Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnilla tärkeä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa  
Euroopan alueiden komitea hyväksyi täysistunnossaan 8. lokakuuta Espoon kaupunginvaltuuston jäsenen Sirpa Hertellin (EPP/vihr) laatiman lausunnon, jossa tarkastellaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista alue- ja paikallistasolla.


Hertellin lausunnossa käsitellään erityisesti kiertotaloutta, luonnon monimuotoisuutta, ilmastotoimia sekä puhdasta ja kohtuuhintaista energiaa. Esittelijä korostaa, että kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat Euroopalle mahdollisuuden perusteelliseen taloudelliseen, ekologiseen sekä yhteiskunnalliseen muutokseen.

"Euroopan komission uudeksi puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin Green Deal -suunnitelma sisältää noin 20 erilaista poliittista ehdotusta, jotka ulottuvat kestävän Euroopan investointisuunnitelman luomisesta hiilen verotuksen ja hiilibudjetin käyttöönottoon ja Euroopan investointipankin osittaiseen muuttamiseen ilmastopankiksi. Ilmastoneutraalisuuden saavuttaminen ei ole vain teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, vaan myös poliittisesti palkitsevaa. Tähän muutokseen tarvitaan mukaan Euroopan alueet ja kaupungit", Hertell korostaa.

Lausunnossa painotetaan, että paikallistason vastuulla on noin 65 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta. Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseksi on oleellista asettaa paikallisia tavoitteita, paikallisia täytäntöönpanotoimia sekä indikaattoreita edistyksen mittaamiseksi ja seuraamiseksi –  ja saatava kansalaiset mukaan.

"Kansalaislähtöisillä ja paikallisilla toimilla on merkittävä rooli muutoksessa. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi erilaiset hajautetun energian projektit, kierrätys- ja uudelleenkäyttöjärjestelmät sekä yhteiskäytössä olevien resurssien lisääminen. Monet eurooppalaiset kaupungit ja alueet ovat kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Niin myös kotikaupunkini Espoo, joka on Kestävä Espoo -kehitysohjelman kautta tehnyt yhteistyötä eri kumppanien kanssa tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä", Hertell kertoo.

Alueiden komitea on pitkään vaatinut kaupungeille ja alueille virallista roolia kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Hertellin lausunnossa perätään kokonaisvaltaista ilmastonmuutospolitiikkaa, jossa sovelletaan järjestelmällistä lähestymistapaa ja EU:n investointeja päästöjen vähentämiseksi tehokkaasti.

​"Tarvitaan myös tarkoituksenmukaisia markkinamekanismeja, joilla houkutellaan ilmastonmuutosinvestointeja sekä vahvoja markkinapohjaisia kannustamia hiilinielujen kehittämiseksi", Hertell lisää.

Muita ENVE-valiokunnan lausuntoja

Puhtaan energian säädöspaketin täytäntöönpano: yhdennetyt kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat ilmastoa ja aktiivi- ja passiivienergiaa koskevan paikallisen ja alueellisen hallintomallin välineenä

Esittelijä, Tolnan lääninvaltuuston varapuheenjohtaja József Ribányi (HU, EPP) totesi: ”Paikallis- ja alueviranomaisilla on suora toimivalta energiakäänteen keskeisillä aloilla. Me hallinnoimme merkittäviä rakennuskantoja ja liikenneverkostoja, päätämme kaupunkisuunnittelusta ja maankäytöstä ja voimme lisätä mahdollisuuksia hajautettuun energiantuotantoon. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat sen vuoksi välttämättömiä toimijoita pyrittäessä saavuttamaan kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien tavoitteet.”

AK kehottaa jäsenvaltioita osallistamaan paikallis- ja alueviranomaiset tiiviimmin kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien määrittelyyn ja tulevaan täytäntöönpanoon, kuten säädetään energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta annetussa asetuksessa . EU:n kuntien ja alueiden edustajien kokous ehdottaa myös yhdessä Euroopan komission kanssa perustettavaa ja koordinoitavaa pysyvää foorumia, joka kokoaisi yhteen jäsenvaltioiden edustajia, paikallis- ja alueviranomaisia ja AK:n jäseniä ja jonka tarkoituksena olisi parantaa yhteistyötä ja johdonmukaisuutta pyrittäessä saavuttamaan EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet vuoteen 2030 mennessä ja ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpano toteuttamalla innovatiivinen ja kestäväpohjainen energiakäänne alue- ja paikallistasolla 

Esittelijä, Łódźin voivodikunnan aluevaltuuston jäsen Witold Stępień ( PL, EPP) sanoi: ”Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamiseksi ja ilmastonsuojelua edistävien kunnianhimoisten päästötavoitteiden saavuttamiseksi tarvitsemme oikeudenmukaisen energiakäänteen. Jotta tämä onnistuisi, on paikallis- ja alueviranomaiset otettava laajasti mukaan toimiin, sillä ne kykenevät tehokkaimmin edistämään ja toteuttamaan käytännössä aloitteita sekä vastaamaan kansalaisten ja yritysten odotuksiin.”

AK muistuttaa kehotuksestaan nostaa EU:n vuoteen 2030 asettamaa kasvihuonekaasujen vähentämistavoitetta 40 prosentista 50 prosenttiin, kasvattaa uusiutuvien energioiden osuutta 40 prosenttiin ja määrittää kunnianhimoisempia energiatehokkuustavoitteita, sillä tämä on ainoa tapa saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä.

Euroopan hiilialueiden sosioekonominen rakennemuutos 

Nordrhein-Westfalenin osavaltion liittovaltio-, Eurooppa- ja kansainvälisistä asioista vastaavan valtiosihteerin Mark Speichin (DE, EPP) esittelemä lausunto täydentää Witold Stępieńin laatimaa lausuntoa. Komitean mukaan on tarpeen perustaa erityisrahasto, jolla tuetaan hiilialueiden taloudellista muutosta ja lievennetään siitä mahdollisesti aiheutuvia sosioekonomisia ongelmia. Komitea katsoo, että vaikka rahasto on tarkoitus nivoa koheesiopolitiikan hallinnointiin, sitä ei tulisi rahoittaa koheesiopolitiikan nykyisten määrärahojen kustannuksella.

Siirtyminen puhtaaseen energiaan hiili- ja energiaintensiivisillä alueilla on keskeinen osatekijä vähennettäessä EU:n hiilipäästöjä ja myös Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten EU:n sitoumusten noudattamisen edellytys. Hiilen osuus sähkön kokonaistuotannosta EU:ssa on lähes neljännes. Ala työllistää 240 000 ihmistä kaivoksissa ja voimalaitoksissa 41 alueella 12 EU-maassa ( Euroopan komissio ). 

Älykkäät kaupungit: uusia haasteita oikeudenmukaiseen siirtymään kohti ilmastoneutraaliutta – miten kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan todellisissa olosuhteissa? 

Esittelijä, flaamilaisen parlamentin jäsen Andries Gryffroy (BE, EA) sanoi: ”Kaupungeilla ja yhteisöillä on tärkeä rooli siirryttäessä resurssitehokkaaseen, ilmastoneutraaliin ja biologisesti monimuotoiseen Eurooppaan. On luotava enemmän ja parempia mahdollisuuksia auttaa ja tukea paikallisia ja alueellisia toimijoita tässä kehityksessä. Alhaalta ylöspäin suuntautuva lähestymistapa ja paikallistason yhteistyöhön perustuvat älykkäät toimet ovat tarpeen. Osallisuus on tarpeen myös digitaalisen kuilun umpeen kuromiseksi, jotta varmistetaan, että heikoimpia osapuolia ei jätetä jälkeen siirryttäessä digitaaliseen yhteiskuntaan.” Annettu lausunto on vastaus puheenjohtajamaa Suomen lausuntopyyntöön.

Yhteyshenkilö: Lauri Ouvinen / lauri.ouvinen@cor.europa.eu​ / +32 2282 2063

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-WILL-NOT-REACH-2050-CLIMATE-NEUTRALITY-WITHOUT-RAISING-ITS-ENERGY-AND-CLIMATE-TARGETS.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023