Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Alue- ja paikallispäättäjät vaativat uutta ”maaseutuohjelmaa” ja lisäinvestointeja maaseutuyhteisöjen auttamiseksi  

Euroopan alueiden komitea (AK) keskusteli maataloudesta vastaavan komission jäsenen Janusz Wojciechowskin kanssa siitä, miten Euroopan maaseutualueiden elpymistä voitaisiin edistää. Alueet ja kunnat vaativat maaseutuohjelmaa tavoitteiden asettamiseksi ja yhteisen maatalouspolitiikan, rakennerahastojen ja elpymis- ja palautumistukivälineen koordinoimiseksi, jotta voidaan selättää maaseutualueiden kriisi, lujittaa yhteenkuuluvuutta, viherryttää elintarviketeollisuutta, tukea paikallisia tuottajia ja monipuolistaa maaseutuyhteisöjen kasvumahdollisuuksia.

Maaseutuohjelman olisi myös mahdollistettava osallistava hallinto, joka mobilisoi eurooppalaisia, valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia toimijoita kestävän elpymisen aikaansaamiseksi Euroopan maaseutualueilla. Näitä näkökohtia painotetaan lausunnossa EU:n maaseudun elvyttämistä koskevasta EU:n strategiasta (vakava kehotus maaseutuohjelman laatimiseksi), jota AK:n jäsenet asettuivat kannattamaan.

Covid-19-pandemia on tuonut lisäulottuvuuden ja aikapaineita maaseudun elvyttämispyrkimyksiin Euroopan unionin eri alueilla. Maaseutualueet, kaupungit ja kylät ovat kärsineet maataloustuotteiden vähentyneestä kysynnästä, kun ravintolat on suljettu ja matkailijavirrat ovat kuihtuneet kaikkialla EU:ssa. Ne ovat myös olleet haavoittuvampia, koska niillä on vain vähäinen palvelukapasiteetti lääkärikeskuksissa ja sairaaloissa, heikot liikenneyhteydet sekä huonot tai kokonaan puuttuvat verkkoyhteydet. Digitaalinen kuilu on vaikuttanut erityisesti koulutukseen ja liike-elämään.

Kova brexit uhkaa olla vakava isku monille maaseutualueille, ja se olisi tuhoisa esimerkiksi Irlannin maaseutukreivikunnille, kuten Leitrimille, mistä maaseudun elvyttämistä käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä, sikäläisen kreivikunnanvaltuuston jäsen Enda Stenson , on kotoisin.

”Tämä kriisi edellyttää, että EU muuttaa tulevan maaseutualueita koskevan pitkän aikavälin visionsa todelliseksi maaseutuohjelmaksi. Meidän on toteutettava tavoitteemme parantaa liikennettä, yhteenliitettävyyttä sekä terveydenhuolto- ja koulutuspalveluja mutta myös monipuolistaa maaseudun talouksia ja edistää kestävää paikallista maatalouselintarviketuotantoa,” totesi Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas .

Maataloudesta vastaavan komissaarin Janusz Wojciechowskin mukaan ”kaikkien politiikanalojen ja EU:n rahastojen on työskenneltävä yhdessä maaseutuvision tavoitteiden saavuttamiseksi ja optimoitava EU:n ja kansallisen rahoituksen yhteistyötä ja johdonmukaisuutta. Vision yhtenä tärkeänä tavoitteena onkin löytää parempia ja tehokkaampia tapoja hyödyntää nykyisiä tukimekanismeja maaseutualueiden tarpeisiin vastaamiseksi.”

Käymässään keskustelussa AK:n jäsenet korostivat, että tarvitaan järjestelmällistä lähestymistapaa, joka saavutettaisiin omaksumalla todellinen ja konkreettinen maaseutuohjelma. Koska uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä yhteiseen maatalouspolitiikkaan (YMP) osoitetut määrärahat ovat huomattavasti pienemmät kuin nykyisellä ohjelmakaudella, on entistäkin tärkeämpää varmistaa johdonmukaisuus ja yhdenmukaisuus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) ja muiden eurooppalaisten rahastojen, kuten Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan horisontti -ohjelman, välillä.

Investointien lisääminen on mahdollista EU:n seuraavan vuosikymmenen aikana toteutettavaksi suunniteltujen, ennennäkemättömän mittavien toimien ansiosta sekä varmistamalla, että kaikissa asiaankuuluvissa EU:n politiikoissa kiinnitetään huomiota maaseudun kehittämiseen. Näiden synergiavaikutusten avulla maaseudun toimijat voisivat käsitellä paremmin monialaisia kysymyksiä sekä parantaa yhteistyötä ja elämänlaatua maaseutualueilla.

Leitrimin kreivikunnanvaltuuston jäsen ja EU:n maaseudun elvyttämistä koskevaa EU:n strategiaa käsittelevän lausunnon esittelijä Enda Stenson korosti, että ”meneillään oleva pandemiakriisi on paljastanut ja pahentanut maaseutualueisiin kohdistuvien pitkäaikaisten uhkien seurauksia ja tehnyt maaseudun elvyttämisestä entistäkin kiireellisempää. Maaseutuyhteisöistämme on tehtävä paras paikka elää, työskennellä ja perustaa perhe. Tämän saavuttamiseksi tarvitsemme maaseutuohjelman, jotta voimme investoida palveluihin, yhteyksiin ja ihmisiin. Kehotan kaikkia EU:n toimielimiä tekemään yhteistyötä sellaisten ratkaisujen löytämiseksi, jotka takaavat YMP-alan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän kestävyyden ja hyödyttävät maaseutualueitamme. Yhteisömme ovat valmiina, joten hyödyntäkäämme tilaisuutta maaseutualueiden elvyttämiseen.”

Kungsbackan kaupunginvaltuutettu ja Euroopan alueiden komitean ”luonnonvarat”-valiokunnan (NAT) puheenjohtaja Ulrika Landergren (SE, Renew Europe) totesi keskustelun päätteeksi: ”Yhteiskunnan polarisoituminen aiheuttaa aina vakavia ongelmia ja on uhka demokratialle. Yhtäältä varallisuuteen liittyvä eriarvoisuus lisääntyy ja toisaalta Euroopan maaseutu- ja kaupunkialueiden välinen kuilu kasvaa. Tämä ei ole tervettä kehitystä, ja meidän on löydettävä keinoja tehdä maaseutuyhteisöistä houkuttavampia. Maaseutuohjelma olisi ensimmäinen askel tähän suuntaan.”

Euroopan parlamentin jäsen ja maaseutu- ja vuoristoalueita sekä syrjäisiä alueita (RUMRA) ja älykkäitä kyliä käsittelevän laajennetun työryhmän puheenjohtaja Franc Bogovič sanoi: ”Ilman peltoa pöytään ei ole mitään pantavaa. Kuluttajien ja maataloustuottajien välinen luottamus on rakennettava uudelleen. Maaseutualueet ovat paljon enemmän kuin pelkkää metsä- ja maataloutta. Tarvitsemme selviytymiskykyisiä maaseutualueita, joilla nuoret voivat saada nykyaikaisia työpaikkoja ja vanhukset pystyvät jatkamaan laadukasta elämäänsä entiseen tapaan. Laajakaistaliittymät ovat tämän edellytyksenä. Älykkäistä kylistä puhuttaessa tarkoitetaan terveydenhuoltoa, liikkuvuutta, sosiaalihuoltoa, matkailua, digitaalisia alustoja, uusiutuviin energialähteisiin liittyviä ratkaisuja ja monia muita asioita. On tärkeää tarkastella älykkäitä kyliä horisontaalisesti ja unohtaa siiloajattelu. Tarvitsemme älykkäitä kyliä koskevan, koheesiorahastoon integroidun strategian. Olen ajanut tätä asiaa Euroopan parlamentissa periksi antamatta.”

Nykyinen pandemiatilanne voi myös tarjota ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää ja kasvattaa maaseutualueiden selviytymiskykyä ja lisätä paikallista kestävää tuotantoa painottamalla lyhyitä toimitusketjuja ja pyrkimällä edistämään paikallisia ja alueellisia tuotantomuotoja. Alueet, kunnat ja niiden paikalliset tuottajat ovat keskeisiä toimijoita siirryttäessä kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan elintarvikejärjestelmään, kuten todetaan Olevano Romanon kunnanvaltuutetun (Rooma) Guido Milanan (IT, PES) laatimassa lausunnossa Pellolta pöytään – paikallinen ja alueellinen ulottuvuus .

Maaseutualueet ja välimuotoalueet muodostavat 88 prosenttia EU:n alueesta ja siellä asuu 55 prosenttia EU:n väestöstä. Lisäksi näillä alueilla tuotetaan 43 prosenttia kokonaislisäarvosta ja siellä sijaitsee 56 prosenttia EU:n työpaikoista.

Lisätietoja:

Yhteydenotot:

Wioletta Wojewódzka

P. +32 22822289

Matkap. +32 473843986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/NEW-DEAL.ASPX

EU:n luomupalkintojen haku on alkanut
EU:n luomupalkintojen haku on alkanut
27.03.2023