Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan parlamentti on ottanut #CohesionAlliance-ryhmittymän vaatimukset huomioon  
Koheesiopolitiikkaa tukeva EU:n laajuinen ryhmittymä on tyytyväinen Euroopan parlamentin kehotukseen tarjota kaikille alueille asianmukaista rahoitusta yksinkertaistetuin menettelyin ja lakata käyttämästä varojen jäädyttämistä budjettikurin noudattamisen varmistuskeinona

Euroopan parlamentti äänesti 4. huhtikuuta Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) ja saattoi siten päätökseen tulevan koheesiopolitiikan muotoilemiseksi tekemänsä työn, jonka yhteydessä se on muuttanut Euroopan komission viime toukokuussa esittämiä lainsäädäntöehdotuksia . Äänestystulos täydentää Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja koheesiorahastosta, yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta ja Euroopan alueellista yhteistyötä koskevista erityissäännöksistä 26. ja 27. maaliskuuta hyväksyttyjä kantoja. Koheesiopolitiikkaa tukeva ryhmittymä, joka vaatii entistä vahvempaa koheesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeiselle ajalle, on tyytyväinen Euroopan parlamentin työn tuloksiin ja kehottaa EU:n jäsenvaltioita vauhdittamaan neuvotteluja, jotta uudet investointisuunnitelmat saadaan käynnistettyä ajoissa.

Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein investointiväline, ja sen kautta kanavoidaan EU:n vuosien 2014–2020 talousarviosta 350 miljardia euroa osallistavan ja kestävän kasvun luomiseen kaikilla EU:n alueilla siten, että paikalliset sidosryhmät ovat toiminnassa mukana. Koheesiopolitiikan asema ja vaikutukset ovat kuitenkin uhattuina, mikä johtuu tiettyjen jäsenvaltioiden vaatimista määrärahaleikkauksista sekä ajankohtaisista pyrkimyksistä keskittää hallinnointia ja asettaa paikallis- ja aluehallintotahojen osallistuminen kyseenalaiseksi.

Tämän vuoksi Euroopan alueiden komitea (AK) käynnisti vuonna 2018 yhdessä Euroopan raja-alueiden liiton (AEBR), Euroopan alueiden liiton (AER), lainsäädäntävaltaa käyttävien Euroopan alue-edustajistojen konferenssin (CALRE), Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston (CEMR), Euroopan perifeeristen merellisten alueiden liiton (CPMR) ja Eurocities-järjestön kanssa #CohesionAlliance-ryhmittymän, joka kokoaa yhteen kaikki ne, jotka haluavat vahvaa, paikallisten toimijoiden osallistumiseen perustuvaa koheesiopolitiikkaa.

Euroopan parlamentin kanta yhteisiin säännöksiin ja Euroopan rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastot) 2021–2027 koskeviin erillisiin asetuksiin vastaa #CohesionAlliance-julistuksen 12 000 allekirjoittajan määrittelemiä ensisijaisia periaatteita . Allekirjoittajien joukossa on muun muassa 121 aluetta, 135 kaupunkia, 50 paikallis- ja alueviranomaisten valtakunnallista järjestöä, 40 Euroopan parlamentin jäsentä ja 35 julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita edustavaa eurooppalaista järjestöä.

Koheesiopolitiikkaa tukeva ryhmittymä on kehottanut EU:n toimielimiä vahvistamaan koheesiopolitiikkaa varten rahoituspuitteet, joiden suuruus on vähintään yksi kolmasosa EU:n tulevasta talousarviosta , ja tätä kantaa tuetaan Euroopan parlamentin mietinnössä yhteisiä säännöksiä koskevasta asetuksesta. Kehotus saattaa rahoitus takaisin asianmukaiselle tasolle on vastaus komission ehdotukseen leikata koheesiopolitiikan kokonaismäärärahoja 10 prosenttia. Ehdotettu leikkaus merkitsisi huomattavia vähennyksiä muun muassa koheesiorahastolle, Euroopan alueelliselle yhteistyölle ja ESR+:lle, jolle on osoitettu uusia tehtäviä resursseja lisäämättä. Euroopan alueellisen yhteistyön osalta Euroopan parlamentti kehottaa paitsi turvaamaan riittävät määrärahat myös tehostamaan sekä rajatylittävää yhteistyötä, mm. merialueilla, että alueiden välistä yhteistyötä. Uusilla alueiden välisillä innovointi-investoinneilla edistetään tässä yhteydessä eurooppalaisten arvoketjujen kehittämistä ja luodaan yhteyksiä vähemmän kehittyneiden alueiden ja edelläkävijäalueiden välille.

Toinen keskeinen kehotus, jonka Euroopan parlamentti on ottanut huomioon, koskee kaikenlaisen keskittämisen tai ylhäältä alaspäin toteutettavan uudistuksen välttämistä. Uusissa säännöissä on päinvastoin pidettävä kiinni kumppanuusperiaatteesta , jonka avulla turvataan paikallisten ja alueellisten toimijoiden osallistuminen investointisuunnitelmien laatimiseen ja toteuttamiseen, ja paikkakohtaisesta lähestymistavasta , jossa toimintapolitiikan haasteet yksilöidään paikallis- ja aluetasolla ja sen vaikutuksia arvioidaan johdonmukaisten indikaattoreiden pohjalta, sekä vahvistettava tätä periaatetta ja lähestymistapaa. Tämä on erittäin tärkeää, kun otetaan huomioon konkreettiset riskit EAKR:n ja ESR:n hallinnoinnin ja roolin keskittämisestä yhä enemmän EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden hallitusten käsiin. Euroopan parlamentti vastustaa ehdotusta asettaa alueellisten kynnysarvojen sijaan kansalliset raja-arvot EAKR:n määrärahojen keskittämiseksi strategisten tavoitteiden mukaisesti ja vahvistaa rahaston paikallista ulottuvuutta ehdottamalla, että vähintään 10 prosenttia kansalliselle tasolle osoitetuista määrärahoista investoidaan kaupunkialueisiin ja vähintään 5 prosenttia erilaisista haitoista kärsivien muiden kuin kaupunkialueiden yhdennettyyn alueelliseen kehitykseen. ESR:n osalta Euroopan parlamentti vahvistaa jälleen, että rahastolla on keskeinen asema EU:n koheesiopolitiikassa ja että se edistää taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamista. Näin parlamentti reagoi komission pyrkimykseen muuttaa rahaston roolia niin, että se on vahvasti sidoksissa jäsenvaltioiden makrotalouspolitiikkojen koordinointiin EU-ohjausjakson puitteissa.

#CohesionAlliance-ryhmittymän kumppanit ja periaatejulistuksen allekirjoittajat katsovat, että koheesiopolitiikan tulee olla kaikille alueille tarkoitettu pitkän aikavälin investointiväline . Tähän näkemykseen yhtyvät sekä Euroopan komissio että Euroopan parlamentti, jonka ehdotukset antavat myös tiettyä joustavuutta kohdentaa varoja uudelleen ennakoimattomien kriisien ja luonnonkatastrofien sattuessa.

Euroopan parlamentin kanssa on lisäksi päästy pitkälti yhteisymmärrykseen vaatimuksesta parantaa koheesiopolitiikan ja EU:n muiden politiikkojen koordinointia. Sama pätee myös yksinkertaistamiseen ja sellaisten ehtojen vastustamiseen, joiden täyttymiseen paikallis- ja alueviranomaiset tai muut tuensaajatahot eivät voi vaikuttaa. Euroopan parlamentin torjuva suhtautuminen ESR:n varojen jäädyttämiseen EU:n budjettikurisääntöjen rikkomisesta koituvana seuraamuksena onkin tässä mielessä merkittävä edistysaskel ja radikaali muutos viime vuosiin verrattuna.

Neuvosto jatkaa työskentelyään koheesiopolitiikan parissa vielä lähiviikkoina ja - kuukausina, mutta Euroopan parlamentin ja komission neuvottelut käynnistynevät uudestaan vasta Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Koheesiopolitiikkaa tukeva ryhmittymä pyrkii edelleen vaikuttamaan jäsenvaltioihin ja EU:n toimielimiin sen varmistamiseksi, että Euroopan kansalaiset voivat jatkossakin luottaa vahvaan koheesiopolitiikkaan, jonka turvin voidaan vähentää eroja ja tarjota enemmän mahdollisuuksia kaikille paikallisyhteisöille.

Sihteeristön yhteystiedot:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-TAKES-ON-BOARD-COHESIONALLIANCE-DEMANDS-.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023