Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan vihreän kehityksen ohjelma – pienillä yhteisöillä voi olla suuri merkitys  
Kuntatasoa alemman tason ympäristöpolitiikka on ratkaisevan tärkeää pyrittäessä sopeutumaan ilmaston lämpenemisen tuhoisiin vaikutuksiin

Euroopan suurissa pääkaupungeissa saatetaan hyvinkin kaavailla laajoja teollisuussuunnitelmia ja globaaleja investointistrategioita vähähiilisen maailmantalouden edistämiseksi, mutta esimerkiksi Välimeren aluetta koetelleesta Gloria-myrskystä kärsivät eniten nimenomaan pienet rannikkoyhteisöt. Ilmastovaikutukset tuntuvat ensimmäiseksi paikallisyhteisöissä, ja nämä ovat edelleen keskeisessä asemassa toteutettaessa toimia, joilla ilmaston lämpenemiseen pyritään sopeutumaan. Nyt kun vihreän kehityksen ohjelmasta on tulossa EU:n ensisijainen painopiste, Euroopan alueiden komitea kehottaa lisäämään kuntatasoa alemman tason yhteisöille, kuten saarille, harvaan asutuille yhteisöille, kylille ja kaupunginosille, osoitettavaa rahoitusta ja räätälöimään erillisiä ohjelmia niitä varten.

Euroopan alueiden komitea (AK) on antanut aihetta ”Kohti kestäväpohjaisia lähiöitä ja pienyhteisöjä – ympäristöpolitiikka kuntatasoa alemmalla tasolla” käsittelevän lausunnon, jonka on laatinut Sisilian aluehallituksen varapuheenjohtaja ja talouskysymyksistä vastaava jäsen ja AK:n alueidenvälisen ryhmän ”saarialueet” puheenjohtaja Gaetano Armao (IT, EPP) .

Esittelijä Armao totesi: ”AK:lla on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokouksena velvollisuus tuoda kuntatasoa alemman tason yhteisöjen ääni kuuluviin ja tukea aloitteita, jotka auttavat niitä vaurastumaan ja kehittymään kestävämpään suuntaan. Jotta näiden yhteisöjen tätä nykyä kohtaamiin erityisiin ympäristöhaasteisiin voidaan vastata, on luotava räätälöityjä mekanismeja niin kaupunginosia kuin pieniä saaria tai asuttamattomia vuoristoalueitakin varten. Ensi alkuun on yksinkertaistettava ja järkeistettävä tukikelpoisuussääntöjä ja näin edistettävä kuntatasoa alempien yksiköiden suoraa osallistumista EU:n ympäristöohjelmiin.”

Komitean jäsenet muistuttavat, että kuntatasoa alemman tason yhteisöt eivät juurikaan voi vaikuttaa päätöksiin, jotka liittyvät ekologisen siirtymän keskeisiin näkökohtiin, kuten liikenteeseen, jätehuoltoon, vesihuoltoon tai ilmanlaatuun, ja ovat yksituumaisia siitä, että nämä tahot on otettava AK:n lausunnoissa huomioon. Komitea kehottaa Euroopan komissiota harkitsemaan ehdotusta kestäväpohjaisten kylien ja lähiöiden eurooppalaisesta teemapäivästä. Teemapäivän avulla on tarkoitus kannustaa näitä yhteisöjä osallistumaan suoraan Euroopan ponnisteluihin ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja tehdä niiden toimintaa tunnetuksi.

AK kehottaa ottamaan käyttöön toimenpiteitä ja mekanismeja, joilla maksimoidaan EU:n ympäristöpolitiikan myönteiset vaikutukset kuntatasoa alempana. Jäsenet ehdottavat erityisten kiinnostuksenilmaisupyyntöjen ja työohjelmien käynnistämistä, jotta voidaan nopeuttaa siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin ja vahvistaa uusia osallistavia järjestelmiä ja yhteisödynamiikkaa ja siten edistää kestävää kehitystä paikallistasolla. EU tukee kuntatasoa alemman tason kehitysstrategioita nykyisin esimerkiksi paikallisten Leader-toimintaryhmien kaltaisin erityisaloittein.

Kuntatasoa alempien yksiköiden institutionaaliset muodot ja nimitykset ovat Euroopassa hyvin moninaisia. Tämän tason yhteisöihin viitataan esimerkiksi sellaisin käsittein kuin kylä, lähiö, kaupunginosa, piiri, kauppala, pitäjä, kirkonkylä ja taajama. Olipa kyse tiheään asutuista kaupunginosista, pienistä saarista tai vaikka vuoristokylistä, kuntatasoa alemman tason yhteisöillä on erityisiä ympäristöhaasteita mutta ei useinkaan valmiuksia eikä resursseja niiden ratkaisemiseen.

Jäsenet vaativat, että EU:n ympäristöpolitiikassa otetaan huomioon kaikentyyppiset yhteisöt, kuten AK:n lausunnossa ”Kohti kahdeksatta ympäristöä koskevaa toimintaohjelmaa” kehotetaan.

EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous sitoutuu käynnistämään mm. ympäristöyhteistyön teknisen foorumin puitteissa vuoropuhelun Euroopan komission kanssa sen varmistamiseksi, että kuntatasoa alemman tason pienyhteisöt otetaan asianmukaisesti huomioon EU:n erityisten ympäristöpoliittisten toimien täytäntöönpanossa. Tässä voitaisiin tukeutua nykyisiin pyrkimyksiin laatia näihin yhteisöihin keskittyviä toimintaohjeita ja välineitä.

Komitean antama lausunto liittyy tutkimukseen , jossa luodaan yleiskatsaus kuntatasoa alemman tason yhteisöjen rooliin ympäristöasioissa kussakin eri jäsenvaltiossa.

Yhteyshenkilö: David Crous | P. +32 470881037 | david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023