoinnissa.

Osanottajat testaavat toimintamalleja pilottihankkeen aikana ja laativat yhdessä käytännön ohjeistusta. Käsikirjan ja pilottihankkeen tarkoituksena on myös edistää hyviä käytänteitä, helpottaa kokeilujen kautta oppimista sekä tukea julkishallintoja ja laajempaa ekosysteemiä.Pilottihanke ei vaikuta vuosien 2021–2027 määrärahoja koskevaan ohjelmasuunnitteluun.

Taustaa

Kumppanuudet perustuvat tulevaan uuteen eurooppalaiseen innovaatio-ohjelmaan, jonka tavoitteena on auttaa yhdistämään aloitteita ja investointeja EU:n ja jäsenmaiden tasolla. Ohjelmalla pyritään parantamaan suoraan innovaatioekosysteemejä, jotka ovat yksi Euroopan innovaatiosuorituskyvyn tehostamisen kannalta olennainen osa-alue. Keskeisenä tavoitteena on lujittaa alueellisten ja paikallisten innovaatioekosysteemien keskinäisiä yhteyksiä ja vahvistaa eurooppalaisia kestäviä arvoketjuja ja syväteknologia-aloja.

Kumppanuuksissa on kyse täydentävästä lähestymistavasta, joka perustuu älykkään erikoistumisen strategioista saatuihin myönteisiin kokemuksiin. Älykäs erikoistuminen on EU:n koheesiopolitiikkaan liittyvä paikkalähtöinen lähestymistapa, jonka tavoitteena on määrittää tukitoimille strategiset kohteet ja joka perustuu sekä talouden vahvuuksien ja mahdollisuuksien analyysiin että yrittäjyyttä edistävään prosessiin, johon sidosryhmät osallistuvat laajasti. Innovointiin keskittyvällä älykkäällä erikoistumisella on merkittävä rooli sellaisen tutkimuksen ja innovoinnin tukemisessa, jolla turvataan kaikkien Euroopan alueiden kestävä ja kriisisietoinen kehitys.

Valitut alueet osallistuvat hankkeeseen joko yksin tai EU:n alueiden ja kaupunkien muodostamien kuuden verkoston osana. Pilottihankkeen osanottajat edustavat kaikkiaan 23:a jäsenmaataKiinnostuksenilmaisupyyntö oli avoinna maalis-huhtikuussa 2022.

Lisätietoja

Alueellisen innovoinnin kumppanuudet – älykkään erikoistumisen foorumi

Euroopan alueiden komitean SEDEC-valiokunnan verkkosivut 

Alueellisen innovoinnin kumppanuuksien käsikirja

Kiinnostuksenilmaisupyynnön osanottajat kartalla


Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGIONS-TEAM-UP-TO-SPEED-UP-THE-EXPANSION-OF-THE-EUROPEAN-SEMICONDUCTOR-INDUSTRY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Alueet pyrkivät yhdessä vauhdittamaan Euroopan puolijohdeteollisuuden laajentamista
Alueet pyrkivät yhdessä vauhdittamaan Euroopan puolijohdeteollisuuden laajentamista
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-CHAIR-CONGRATULATES-NEW-EUROPEAN-BAUHAUS-2023-AWARDEES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
SEDEC chair congratulates New European Bauhaus 2023 awardees
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROOPPALAISET-PAIKALLISPAATTAJAT-TUTUSTUVAT-TAMPEREEN-KOKEMUKSIIN-ASUNNOTTOMUUDEN-TORJUNNASSA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION.ASPX

Eurooppalaiset paikallispäättäjät tutustuvat Tampereen käytäntöihin asunnottomuuden torjunnassa
Eurooppalaiset paikallispäättäjät tutustuvat Tampereen käytäntöihin asunnottomuuden torjunnassa
14.04.2023