Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
PETR BLÍŽKOVSKÝ: TAVOITTEENAMME ON VARMISTAA, ETTÄ JÄSENTEMME ÄÄNTÄ KUULLAAN BRYSSELISSÄ JA SEN ULKOPUOLELLA  

Petr Blížkovský nimitettiin 7. lokakuuta 2019 Euroopan alueiden komitean pääsihteeriksi viiden vuoden toimikaudeksi. Kävimme hänen kanssaan lyhyen keskustelun hänen keräämästään kokemuksesta ja hänen visiostaan Euroopan alueiden komiteaa silmällä pitäen. ​

Petr Blížkovský, olette ollut Brnon kaupunginvaltuuston jäsen, taloustieteen professori sekä aluksi Tšekin tasavallan ja sen jälkeen EU:n virkamies. Mikä on tätä ammatillista kokemustanne yhdistävä punainen lanka?

Olen työskennellyt lähes koko urani julkisissa tehtävissä, muun muassa paikallispoliitikkona.

Aloitin työurani hyvin erityisenä historian hetkenä. Keski- ja Itä-Euroopan maista – myös Tšekistä, joka oli tuolloin osa Tšekkoslovakiaa – oli tulossa vapaita, demokraattisia ja itsenäisiä kansallisvaltioita.

Työskenneltyäni muutaman vuoden maatalousalan tutkijana ja luennoitsijana päätin osallistua julkiseen elämään voidakseni palvella paremmin yhteistä hyvää. Minut valittiin kaupunginvaltuuston jäseneksi Brnossa, missä sain omakohtaisesti kokea, mitä tarkoittaa olla vastuussa 400 000 ihmisen yhteisöstä. Kuten vanha sanonta kuuluu, kaikki politiikka on paikallista. Työskentely kaupunginvaltuustossa oli minulle hyvin merkittävä kokemus, ja siellä opin taidon tehdä kompromisseja ja yhteistyötä, joista muodostui minulle intohimo.

Puolivälissä 1990-lukua aloitin urani virkamiehenä. Olin mukana muuttamassa maatani keskitetystä suunnitelmataloudesta ja kontrolloidusta yhteiskunnasta EU:n jäsenvaltioksi, mikä tapahtui vain muutamassa vuodessa.

Olin tuolloin ja olen edelleen EU-hankkeen kiihkeä kannattaja. Jos siihen vielä yhdistetään maatalousalan koulutustaustani, on helppo ymmärtää, että Tšekin liittyminen EU:hun kiinnosti minua suuresti. Juuri tuohon aikaan ryhdyin työskentelemään yhteisen maatalouspolitiikan ja muiden unionin alueellisten kysymysten parissa.

Sitten aloitte työskennellä Euroopan unionin neuvostossa. Mitä opitte noiden 15 vuoden aikana?

Kun Tšekistä lopulta tuli EU:n jäsen, tiesin, että halusin jatkaa sitä, minkä olin aloittanut, toisin sanoen auttaa rakentamaan rauhanomaista, vaurasta ja yhtenäistä Eurooppaa tulevaisuutta varten.

Tietyllä tavalla työni neuvostossa on helposti kuvailtavissa: tarkoitus oli varmistaa, että jäsenvaltiot omaksuvat EU:n laajuisen lainsäädännön. Tämä on tietenkin helpommin sanottu kuin tehty.

Ajan myötä aloin nähdä tehtäväni diplomaatin, sovittelijan ja välittäjän yhdistelmänä. Toisinaan tiimini varmisti, että sääntöjen laatimisprosessia noudatetaan. Toisissa yhteyksissä tehtävänämme oli luonnostella kompromissitekstejä, jotta ne hyväksyttäisiin tarvittavalla äänten enemmistöllä. Hyvin usein päätöksillä, joiden hyväksymistä edesautoimme, oli syvällinen vaikutus EU:n kansalaisiin.

EU:n toimielinten työntekijöinä meidän ei pitäisi koskaan unohtaa, kuinka paljon Brysseliin saapuvat päätöksentekijät luottavat hyviin ja puolueettomiin neuvoihimme ja kuinka kauaskantoinen vaikutus työllämme voi olla.

Millaisena näette roolinne alueiden komiteassa?

Meillä kaikilla on AK:ssa yksi perustavoite. Kuvailisin sitä näin: autamme alue- ja paikallistason päättäjiä samaan äänensä kuuluviin Brysselissä sekä palvelemaan ja informoimaan EU:n kansalaisia paremmin. 

Päivittäisessä työssämme AK:n henkilöstön jäseninä varmistamme, että poliittinen edustajakokous, jota varten työskentelemme, on hyvin organisoitu ja kykenee antamaan kantavuutta jäsentemme poliittisille näkemyksille. Komitea vie paikallis- ja aluetason näkökulman suoraan EU:n päätöksenteon ytimeen täällä Brysselissä. 

Laatimalla lausuntoja ja käymällä keskusteluja Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja neuvoston edustajien kanssa jäsenemme antavat panoksensa unionin päätösten muotoiluun, ja samalla heille tiedotetaan kaikkein kiireellisimmistä poliittisista ajankohtaisasioista.

Omassa tehtävässäni pääsihteerinä minulla on muutamia selkeitä painopisteitä.

Ensinnäkin haluan keskittyä sanomamme terävöittämiseen ja jäsentemme toiminnan poliittisen vaikutuksen lisäämiseen EU:n lainsäädäntöprosessissa. Meidän on yhdessä hyödynnettävä asiantuntemustamme ja kaikkia toimielimemme tähän tarkoitukseen tarjoamia välineitä. Kukin meistä voi lisätä AK:n vaikutusta omalla alallaan. Jokainen on tärkeä, ja yksiköiden välisellä tiimityöllä on ratkaiseva merkitys!

Toiseksi meidän on tehostettava toimiamme tavoittaaksemme kumppanimme Brysselissä ja ennen kaikkea alue- ja paikallisviranomaiset kaikkialla Euroopassa. Meidän on investoitava aikaa, resursseja ja energiaa sanomamme levittämiseen! Tämä on ratkaisevan tärkeä tavoite paitsi viestinnän alalla toimivalle henkilöstölle mutta myös yleisesti meille kaikille.

Olen myös sitoutunut huolehtimaan siitä, että julkishallinto on tehokasta, avointa, nykyaikaista ja luotettavaa. Euroopan alueiden komitean on oltava paikka, jossa ihmiset työskentelevät mielellään, ja henkilöstömme pitäisi olla ylpeä komiteassa työskentelystä.

Miksi olette valinnut alueiden komitean?

Minua kiehtoi nimenomaan ajatus rakentaa EU:ta paikallistasolta lähtien ylöspäin. Tämä saattaa kuulostaa teoreettiselta, mutta voin vakuuttaa, ettei näin ole. Kyse on päinvastoin hyvin käytännönläheisestä toiminnasta.

Euroopan suurin saavutus on se, ettei EU:n sisällä ole ollut sotia vuoden 1945 jälkeen. Sen sijaan istumme saman pöydän ääressä ja etsimme yhteisiä ratkaisuja.

Nykytilanteessa tämä ei kuitenkaan enää riitä. Unionin kansalaiset odottavat EU:n hallitsevan muutosta niin, että säilytetään vahva taloudellinen ja sosiaalinen järjestelmä ja puolustetaan sitä, mitä jotkut kutsuvat "eurooppalaiseksi elämäntavaksi".

Tämä on mahdollista ainoastaan tarkastelemalla EU:ta jatkossakin sekä kansallisesta että paikallisesta näkökulmasta kansalaisten, kuntien, alueiden ja EU-tason jatkuvan vuoropuhelun kautta. Ketkään eivät ole tässä suhteessa paremmassa asemassa kuin paikallis- ja aluetason edustajat. Minä itse olin nuori poliitikko, joka valittiin Brnon kaupunginvaltuuston jäseneksi noin 25 vuoden iässä. Näin omakohtaisesti maassani tuolloin tapahtuneet muutokset.

Kuten komitean puheenjohtaja totesi viime vuonna Bukarestissa, paikallis- ja alueviranomaiset ovat Euroopan tulevaisuus. Niillä on tarvittavaa kokemusta, motivaatiota ja tietämystä sen varmistamiseksi, että Eurooppa kykenee vastaamaan tämän vuosisadan haasteisiin: ilmastonmuutokseen, sosiaaliseen ja alueelliseen eriarvoisuuteen, sukupuolten epätasapainoon ja moniin muihin. Niillä on myös unionin kansalaisten luottamus, sillä ne työskentelevät päivittäin heidän yhteisöissään. AK:lla on erinomaiset mahdollisuudet toimia unionin kansalaisten ja yleensä Euroopan hyväksi. Uskokaamme tähän mahdollisuuteen ja tehkäämme siitä totta!

Mikä on motivaationne lähde?

Euroopassa valitaan alue- ja paikallistasolla yli miljoona poliitikkoa – nuoria, vanhoja, naisia, miehiä, ihmisiä erilaisine poliittisine sidoksineen, inspiraationlähteineen ja arvoineen. Siitä huolehtiminen, että nämä paikallis- ja aluetason poliitikot kokoontuvat yhteen, päättävät yhteisistä poliittisista painopisteistä ja varmistavat niiden omaksumisen, motivoi minua joka päivä. Samettivallankumouksen aikana olin nuori vaaleilla valittu poliitikko – AK tarjoaa minulle tilaisuuden tehdä yhteistyötä tämän päivän alue- ja paikallispoliitikkojen kanssa.

Onko jäsentemme tukeminen vaikea tehtävä?

Kyllä, hyvin suuressa määrin. Se on aikaa vievää ja monimutkaista, ja se on tehtävä 24 kielellä. Mutta kuten sanoin, tasapainon saavuttaminen EU:n laajuisten intressien sekä alueiden ja paikallisviranomaisten intressien välillä on maanosamme ensisijainen tavoite. Unelmani on, että AK:n jäseneksi nimeämisestä tulee paikallis- ja aluepoliitikoille kunniakysymys ja että se on osoitus pyrkimyksestä ja sitoutumisesta yhä parempaan Eurooppaan.

Václav Havel, Tšekin ensimmäinen presidentti, kirjailija, poliitikko ja suuri eurooppalainen sanoi: "Ne, jotka sanovat, etteivät yksittäiset ihmiset kykene muuttamaan mitään, etsivät vain tekosyitä". Toivon, että tämä periaate inspiroi teitä yhtä paljon kuin se on inspiroinut minua.

Kiitos.