Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Autoteollisuusalueiden allianssi vaatii EU:n tukiohjelmaa oikeudenmukaisen, tasapuolisen ja onnistuneen siirtymän varmistamiseksi 7,5 miljoonaa työpaikkaa tarjoavalla autoteollisuusalalla  

Allianssin jäsenet esittivät Leipzigissä järjestetyssä kokouksessa ehdotuksensa Euroopan autoteollisuuden turvaamiseksi.

Euroopan autoteollisuusalueet vaativat EU:lta uutta tukimekanismia ja rahoitusta, uusien säännösten alueellisten vaikutusten asianmukaista arviointia sekä työvoiman uudelleen- ja täydennyskoulutustoimenpiteitä, jotta polttomoottoreiden asteittainen käytöstäpoisto ja digitalisaatio voitaisiin toteuttaa alalla onnistuneesti. Autoteollisuusalueiden allianssin (ARA) jäsenet hyväksyivät ensimmäisessä kokouksessaan Leipzigissä 17. marraskuuta lyhyen ja keskipitkän aikavälin strategian ja keskustelivat autoteollisuuteen vahvasti painottuneiden alueiden tarvitsemasta tuesta työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaavan komission jäsenen Nicolas Schmitin kanssa.

Euroopan autoteollisuus ja sen alihankintateollisuus ovat myllerryksessä ja murrosvaiheessa: EU:n 55-valmiuspaketin mukaiset ilmastotavoitteet edellyttävät suurta panosta tieliikenteeltä ja vaikuttavat siten kaikkiin Euroopan autoteollisuusalueisiin. Vihreän ja digitaalisen siirtymän seuraukset autoteollisuudelle ja niille 7,5 miljoonalle ihmiselle, jotka työskentelevät autonvalmistusalalla ja autoalan palveluissa – yli 6 prosenttia Euroopan kokonaistyövoimasta – ovat valtavat. Siirtyminen päästöttömiin ja digitalisoituihin ajoneuvoihin tulee vaikuttamaan voimakkaasti alueellisiin autoteollisuusekosysteemeihin ja sosioekonomisiin rakenteisiin.

Allianssin 29 jäsenalueesta 20 oli edustettuna Leipzigissä kertomassa alueensa autoteollisuuden huolenaiheista. Allianssi kannattaa yksimielisesti eurooppalaisen mekanismin perustamista oikeudenmukaisen ja tasapuolisen siirtymän tukemiseksi autoteollisuusalueilla ottaen huomioon päästöttömiä autoja koskevat vaatimukset, jotka on täytettävä EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, ja muutokset, jotka autoteollisuudessa on tämän johdosta tehtävä. Mekanismin avulla olisi minimoitava työllisyyteen kohdistuvat kielteiset vaikutukset ja parannettava Euroopan autoteollisuuden valmiuksia ja mahdollisuuksia hankkia uuden teknologian edellyttämä osaaminen ja säilyä maailmanlaajuisesti kilpailukykyisenä tutkimuksen ja innovoinnin alalla.

”Autoteollisuuden kehto sijaitsee täällä Saksissa, ja se on koko Saksalle keskeinen teknologia-ala”, totesi kokouksen avannut Saksin pääministeri Michael Kretschmer.”Saksin osavaltiosta on sen poikkeuksellisen kokemuksen ja innovatiivisuuden ansiosta tulossa sähköisen liikenteen keskus. Rakennemuutokset ja ilmastotavoitteet merkitsevät Saksille ja sen autoteollisuudelle muutoksia. Olen kiitollinen autoteollisuusalueiden allianssille mahdollisuudesta keskustella siitä, miten tätä murrosta voidaan hallinnoida yhdessä.”

Cluj-Napocan pormestari, COTER-valiokunnan puheenjohtaja Emil Boc totesi, että kunnat ja alueet voivat osallistua aktiivisesti autoteollisuuden tulevaisuuteen vaikuttavien muutosten kohtaamiseen. ”Yhdessä voimme tehdä tästä menestystarinan mukautumisesta uuteen talouteen vihreän ja kestävän liikenteen, osaavan eurooppalaisen työvoiman ja innovatiivisten ajoneuvojen avulla ja edistäen liikkuvuutta ja maatalousteknologiaa. Eurooppa on nähtävä tahona, jossa voidaan hallinnoida näihin markkinoihin väistämättä kohdistuvia muutosvaikutuksia. Puhtaassa, digitaalisessa, osallistavassa ja innovatiivisessa Euroopassa on tulevaisuus myös autoille, jos kaikilla alueilla jaetaan osaamista ja luodaan infrastruktuuria lyhyempien toimitusketjujen mahdollistamiseksi täällä Euroopassa, jotta autoteollisuus ei olisi niin riippuvainen maailmanlaajuisten toimitusketjujen häiriöistä.”

”Allianssin ensimmäisen kokouksen isännöiminen on ollut suuri kunnia Saksin osavaltiolle”, totesi Euroopan alueiden komitean jäsen, Saksin aluekehityksestä vastaava ministeri Thomas Schmidt (DE, EPP).”Olen iloinen siitä, että niin monet alueet ovat edustettuina Leipzigissä tänään. Se on tärkeää, koska se tuo painoarvoa allianssille ja sen tulevalle työlle. Keskustelu autoteollisuusalueiden huolenaiheista oli tärkeä ja erittäin mielenkiintoinen. Vaikutukset ovat erilaisia eri alueilla, mutta silti meillä on yhteisiä etuja, joita haluamme jatkossa ajaa yhdessä allianssin kanssa. Haluamme käydä tiiviistä ajatustenvaihtoa myös AK:n ja sen autoteollisuutta käsittelevän alueidenvälisen ryhmän kautta sekä asiaankuuluvien elinkeinoelämän kumppaneiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa. Kukin jäsen edustaa myös erikseen yhteisiä tavoitteita esimerkiksi EU:n toimielimiin ja jäsenvaltioiden hallituksiin nähden. Allianssin tämänpäiväinen kokous aloittaakin varsinaisen työn.”

Autoteollisuusalueiden allianssin työssä keskitytään arvioimaan autoteollisuuden ja sen alihankintateollisuuden murroksen alueellisia vaikutuksia sekä tukemaan alueellisen työvoiman uudelleen- ja täydennyskoulutusta ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönottoa. Autoteollisuusalueiden allianssin antamassa kymmenkohtaisessa julistuksessa, joka hyväksyttiin Euroopan alueiden komitean (AK) täysistunnossa kesäkuussa 2022, kannatetaan sitoumusta vähentää tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi ja vaaditaan, että oikeudenmukaisen siirtymän kehyksen avulla varmistetaan taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus kaikilla Euroopan autoteollisuusalueilla. Kehykseen on sitä varten sisällytettävä taloudellisia ja poliittisia tukitoimia, ja sen on johdettava siirtymän yhteiseen suunnitteluun aluetasolla.

Allianssin mukaan tähän keskeiseen vaatimukseen vastaamiseksi on tehtävä alueellisten vaikutusten arviointeja, joissa tarkastellaan alueisiin, alkuperäisiin laitevalmistajiin (Original Equipment Manufacturers, OEM) ja erityisesti autoteollisuuden toimitusketjuun kuuluviin pk-yrityksiin kohdistuvia yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia, sekä tuettava alueellisen työvoiman uudelleen- ja täydennyskoulutusta ja seurattava tarvittavan osaamisen tarjontaa ja kysyntää.

”Meillä Navarrassa panostetaan koulutukseen oikeudenmukaisen siirtymän toteuttamiseksi”, kertoi AK:n jäsen, Navarran aluehallituksen puheenjohtaja María Chivite (ES, PES). ”Lisäksi pyrimme vastaamaan uudelleenpätevöitymisen haasteeseen aktiivisella työllisyyspolitiikalla,koska haluamme pitää kiinni työpaikoistaja mahdollistaa siksi profiilien mukauttamisen niin, että digitalisaatio ei luo sosiaalista ja työllisyyskuilua, joka aiheuttaisi työpaikkojen menetyksiä ja epätasa-arvoa.EU:n Next Generation -varat ovat mahdollisuus, ja meidän mielestämme tässä yhteydessä olisi sitouduttava varaamaan rahoitusta tulevina vuosina nimenomaan autoteollisuuden murrosta varten.”

Muita allianssin vaatimuksia ovat vahvan tutkimuskehyksen luominen Euroopan autoteollisuuden teollista murrosta ja innovointia varten, joustavuus valtiontuen suuntaviivoissa, jotta autoteollisuusalueet voivat ohjata ja hallita tätä murrosta, ja tuki alueille, jotta nämä voivat tarjota yleisesti saatavilla olevia tankkaus- ja latausasemia. Näin edistetään päästöttömien ajoneuvojen käyttöönottoa ja keskitetään käytettävissä olevat julkiset ja yksityiset investointivarat erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin (esim. sähköistäminen, vetyteknologia ja synteettiset polttoaineet) Euroopan autoteollisuuden kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden varmistamiseksi.

Taustaa:

Autoteollisuusalueiden allianssi (ARA) on poliittinen verkosto, johon kuuluu vahvasti autoteollisuuteen ja sen alihankintateollisuuteen painottuneita alueita, joihin päästöttömään tieliikenteeseen siirtyminen tulee vaikuttamaan. Verkoston perusti Euroopan alueiden komitea täysistunnossaan kesäkuussa 2022, ja sen tehtävänä on varmistaa oikeudenmukainen ja tasapuolinen siirtymä autoteollisuudessa ja sen alihankintateollisuudessa. Allianssi on kaikille muutoksen koettelemille alueille avoin foorumi. Siihen kuuluu tällä hetkellä 29 jäsenaluetta.

Euroopan unionin tavoitteeseen vähentää päästöjä EU:ssa vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä sisältyy Euroopan komission asetus tiukemmista hiilidioksidipäästönormeista henkilöautoille ja kevyille hyötyajoneuvoille. Euroopan parlamentin tuore, 8. kesäkuuta 2022 hyväksytty ehdotus kieltää polttomoottoriautot EU:ssa vuodesta 2035 aiheuttaa vieläkin suurempia muutoksia Euroopan autoteollisuudelle ja sen alihankintateollisuudelle. Autoteollisuusalueiden allianssin tavoitteena onkin varmistaa, että siirtymä autoteollisuusalalla on oikeudenmukainen ja onnistunut eikä yhtään aluetta jätetä jälkeen, kun samalla tuetaan täysin EU:n ilmastotavoitteita.

Yhteydenotot:

Theresa Sostmann

P. +32 475999415

Theresa.Sostmann@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP-48-EARTHQUAKE-IN-TURKIYE-SHOULD-BE-A-MOMENT-FOR-REFLECTION-ACROSS-THE-MEDITERRANEAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
Earthquake in Türkiye should be a 'moment for reflection' across the Mediterranean
25.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MEETING-AUTOMOTIVE-REGIONS-ALLIANCE.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023