Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan väestöhaasteisiin tarvitaan paikallisia ratkaisuja  

Alue- ja paikallispäättäjät vaativat EU:n toimielimiä tekemään tiivistä yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa väestörakenteen muutoksen alueellisten ja sosioekonomisten seurauksien torjumiseksi.

Euroopan alue- ja paikallispäättäjät vaativat demokratiasta ja väestönkehityksestä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtajan Dubravka Šuican kanssa käydyssä keskustelussa EU:n toimielimiä tekemään tiivistä yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa väestörakenteen muutoksen alueellisten ja sosioekonomisten seurauksien torjumiseksi. Euroopan alueiden komitea kehottaa sisällyttämään väestökehitysulottuvuuden kaikkiin EU:n politiikkoihin ja keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta, sillä EU:n alueista yli 40 prosentin väkiluku on laskussa.

Euroopan komissio julkaisi hiljattain kertomuksen väestönmuutoksen vaikutuksesta . Siinä todetaan, että väestörakenteen muutokseen liittyviä kysymyksiä ”voidaan usein käsitellä parhaiten paikallisella ja aluetasolla”. Lisäksi siinä korostetaan tiivistä yhteyttä väestörakenteen muutoksen ja vihreän ja digitaalisen siirtymän välillä ja todetaan, että väestörakenteen muutos voi johtaa väestökatoalueilla siihen, että ”luottamus demokratiaan” murenee. Työikäisen väestön väheneminen aiheuttaa todennäköisesti pitkällä aikavälillä julkiseen talouteen kohdistuvia paineita ja vaikuttaa kielteisesti Euroopan geopoliittisiin tulevaisuudennäkymiin ja asemaan maailmassa.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Dubravka Šuica puhui Euroopan alueiden komitean täysistunnossa 1. heinäkuuta. ”Meidän on autettava väestörakenteen muutoksesta eniten kärsiviä alueita ylläpitämään ja parantamaan elämänlaatua ja luotava tarvittavat välineet innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi. Olemme sitoutuneet tukemaan ja auttamaan ihmisiä muutoksessa tarjoamalla konkreettisia mahdollisuuksia ja varmistamalla, että ketään ei jätetä jälkeen”, hän totesi.

”Covid-19-pandemia on korostanut tarvetta ajatella ja toimia strategisesti väestörakenteen muutoksen ja sen pitkäaikaisten vakavien alueellisten ja sosioekonomisten vaikutusten suhteen”, sanoi Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas . ”Vaikutukset saattavat jopa johtaa ’tyytymättömyyden maantieteen’ kehittymiseen ja ruokkia ääriliikkeitä ja Euroopan unionin vastaisia näkemyksiä väestökadosta ja aivovuodosta kärsivillä alueilla. Tämä voi aiheuttaa demokraattisen järjestelmän polarisoitumista. Alue- ja paikallisviranomaisilla on monia lakisääteisiä toimivaltuuksia väestöön liittyvissä asioissa, ja alueiden komitea onkin valmis tukemaan komission toimia ilmiön torjumiseksi ja ihmisten elämän parantamiseksi EU:n alueilla, kaupungeissa ja kunnissa.”

Euroopan alueiden komitea esittää seuraavassa täysistunnossaan lokakuussa ehdotuksensa väestörakenteen muutoksen kielteisten vaikutusten torjumisesta EU:n alueilla. Valmisteilla olevassa lausuntoluonnoksessa todetaan, että Euroopan väestön ikääntyminen, alhainen syntyvyys ja väestön epätasaisen jakautumisen paheneminen edellyttävät johdonmukaisia poliittisia toimia kaikilla hallintotasoilla ja kaikilla EU:n politiikanaloilla. Siinä korostetaan erityisesti väestörakenteen muutoksen ja elinolojen parantamisen välistä yhteyttä kaikkialla.

”Väestörakenteen muutoksen vaikutukset tuntuvat pitkällä aikavälillä, joten on erittäin tärkeää kartoittaa, millaisia ratkaisuja on tähän mennessä löydetty ja millaisia ratkaisuja voidaan kehittää nyt”, totesi lausunnon esittelijä, Tahitótfalun kunnanvaltuuston jäsen János Karácsony (HU, EPP). ”Euroopan väestörakenteesta puhuttaessa on otettava huomioon monia seikkoja, kuten ikääntyminen ja elinajanodotteen piteneminen, maaseudun väestökato, sisäinen ja ulkoinen muuttoliike, aivovuoto sekä hedelmällisyysmallien ja lasten hankkimiseen liittyvien aikomusten muuttuminen.”

Lisätietoa:

Euroopan komissio julkaisi 17. kesäkuuta kauan odotetun kertomuksen väestönmuutoksen vaikutuksesta sekä yksityiskohtaisia tilastoja tilanteesta eri jäsenvaltioissa ja täydentäviä EU-tason karttoja ja tietoja. Komissio aikoo vuonna 2021 esittää myös ikääntymistä koskevan vihreän kirjan ja maaseutualueita koskevan pitkän aikavälin vision. Lokakuussa 2020 julkaistavaan AK:n vuosittaiseen alueiden ja kuntien barometriin sisältyy myös lukuja ja karttoja väestörakenteesta ja alueista.

Euroopan unionin vaikeat väestöhaasteet ilmenevät monin paikoin kolmen suuntauksen yhdistelmänä: väestön pieneneminen, väestön ikääntyminen (ja huoltosuhteen kasvu) sekä alhainen syntyvyys. Euroopan alueista yli 40 prosentin väkiluku pienenee, ja maaseutuvaltaisten alueiden väestön ennakoidaan vähenevän 7,9 miljoonalla vuoteen 2050 mennessä. Samaan aikaan EU:n väestö on keskimäärin iäkkäintä, ja vuoteen 2070 mennessä Euroopan osuuden maailman väkiluvusta odotetaan olevan vain 4 prosenttia. Myös Euroopan osuus maailman BKT:sta supistuu koko ajan.

Covid-19-pandemia on kohdistunut erityisesti Euroopan ikääntyvään väestöön ja osoittanut, että laadukas, kaikkien saatavilla oleva ja kohtuuhintainen sairaanhoito ja pitkäaikaishoito on turvattava. Edelleen jatkuva kriisi on myös korostanut tarvetta kuroa umpeen digitaalinen kuilu ja huolehtia vahvasta digitaalisesta infrastruktuurista.

Päätöslauselmassaan Euroopan komission työohjelmasta 2021 Euroopan alueiden komitea vaatii Euroopan komissiota esittämään tieteelliseen tietoon perustuvan arvion covid-19-pandemian vaikutuksesta väestörakenteen muutokseen ja varmistamaan, että tulevat päätökset räätälöidään paikallisten tarpeiden ja erityispiirteiden mukaisesti. Komitea korostaa myös kaikkien saatavilla olevan laadukkaan yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen merkitystä väestörakenteen muutokseen ja aivovuotoon vastaamisessa ja tukee siksi eurooppalaisen koulutusalueen perustamista vuoteen 2025 mennessä tiiviissä synergiassa eurooppalaisen tutkimusalueen kanssa.

Yhteydenotot:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG35-KNOWLEDGE-EXCHANGE-PLATFORM-OPEN-SCIENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
Open Science for higher quality, more efficient and impactful research
16.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPE-S-DEMOGRAPHIC-CHALLENGES-REQUIRE-LOCAL-SOLUTIONS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023