Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Yhteenkuuluvuuden ja kumppanuuden on oltava Euroopan elpymisen kantavia voimia  

Entistä vahvempaa vuoden 2020 jälkeistä koheesiopolitiikkaa peräävä, 12 000 allekirjoittajan muodostama EU:n laajuinen #CohesionAlliance -ryhmittymä on tyytyväinen EU:n vuosien 2021–2027 talousarviota ja unionin elvytyssuunnitelmaa koskeviin tarkistettuihin Euroopan komission ehdotuksiin, joihin sisältyy myös nykyisten koheesiopoliittisten ohjelmien jatkaminen, joustavoittaminen ja lisärahoitus. Ryhmittymä kehottaa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita kuitenkin huolehtimaan kaupunkien, kuntien ja alueiden osallistumisesta ja pitämään yhteenkuuluvuuden edelleen keskeisenä painopisteenä kaikissa elvytystoimenpiteissä, joilla pyritään rakentamaan taloutta uudelleen kestävältä pohjalta ja vahvistamaan unionin alueellista ja sosiaalista rakennetta, myös talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson yhteydessä.

EU:n monivuotisessa rahoituskehyksessä ja elvytyssuunnitelmassa on keskityttävä yhteenkuuluvuuteen Euroopan unionin perusarvona, jotta voidaan edistää tärkeitä hankkeita kuten Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, kestävän kehityksen tavoitteet, Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja digitalisaatio. Vallitsevassa kriisitilanteessa kaupungit, kunnat ja alueet tarvitsevat vahvan koheesiopolitiikan suoraa tukea enemmän kuin koskaan, jotta voidaan estää alueellisten erojen kasvu ja epäsymmetrinen elpyminen, sillä jäsenvaltioilla on erilaiset taloudelliset valmiudet vastata nykyisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin.

#CohesionAlliance-ryhmittymä on tyytyväinen Euroopan komission ehdotukseen turvata koheesiopolitiikan rooli EU:n vahvana pitkän aikavälin investointipolitiikkana ja suhtautuu myönteisesti REACT-EU-aloitteen kautta tehtäviin 55 miljardin euron (vuoden 2018 hintoina) investointeihin, joiden avulla on tarkoitus vastata tehokkaasti covid-19-pandemiaan ja sen sosiaalisiin ja taloudellisiin seurauksiin. Nykyisten toimenpideohjelmien jatkamisen ansiosta ratkaisevan tärkeät investoinnit voidaan tehdä ripeästi. Lisäksi rahastojen välisten määrärahasiirtojen joustavoittaminen ja soveltamisalan laajentaminen siten, että voidaan tukea terveydenhuolto-, matkailu- ja kulttuurialoja ja tarjota käyttöpääomaa pk-yrityksille, auttaa paikallis- ja alueviranomaisia investoimaan varoja sinne, missä niitä eniten tarvitaan, edellyttäen että koheesiopolitiikan perusperiaatteita noudatetaan kaikilta osin.

Ryhmittymä on kuitenkin huolissaan siitä, että elpymis- ja palautumistukiväline – joka on EU:n elvytyssuunnitelmien tehokkain investointiväline – on vaarassa epäonnistua, ellei alueiden, kaupunkien ja kuntien erilaisia tarpeita oteta huomioon ja elleivät paikalliset toimijat pääse aktiivisesti toimintaan mukaan. Useimmat toimenpiteet on toistaiseksi suunnattu vain jäsenvaltioille selventämättä, kuinka paljon paikallis- ja alueviranomaisilla olisi sananvaltaa ohjelmien tarkistamisessa ja resurssien käytössä. Tukivälineen vahva yhteys eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja maakohtaisiin suosituksiin voi johtaa elvytyssuunnitelmien entistä voimakkaampaan keskittämiseen. Ryhmittymä kehottaa kaikkia EU:n ja jäsenvaltioiden toimielimiä ja erityisesti koheesio- ja uudistusasioista vastaavaa komission jäsentä Elisa Ferreiraa ryhtymään tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että kansallisissa elvytys- ja palautumissuunnitelmissa noudatetaan kumppanuusperiaatetta ja että niillä vastataan kansalaisten ja yritysten todellisiin tarpeisiin ja mahdollistetaan paikallis- ja alueviranomaisten vahvempi ja järjestelmällisempi osallistuminen.

#CohesionAlliance-ryhmittymään kuuluvat kumppaniorganisaatiot ovat esittäneet ensisijaiset tavoitteensa uudessa julkilausumaluonnoksessa , jossa vahvistetaan yhteenkuuluvuuden olevan Euroopan unionin perusarvo ja sen kaiken politiikan ja investointitoiminnan keskeinen tavoite. CohesionAlliance 2.0 -aloitteen kumppanit antavat uuden julkilausumansa seuraavassa kokouksessaan kesäkuun alussa.

Sihteeristön yhteystiedot:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
Euroopan unionin on annettava paikallisyhteisöille paremmat valmiudet varautua kriiseihin ja ääri-ilmiöihin
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COHESION-AND-PARTNERSHIP-MUST-BE-THE-DRIVING-FORCE-FOR-EUROPEAN-RECOVERY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023