Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Covid-19-kriisin jälkeinen elvytyssuunnitelma tarjoaa tilaisuuden todelliseen vihreään vallankumoukseen  

Andalusian aluehallituksen puheenjohtaja Juanma Moreno esittää tässä haastattelussa näkemyksiään uutta eurooppalaista ilmastolakia käsittelevän AK:n lausunnon esittelijänä. Ehdotetussa ilmastolaissa on kyse oikeudellisesti sitovasta välineestä, jonka tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Andalusian aluehallituksen puheenjohtajan Juanma Morenon (ES, EPP) laatima lausuntoluonnos ilmastolaista on saatavilla täältä kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Siitä keskustellaan ja äänestetään ENVE-valiokunnan seuraavassa kokouksessa 8. kesäkuuta . Lopullinen äänestys on määrä toimittaa ja lausunto hyväksyä 1.–2. heinäkuuta pidettävässä täysistunnossa, jossa käydään myös korkean tason keskustelu Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta.

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksensa ilmastolaiksi ennen covid-19-pandemian puhkeamista, jolloin tilanne oli hyvin erilainen kuin nyt. Pitäisikö pyrkimykset ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2050 mennessä asettaa edelleen etusijalle taloudellisessa ja sosiaalisessa elvytyssuunnitelmassa?

Totta kai tämä tavoite on edelleen asetettava etusijalle, sillä elpyminen on samalla suuri mahdollisuus. On muistettava, että teollinen vallankumous oli käynnissä ja yhteiskuntamme yritti puuttua ilmaston lämpenemisen seurauksiin jo ennen nykyistä tilannetta. Nyt kohtaamiemme sosiaalisten ja taloudellisten haasteiden selättämiseksi tarvittavat ratkaisut antavat myös mahdollisuuden siirtyä kohti kestäväpohjaista ja aiempaa selviytymis- ja sopeutumiskykyisempää yhteiskuntaa ja ohjata talouttamme ilmastoneutraalimpaan suuntaan. Covid-19-kriisin jälkien korjaamiseen tähtäävä elvytyssuunnitelma tarjoaa tilaisuuden todelliseen vihreään vallankumoukseen. Siksi meidän on lisättävä uusiutuvien energialähteiden käyttöä, edistettävä energiatehokkuutta ja tehokkaita infrastruktuureja, kehitettävä kestäväpohjaisia liikennejärjestelmiä entisestään ja keskityttävä samalla koko ajan työpaikkojen luomiseen.

Kun Euroopan komission ehdotus eurooppalaiseksi ilmastolaiksi julkaistiin, sitä kritisoitiin kunnianhimon puutteesta. Millä tavoin se olisi voinut olla kunnianhimoisempi?

Andalusian aluehallitus on sitä mieltä, että ehdotetun eurooppalaisen ilmastolain mukainen sitova tavoite ilmastoneutraaliuden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä on riittävän kunnianhimoinen ja että se on suuri haaste koko Euroopan unionille. Pidämme kuitenkin olennaisen tärkeänä, että uudet tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä määritellään mahdollisimman pian sekä EU- että jäsenvaltiotasolla, sillä hoidettavana on erittäin suuria sosiaalisia, teknologisia ja taloudellisia muutoksia.

Andalusia on säätänyt alueellisen ilmastolain. Mitkä ovat kokemustenne perusteella ne alat, joilla paikallis- ja alueviranomaiset voivat edistää ilmastoneutraaliuden saavuttamista paremmin ja vaikuttaa siihen enemmän? Miksi paikallis- ja alueviranomaiset ovat näillä aloilla paremmassa asemassa kuin valtiovalta?

Osa hiili-intensiivisistä aloista, joilla toimet ovat tarpeen, kuuluu paikallis- ja aluehallinnon toimivaltaan. Tämä pätee liikenteeseen, asumiseen ja julkisiin rakennuksiin sekä jätehuoltoon. On selvää, että ilmastonmuutoksen suhteen on tärkeää omaksua alueellinen ja paikallinen toimintamalli, sillä ilmaston lämpeneminen vaikuttaa kuhunkin alueeseen eri tavoin monien eri tekijöiden perusteella. Kaikkien hallintotasojen välille onkin luotava koordinointimekanismeja, jotta ilmastopolitiikkaa suunnitellaan ja toteutetaan kullakin alueella niin, että toimet täydentävät toisiaan ja sopivat yhteen. Näin voidaan optimoida resursseja ja saavuttaa parempia tuloksia.

Voidaanko yhdessä yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmastolaissa mielestänne ottaa asianmukaisesti huomioon Euroopan alueiden laaja maantieteellinen, sosiaalinen ja taloudellinen kirjo, ja soveltuuko se näin monimuotoisiin olosuhteisiin?

Juuri Euroopan unionin alueiden sosioekonomisen ja maantieteellisen monimuotoisuuden vuoksi tarvitaan yksi yhtenäinen laki, joka toimii yhdistävänä kehyksenä. Eurooppa-hanke perustuu tähän samaan ajattelutapaan. Paikallisten ja alueellisten realiteettien moninaisuuden takia meidän on edistettävä kaikkien alueiden aktiivista osallistumista uuden ilmastolain suunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat kansalaisia lähimpiä julkishallinnon toimijoita, ja lisäksi ne ovat viime kädessä vastuussa uuden lainsäädännön täytäntöönpanosta ruohonjuuritasolla. Tämä tekee ilmastolaista tehokkaan välineen, jolla voidaan vähentää alueiden välisiä eroja ja lisätä yhteiskunnan selviytymis- ja sopeutumiskykyä.

Mitä muutoksia esittäisitte eurooppalaista ilmastolakia koskevaan ehdotukseen, jotta voitaisiin varmistaa, että alueet ja kunnat otetaan paremmin huomioon ja ne pääsevät aktiivisemmin mukaan prosessiin?

Alueelliset ja paikalliset tekijät ovat ratkaisevassa asemassa ilmastoneutraaliuteen tähtääviä strategioita ja toimintasuunnitelmia laadittaessa. Sosioekonomiset, maantieteelliset ja ilmastoon liittyvät muuttujat on otettava huomioon haavoittuvuustekijöiden ja riskien arvioinnissa sekä tulevien skenaarioiden määrittelyssä. Kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia on täydennettävä alueellisilla ja paikallisilla suunnitelmilla, ja näihin on sovellettava samoja kriteereitä, joihin kuuluvat mm. kannattavuus, taloudellisuus ja energiatehokkuus, oikeudenmukaisuus ja solidaarisuus. Paikallis- ja alueviranomaisilla on keskeinen rooli, kun on kyse toimista ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sen hillitsemiseksi. Niinpä alueellisten lähestymistapojen kehittäminen parantaisi mahdollisuuksiamme saavuttaa yhteinen tavoite, johon olemme pyrkimässä, eli tehdä Euroopasta maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Taustatietoa:

ENVE-valiokunnan 8. kesäkuuta pidettävän kokouksen esityslista ja kokouksessa käsiteltävät lausuntoluonnokset ovat ladattavissa täältä .

EU:n ilmastolaki: Kunnat ja alueet vaativat viisivuotista toimintasuunnitelmaa . Vastauksena Euroopan komission 4. maaliskuuta 2020 esittämään ehdotukseen eurooppalaisesta ilmastolaista Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas on kehottanut EU:ta laatimaan viisivuotisen toimintasuunnitelman ja huolehtimaan siitä, että kaikki alueet ja kunnat voivat osallistua toimiin ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi. Lue lehdistötiedote täällä .

Lehdistöyhteydet:

David Crous

P. +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-CLIMATE-LAW-CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-5-YEAR-ACTION-PLAN-.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023