Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n lainsäädännön toimivuutta ruohonjuuritasolla tarkkaileva RegHub 2.0 -verkosto aloittaa toimintansa  

Uusimaa ja Nivala-Haapajärven seutukunta osallistuvat uudistettuun alueellisten keskusten verkostoon

Euroopan alueiden komitea (AK) on käynnistänyt uuden sukupolven RegHub-verkoston toiminnan. Verkosto seuraa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa paikallistasolla, ja sen avulla varmistetaan, että alueelliset ja paikalliset sidosryhmät saavat äänensä kuuluviin unionin politiikkaa arvioitaessa. Uusi alueellisten keskusten verkosto koostuu 46 jäsenestä, 10 tarkkailijasta ja yhdestä ulkojäsenestä, ja se toimii yhtenä Euroopan komission Fit For Future -foorumin (F4F) alaryhmänä. Suomesta verkostoon osallistuvat jäseninä Uusimaa ja Nivala-Haapajärven seutukunta.

Uuden sukupolven verkosto on jatkoa pilottivaiheen RegHub-verkostolle, joka osoitti alueellisten keskusten kyvyn tarkkailla tehokkaasti lainsäädännön täytäntöönpanoa. Pilottiverkostoa kuultiin viidellä EU-politiikan alalla, ja AK toimitti siltä saadut huomiot Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi: ”RegHubin yhteyshenkilöverkosto on osoittautunut ainutlaatuisen tehokkaaksi Brysselin ja eurooppalaisten alueiden välisen tietokuilun umpeenkuromisessa. Yhteyshenkilöt saavat palautetta suoraan toimijoilta, jotka kokevat päivittäisessä työssään EU:n politiikkojen vaikutukset ihmisten elämään, ja he voivat siten tarjota Euroopan komissiolle arvokasta tietoa siitä, miten unionin politiikan vaikuttavuutta voidaan lisätä. Verkoston yhteyshenkilöiden ansiosta komissio sai esimerkiksi rajatylittävää terveydenhuoltoa koskevista direktiiveistä tekemäänsä arviointiin mm. Itä-Slovenian ja Alentejon aluesairaaloiden henkilökunnan kokemuksia.”

Julkistamistapahtumaan 3. maaliskuuta osallistui myös toimielinten välisistä suhteista ja tulevaisuuden ennakoinnista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovič . Hän totesi olevansa iloinen RegHub 2.0 -verkoston saamisesta mukaan uuteen Fit For Future -foorumiin, jonka myötävaikutuksella on tarkoitus yksinkertaistaa ja nykyaikaistaa EU:n lainsäädäntöä ja vähentää byrokratiaa. ”Alue- ja paikallisviranomaisilla on keskeinen rooli, koska ne pystyvät näkemään parhaiten toimien välittömät vaikutukset ihmisiin”, hän totesi ja jatkoi: ”Näiltä viranomaisilta on erityisen tärkeää saada panos nykyajan tarpeita vastaavan infrastruktuurin suunnitteluun ja mahdollistamiseen. Tällä voi olla todellista vaikutusta ruohonjuuritasolla, kun pyrimme elvyttämään Euroopan taloutta investoimalla ympäristömyönteiseen ja digitaaliseen infrastruktuuriin sekä terveydenhuollon perusrakenteisiin.”

Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok/EPP) korosti, että RegHub-verkoston kautta kansalaiset, yritykset ja julkisten palvelujen tuottajat voivat tuoda esille kokemuksiaan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta: "Tämä tarkoittaa myös sitä, että verkosto antaa kansalaisille ja talouden toimijoille vahvemman äänen EU:n tasolla. Lisäksi RegHub 2.0 tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kaupunkitason päättäjien ja hallintohenkilöiden keskinäiseen sparraamiseen ja oppimiseen, sillä haasteet ratkaistavaksi ovat yhteiset. On tärkeää oppia, miten eri kulttuureissa ja hallintoympäristöissä tuotetaan uusia innovatiivisia ratkaisuja."

Uuden sukupolven RegHub 2.0 -verkoston työohjelma ja asiantuntemusalat vahvistetaan 4. maaliskuuta pidettävän F4F-foorumin täysistunnon jälkeen. Tässä yhteydessä määritetään EU:n politiikat, joihin verkosto aikoo perehtyä.

Taustatietoa

Alueellisten keskusten RegHub-verkosto : 70 % EU:n lainsäädännöstä pannaan täytäntöön paikallis- ja aluetasolla. Paikallis- ja alueviranomaisilla on näin ollen arvokasta ensi käden kokemusta unionin lainsäädännön soveltamisesta tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten, työmarkkinaosapuolten, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten kanssa. AK esittää lausuntojensa kautta virallisesti paikallis- ja alueviranomaisten kannan EU:n säädösehdotuksiin. Paikallis- ja alueviranomaisten tietämystä on kuitenkin tarpeen hyödyntää EU:n lainsäädäntäprosessin varhaisemmassa vaiheessa, jotta niiden kokemus unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta saadaan hyötykäyttöön. RegHub täyttää tämän tarpeen, sillä sen kautta kootaan tällaista teknistä käytännön tietämystä ja toimitetaan saadut tiedot Euroopan komissiolle ja unionin kahdelle lainsäätäjälle, jotta ne voivat hyödyntää niitä uudelleentarkasteluissa, arvioinneissa ja toimivuustarkastuksissa. AK:lla on EU:n alueiden ja kuntien virallisena edustajana ainutlaatuiset edellytykset koota yhteen eri paikallis- ja alueviranomaisten näkemyksiä tätä tarkoitusta varten, ja se perustikin vuonna 2019 pilottihankkeena alueellisen verkoston arvioimaan EU:n politiikan täytäntöönpanoa. Aloite oli Euroopan komission puheenjohtajan vuoden 2018 alkupuoliskolla perustaman toissijaisuusperiaatteen toteutumista tarkastelevan työryhmän suositus. Alueellisten keskusten verkosto koostuu paikallis- tai aluehallinnon yhteyshenkilöistä, jotka keräävät sidosryhmiltä teknistä palautetta niiden käytännön kokemuksista EU:n toimintapolitiikkojen täytäntöönpanossa. Näin verkosto tuo paikallisen ja alueellisen näkökulman EU:n päätöksentekoon ja laajentaa sen tietopohjaa.

Fit For Future -foorumi (F4F) : Euroopan komissio ottaa huomioon foorumin lausunnot varmistaakseen, että EU:n lainsäädännöllä helpotetaan eikä hankaloiteta ihmisten ja yritysten, erityisesti pk-yritysten, toimintaa. Foorumin työssä keskitytään vuotuisessa työohjelmassa esitettyihin aihealueisiin. Foorumi kerää erilaisilta julkisen ja yksityisen sektorin sidosryhmiltä kunkin aihealueen osalta näyttöä mahdollisuuksista yksinkertaistaa tiettyjä EU:n säädöksiä ja karsia niistä aiheutuvia tarpeettomia kustannuksia vaarantamatta kuitenkaan niiden tavoitteiden saavuttamista. Tältä pohjalta se antaa lausuntoja, joissa kiinnitetään huomiota myös digitalisaatiomahdollisuuksiin ja sääntelyn yksityiskohtaisuuteen. Nämä toimet ovat osa Euroopan komission paremman sääntelyn agendaa. Euroopan alueiden komitea on mukana Fit for Future -foorumin hallintotahojen edustajien ryhmässä, johon kuuluu kolme AK:n kuuden valiokunnan puheenjohtajista ja 27 EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajaa.

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

Matkap. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/MICHAłOWO-HONOURED-WITH-MAYOR-PAWEł-ADAMOWICZ-AWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
Michałowon kunta ja sen asukkaat saivat Paweł Adamowicz  - palkinnon pakolaisten auttamisesta Valko-Venäjän rajalla
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STATEMENT-EARTHQUAKES-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
Statement by the President of the European Committee of the Regions on the earthquakes in Türkiye and Syria
07.02.2023