Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Uusi kiertotalouden toimintasuunnitelma: sidosryhmien kuuleminen käynnissä  

Kaikki paikallis- ja alueviranomaiset ja muut keskeiset sidosryhmät voivat nyt osallistua 1. toukokuuta 2020 asti Euroopan alueiden komitean järjestämään kiertotaloutta käsittelevään kuulemiseen

Maapallon resurssit ovat hupenemassa. Maailmanlaajuisen kulutuksen odotetaan kaksinkertaistuvan tulevina vuosikymmeninä eikä ilmaston lämpeneminen vaikuta heikkenevän lähiaikoina, joten on välttämätöntä erottaa talouskasvu resurssien käytöstä valmistamalla tuotteita, jotka ovat kulutusta kestäviä, uudelleenkäytettäviä ja korjattavissa. Kiertoajattelun edistäminen auttaa ympäristöä, mutta se on keskeisessä asemassa myös elvytettäessä taloutta covid-19-kriisin jälkeen. Drenthen lääninvaltuuston johtokunnan jäsenen Tjisse Stelpstran (NL, ECR) parhaillaan laatiman lausunnon avulla AK pyrkii vahvistamaan uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman paikallista ja alueellista pilaria ja asettamaan näin kunnat ja alueet toimintasuunnitelman keskiöön.

Kaikesta EU:n taloudellisesta toiminnasta syntyy vuosittain jätettä 2,5 miljardia tonnia, mikä on vuosittain henkeä kohti 5 tonnia. Tällä hetkellä ei ole olemassa kattavia lainsäädännöllisiä ja poliittisia vaatimuksia sen varmistamiseksi, että kaikista EU:n markkinoille saatetuista tuotteista tulee yhä kestäväpohjaisempia ja että ne voidaan kierrättää. Tähän pyritään Euroopan komission 11. maaliskuuta 2020 julkaisemassa uudessa kiertotalouden toimintasuunnitelmassa .

Uudessa kiertotalouden toimintasuunnitelmassa esitetään monenlaisia ehdotuksia, kuten ekologisen suunnittelun puitteiden ulottaminen koskemaan mahdollisimman laajaa tuotevalikoimaa, ympäristöä säästävien julkisten hankintojen edistäminen, pakkausmateriaalien käytön rajoittaminen, jätteiden vähentämistavoitteiden asettaminen tietyille jätevirroille, erilliskeräysjärjestelmien yhdenmukaistaminen ja matkapuhelinten yleislaturin käyttöönotto EU:n markkinoilla. Tärkeimmät kohdetuotteet ovat elektroniikka, rakennusmateriaalit, ajoneuvot ja akut, pakkaukset, muovit ja mikromuovit, tekstiilit, elintarvikkeet, vesi ja ravinteet.

Euroopan alueiden komitea kehottaa nyt kaikkia EU:n paikallis- ja alueviranomaisia sekä muita sidosryhmiä esittämään kirjallisessa sidosryhmien kuulemisessa 1. toukokuuta 2020 mennessä kantansa komission ehdotuksista sekä omia näkemyksiään ja ehdotuksiaan.

Julkiseen kuulemiseen liittyvä työasiakirja on saatavilla täällä .

”Kiertotalous on yksi kuluvan vuosikymmenen keskeisistä aiheista. Meidän on pikaisesti muunnettava kestäväpohjainen tuotepolitiikka erityiseksi lainsäädännöksi, jotta varmistetaan kuluttajien oikeus saada käyttöönsä kulutusta kestäviä tuotteita ja lopetetaan tuotteiden ennenaikainen vanheneminen ja myymättä jääneiden kestokulutustavaroiden hävittäminen. Lopullisena tavoitteenamme on oltava nollajäteyhteiskunta” , sanoi esittelijä ja Drenthen lääninvaltuuston johtokunnan jäsen Tjisse Stelpstra (NL, ECR) .

AK:n parhaillaan laatiman lausunnon päätavoitteena on kehittää uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman alueellista pilaria ja määritellä EU:n paikallis- ja alueviranomaisten mahdollisuudet ja haasteet odotettujen politiikkatoimien yhteydessä.

”Olemme ilman muuta tyytyväisiä Euroopan komission ehdottamiin kattaviin lainsäädännöllisiin ja poliittisiin toimenpiteisiin. Uudessa kiertotalouden toimintasuunnitelmassa ei kuitenkaan mielestämme riittävästi oteta huomioon alueiden ja kuntien poliittista potentiaalia eikä hyödynnetä sitä, kun kiertotaloutta toteutetaan käytännössä. Lisäksi erityistavoitteiden ohella tarvitaan hintasignaaleita ja kannustimia, jotta voidaan varmistaa tuottajien, käyttäjien ja kuluttajien käyttäytyvän kestävyysperiaatteiden mukaisesti” , lisäsi esittelijä Tjisse Stelpstra .

Covid-19-kriisin ja siitä terveydenhuoltojärjestelmiin ja talouteen kohdistuvien vaikutusten valossa esittelijä Stelpstra mainitsi EU:n resurssiriippuvuuden ja kysyi, mitä voimme tässä yhteydessä oppia ja ottaa huomioon talouden elvytyssuunnitelmia laadittaessa. ”Covid-19-kriisin aiheuttaman tuhoisan tilanteen on tuotava kaikki poliittiset päättäjät yhteen ja oltava hälyttävä esimerkki sellaisen uuden talousmallin tarpeesta, jossa asetetaan sosiaalinen hyvinvointi ja ympäristön kestävyys EU:n talouden elpymisen ytimeen” , totesi esittelijä Tjisse Stelpstra .

Uuden kiertotalouden toimintasuunnitelman mahdollista vaikutusta covid-19-kriisin jälkeiseen talouden elvyttämiseen ei pidä aliarvioida, sillä kiertotalous tarjoaa monenlaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kiertotalouteen liittyvien työpaikkojen määrä EU:ssa kasvoi vuosina 2012–2018 kaikkiaan 5 prosentilla: noin 4 miljoonaan ( Euroopan komissio ).

Taustaa:

Covid-19-tilanteen kehittymisestä riippuen uutta kiertotalouden toimintasuunnitelmaa käsittelevän AK:n lausunnon aikataulu on seuraava: työasiakirjasta on määrä keskustella 8. kesäkuuta pidettäväksi suunnitellussa ENVE-valiokunnan kokouksessa. Lausuntoluonnos on tarkoitus hyväksyä ENVE-valiokunnan kokouksessa 9. syyskuuta, ja lausunto on määrä antaa täysistunnossa 13.–14. lokakuuta 2020.

Paikallis- ja alueviranomaisten ja muiden sidosryhmien edustajia pyydetään lähettämään kirjalliset kannanottonsa 1. toukokuuta 2020 mennessä osoitteisiin Aliona.Fornea@cor.europa.eu ja enve@cor.europa.eu .

Esittelijä Tjisse Stelpstra ja tämän asiantuntija Ingrid Zeegers sekä AK:n ENVE-valiokunnan tiimi ovat pyynnöstä käytettävissä verkkotapaamisiin ja verkkokeskusteluihin.

Keskustelujen pohjaksi esittelijä asettaa käyttöön uutta kiertotalouden toimintasuunnitelmaa käsittelevän työasiakirjan , jossa esitetään eräitä yleisiä ja erityisiä kysymyksiä seuraavista neljästä näkökohdasta:

1. Paikallis- ja alueviranomaisten rooli kiertotalouden toteuttamisessa

2. Talousjärjestelmän muutos

3. Ei ole olemassa jätettä, on vain resursseja

4. Tavoitteiden asettaminen / lainsäädännön laatiminen

Esittelijän laatima työasiakirja on huhtikuun 8. päivästä alkaen luettavissa kaikilla EU:n virallisilla kielillä kuulemiseen liittyvällä verkkosivulla .

Lehdistöyhteydet:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :