Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n ja Välimeren alueen paikallisjohtajat yhdistävät voimansa naisten suojelemiseksi ja radikalisoitumisen torjumiseksi  

Välimeren alueen ja Euroopan unionin alue- ja paikallisjohtajat ovat kehottaneet valtio-, alue- ja paikallistason hallintoa tekemään tiiviimpää yhteistyötä naisten auttamiseksi ja nuorten radikalisoituminen estämiseksi. Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokouksen (ARLEM) 21. helmikuuta hyväksymässä poliittisten ehdotusten kahdessa kokonaisuudessa korostetaan paikallis- ja alueviranomaisten vastuuta koulutuksen ja sosiaalisen infrastruktuurin tarjoamisen alalla.

Selvitykset naisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta Välimeren alueella ja Välimeren alueen valtiotasoa alempien viranomaistahojen roolista torjuttaessa nuorten radikalisoitumista ja väkivaltaista ääriliikehdintää ovat viimeisimmät asiakirjat ARLEMin antamien suositusten sarjassa aiheista, jotka ovat ratkaisevia Välimeren eteläisen ja itäisen alueen kestävän kehityksen kannalta. ARLEM on aiempina vuosina tehnyt ehdotuksia myös sellaisista aiheista kuin ilmastonmuutos, energiasiirtymä, vesihuolto ja jätehuolto.

ARLEMin toinen puheenjohtaja ja Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz oli tyytyväinen näihin kahteen selvitykseen ja sanoi: ”Sosiaalinen syrjäytyminen, köyhyys ja marginalisoituminen ruokkivat sekä EU:ssa että sen ulkopuolella väkivaltaista radikalisoitumista. Eriarvoisuutta voidaan vähentää, nuorille voidaan luoda työpaikkoja ja kotouttamista voidaan parantaa vain lisäämällä yhteistyötä ja investointeja. Tämä kaikki edellyttää paikallistason toimintaa. On myös ratkaisevan tärkeää, että kaikki tänään tänne kokoontuneet paikallistason johtajat – Marokosta Saksaan, Irlannista Albaniaan – tukevat naisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamista ja tuomitsevat kaikki väkivallan muodot. Tämä vaatii sitä, että lisätään naisten osallistumista politiikkaan ja liike-elämään ja ryhdytään toimenpiteisiin naisten suojelemiseksi. Lähtökohtana tulee olla se, että lisätään kaikille tarjolla olevia koulutusmahdollisuuksia.”

ARLEM antoi myös suosituksia, joissa vahvistettiin, että paikallisjohtajat jakavat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden yhteydessä sovitun tavoitteen, jonka mukaan paikallisyhteisöt on määrä tehdä osallistaviksi, turvallisiksi, selviytymiskykyisiksi ja kestäviksi. Puheenjohtaja Lambertz sanoi: ”Tämä muodostaa vakaan pohjan yhteistyölle tulevina vuosina, ja Välimeren unioni tarjoaa tämän aiheen käsittelylle hyödyllisen foorumin. Meillä on myös kannustava esimerkki, josta voidaan ottaa mallia: Libyan kaupungit ovat kahden viime vuoden ajan luoneet kumppanuuksia Euroopan kaupunkien kanssa.

Kokousta isännöinyt Gizan alueen kuvernööri Mohamed Kamal El Daly, joka oli myös radikalisoitumista koskevan ARLEMin selvityksen esittelijä, totesi: ”Turvallisuus on erottamaton osa radikalisoitumisen torjumista, mutta meidän on mentävä turvallisuutta pidemmälle. Työllisyys edistää huomattavasti sosiaalista integraatiota, mutta työpaikkojen luomisen ohella tulee uudistaa koulutusta ja investoida sellaisiin tiloihin, joissa nuoret miehet ja naiset voivat harrastaa esimerkiksi liikuntaa, kulttuuria ja sosiaalista toimintaa. Meidän tulee kiinnittää erityistä huomiota haavoittuvassa asemassa oleviin alueisiin, kuten rajaseutuihin, kaupunkien marginalisoituneisiin yhteisöihin ja maaseutuun. On myös erittäin tärkeää ymmärtää, että naisilla voi olla ratkaiseva rooli radikalisoitumisen ehkäisemisessä.”

ARLEMin toinen puheenjohtaja ja Marokon kaupunginjohtajien liiton puheenjohtaja Mohamed Boudra sanoi: ”Kaupungit ja alueet pyrkivät lisäämään yhteistyötä, mutta ne myös tiedostavat, että onnistunut kehitys edellyttää tiiviimpää yhteistyötä paikallisten, alueellisten, kansallisten ja ylikansallisten elimien välillä. ARLEM onkin hyvin iloinen, että Välimeren unioni on perustanut kestävän kaupunkikehityksen foorumin, jonka tarkoituksena on auttaa keräämään kokemuksia nopean kaupungistumisen hallinnasta. Samaan aikaan meidän tulee varmistaa, että kaupunkien ja maaseudun välinen kuilu pysyy mahdollisimman kapeana, koska kestävyyttä voidaan edistää vain, jos kaikki alueet kehittyvät. Tarvitaan lisää työpaikkoja ja tehokkaampaa paikallishallintoa, ja ARLEMin vuoden 2018 selvitykset paikallisista toimintalinjoista nuorten yrittäjyyden kehittämiseksi ja hyvästä hallintotavasta auttavat meitä etenemään kohti tätä tavoitetta. Olemme nähneet Marokossa, kuinka kaikkien hallintotasojen ponnistukset jollain tietyllä alalla – esimerkiksi uusiutuvan energian alalla – voivat auttaa maaseudun väestöä. Kaupungit ja alueet voivat auttaa omaa talouttaan ryhtymällä esimerkiksi ilmastotoimiin. Kestävä kehitys on sekä paikallista että globaalia.”

Taustatietoa

• Euroopan alueiden komitea perusti vuonna 2010 Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokouksen (ARLEM) tuomaan esille alue- ja paikallistason näkökulman Välimeren aluetta koskevissa asioissa. Se täydentää EU:n ja Välimeren alueen EU:n ulkopuolisten maiden toimia, joiden tarkoituksena on luoda lisää kanavia ja tasoja vuoropuhelua ja yhteistyötä varten. Esimerkkinä tästä voidaan mainita Välimeren unioni. EU:n ARLEM-valtuuskunta koostuu 32:sta Euroopan alueiden komitean jäsenestä ja kahdeksasta EU:n paikallisviranomaisten järjestöjen edustajasta.

• ARLEMin selvityksen naisten vaikutusmahdollisuuksien vahvistamisesta Välimeren alueella laati Dublinin kaupunginvaltuuston jäsen Mary Freehill. Selvityksessä annetaan yhdeksän suositusta. Siinä todetaan, että alue- ja paikallishallinnon tahot ovat etulinjassa pyrittäessä tunnistamaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja muita vahingollisia käytäntöjä ja puuttumaan niihin. Selvityksen mukaan paikallis- ja aluetason johtajat ovat erinomaisessa asemassa käynnistämään tiedotuskampanjoita tietoisuuden lisäämiseksi perheväkivallasta ja muusta sukupuoleen perustuvasta väkivallasta ja voivat toteuttaa tärkeitä käytännön toimia naisten työelämään osallistumisen lisäämiseksi paikallistasolla. He ovat myös hyvässä asemassa tunnistamaan ja poistamaan esteitä naisten tasavertaisille mahdollisuuksille maan hallintaan ja omistamiseen ja rahoituksen saamiseen. Selvityksen mukaan huono infrastruktuuri ja heikot resurssit johtavat kuitenkin tällä hetkellä huonoihin palveluihin ja täysin riittämättömään suojeluun haavoittuvassa asemassa oleville naisille.

• ARLEM kokoontui Gizan alueen kuvernöörin Mohamed Kamal El Dalyn kutsusta 20.–21. helmikuuta Gizassa Egyptissä. Ennen kokoustaan ARLEMin jäsenet tutustuivat Gizassa kaupunkihankkeeseen.

• Euroopan alueiden komitean on luonut vuodesta 2015 tiiviit suhteet Libyan kaupunkeihin. Tavoitteena on parantaa julkisia palveluja Libyassa ja auttaa Libyan kaupunkeja tulemaan mukaan kansainväliseen yhteisöön. Tammikuussa 2016 AK päätti Libyan kaupunkien pyynnöstä käynnistää ja edistää kumppanuuksia Libyan ja EU:n kaupunkien ja alueiden välillä. Kyproksen pääkaupungissa tehdyn Nikosian aloitteen puitteissa EU:n kaupungit ja alueet ovat antaneet tukea Libyan paikallisviranomaisille vesi- ja jätehuollon, perusterveydenhuollon, julkishallinnon, kielikoulutuksen, budjetoinnin, kalastuksen, poliisitoimen ja radikalisoitumisen torjunnan aloilla.

• Marokko isännöi vuonna 2016 Yhdistyneiden kansakuntien tärkeää vuosittaista ilmastokokousta eli ilmastosopimuksen osapuolten konferenssia (COP 22). Konferenssin yhteydessä ARLEM keskusteli kestävästä kehityksestä kiinnittäen erityistä huomiota ilmastotoimiin ja kannusti EU:n ulkopuolisten maiden kaupunkeja ja alueita liittymään kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen, jossa allekirjoittajat sitoutuvat ylittämään EU:n päästövähennystavoitteet ja saavat sitä vastaan teknistä tukea EU:lta. Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksesta tuli vuonna 2017 maailmanlaajuinen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus, kun se yhdistettiin Yhdysvaltojen Compact of Mayors -sopimuksen kanssa. AK on sopimuksen poliittinen suojelija.

Valokuvia on saavilla Flickrissä. Euroopan parlamentin tuore tutkimus tarjoaa taustatietoa Egyptistä.

Yhteyshenkilö:
Andrew Gardner
P. +32 473843981
andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :