Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n elpyminen edellyttää vankkaa koheesiopolitiikkaa, joka rakentuu aidolle kumppanuudelle Euroopan kuntien ja alueiden kanssa  

EU:n laajuinen koalitio kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioiden hallituksia edistämään elpymisvälineiden ja rakennerahastojen välistä synergiaa, jotta EU:n toimien vaikutukset olisivat mahdollisimman suuret.

Covid-19-kriisi on osoittanut, että koheesiopolitiikkaa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, jotta Eurooppa pystyy kohtaamaan kriisit vahvempana, suojelemaan kansalaisia ja takaamaan elpymisen kaikkialla unionin alueilla. Vahvempaa koheesiopolitiikkaa ajava EU:n laajuinen #CohesionAlliance -ryhmittymä (kaikkiaan 12 000 allekirjoittajatahoa ) perustettiin lokakuussa 2017. Se on onnistunut sittemmin torjumaan dramaattiset budjettileikkaukset vuoden 2020 jälkimainingeissa ja säilyttämään koheesiopolitiikan kaikilla unionin alueilla sekä esittänyt sääntöjen yksinkertaistamista ja joustavoittamista. #CohesionAlliance-kampanjan uudelleensuuntaamista käsitelleessä videokonferenssissa ryhmittymän perustajajäsenet vahvistivat jatkavansa yhteistyötä säilyttääkseen koheesiopolitiikan yhtenä EU:n prioriteeteista. #CohesionAlliance seuraa valppaana, että jäsenvaltiot soveltavat kumppanuusperiaatetta kaikilta osin vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikan suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Elpymisvälineiden ja rakennerahastojen välinen johdonmukaisuus ja synergia ovat ensiarvoisen tärkeitä päällekkäisyyksien välttämiseksi ja EU:n toimien vaikutusten maksimoimiseksi.

Vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikkaa koskevien uusien asetusten voimaantulosta oli kulunut kaksi kuukautta, kun #CohesionAlliance-ryhmittymä tarkasteli toimintansa tähänastisia tuloksia ja esitti tulevia sitoumuksiaan heinäkuussa 2020 hyväksytyn uudistetun julkilausuman 2.0 pohjalta. #CohesionAlliance -ryhmittymä keskittyy toiminnassaan koheesiopolitiikan täytäntöönpanoon ja sen toteuttamiseen ilman lisäviivytyksiä aidon kumppanuuden hengessä ja pyrkien saavuttamaan yhteisvaikutuksia muiden välineiden kanssa. Näin edistetään yhteenkuuluvuuden käsitettä Euroopan unionin yleisenä, perustavana arvona.

Paikallis- ja alueviranomaiset korostivat kiireellistä pyyntöä pidentää vuonna 2020 käyttöön otettuja joustotoimenpiteitä EU:n rakennerahastovarojen ja valtiontukien mobilisoimiseksi covid-19:n torjuntaan. Tämä kysymys otettiin esille myös puheenjohtaja Ursula von der Leyenin kanssa käydyssä kirjeenvaihdossa. Hän myönsi, että monilla alue- ja paikallisyhteisöillä saattaa tällä hetkellä olla pandemian vuoksi talousarvioon liittyviä rajoitteita. Mitä tulee rakennerahastojen 100 prosentin osarahoitusosuuden mahdolliseen laajentamiseen, ryhmittymään kuuluvat kumppanitahot ilmaisivat olevansa erittäin tyytyväisiä komission lupaukseen seurata tilannetta tiiviisti ja harkita tarvittaessa lisätoimia.

Keskustelu osoitti, että #CohesionAlliance-ryhmittymän työ ei ole vielä tehty loppuun. Euroopan elpymisen on lähdettävä kansalaisten arjesta, eikä se voi onnistua, elleivät EU:n toimielimet ja jäsenvaltioiden hallitukset ota huomioon kansalaisten ja heidän tarpeensa parhaiden tuntevien paikallis- ja aluetason poliitikkojen mielipiteitä.

Euroopan alueiden komitean (AK) puheenjohtaja ja Keski-Makedonian (Kreikka) aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas sanoi: ”#CohesionAlliance-kampanja on auttanut osaltaan välttämään suuret budjettileikkaukset vuoden 2020 jälkeen ja edistämään koheesiota EU:n elpymissuunnitelmien kantavana periaatteena. Nyt meidän on keskityttävä ohjelmasuunnitteluun ja täytäntöönpanoon. Tätä varten meidän on tutkittava tarkkaan keskeisiä näkökohtia, kuten kumppanuusperiaatteen soveltamista uusissa ohjelmissa, covid-19-pandemiaan liittyvien toimenpiteiden vaikutuksia ja niiden lopettamisen seurauksia – aihetta käsiteltiin hedelmällisessä kirjeenvaihdossa puheenjohtaja von der Leyenin kanssa – sekä koheesiopolitiikan maaseutu- ja kaupunkiulottuvuutta sekä koheesion ja elpymis- ja palautumistukivälineen välistä synergiaa.”

Koheesiopolitiikasta ja uudistuksista vastaava komission jäsen Elisa Ferreira totesi puheenvuorossaan: ” Koheesio on säilytettävä elpymisen kulmakivenä. Epäsymmetria kasvaa kriisien jälkimainingeissa. Cohesion Alliance - ryhmittymä on nyt entistä tarpeellisempi. Kauden 2021–2027 koheesiopolitiikan kumppanuussopimukset ovat ratkaisevan tärkeitä. Meidän on nopeutettava neuvotteluja, mutta laatua ei saa vaarantaa. Luotan tukeenne myös sen varmistamisessa, että muiden toimintapolitiikkojemme ja välineidemme täytäntöönpano ei ole ”alueellisesti sokeaa” ja että se tukee kaikkien alueiden pitkän aikavälin kehitystä. Olen pyytänyt jäsenvaltioita ottamaan alueellisen ulottuvuuden huomioon laatiessaan elpymis- ja palautumissuunnitelmiaan kuulemalla alueellisia sidosryhmiä ja toimimalla vuorovaikutteisesti niiden kanssa myös täytäntöönpanovaiheessa. Saavutamme tavoitteemme vain varmistamalla, että välineemme vaikuttavat samansuuntaisesti. Koheesion edistäminen ei voi olla yksin koheesiopolitiikan vastuulla. Siksi meidän on aktivoitava kaikki asiaankuuluvat toimijat, myös paikalliset sidosryhmät ja kansalaiset täysivaltaisina kumppaneina, ja varmistettava, että uudet vihreät ja digitaaliset painopisteet toimivat kaikkien hyväksi.”

Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja Younous Omarjee totesi: ” On olennaisen tärkeää, että elpymisrahastotoimet suunnataan ensisijaisesti vähiten kehittyneille alueille ja alueille, joihin covid-19-pandemian taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset ovat vaikuttaneet eniten. Kehotan jäsenvaltioita ottamaan alueet ja kunnat mahdollisimman laajasti mukaan ja varmistamaan, että nämä varat kohdennetaan mahdollisimman tarkkaan kentällä vallitsevia tarpeita vastaavasti. Kehotan lisäksi jäsenvaltioita toimimaan johdonmukaisesti. Lyhyen aikavälin elpyminen ja pidemmän aikavälin koheesiopolitiikka ovat saman asian kaksi puolta, ja niillä on oltava sama tarkoitus. Jos lyhyen aikavälin elpyminen ei vastaa koheesiorahastojen asettamia pitkän aikavälin tavoitteita, taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset erot vain syvenevät ja kaikki pitkälliset ponnistelumme valuvat hiekkaan.

#COHESIONALLIANCE-RYHMITTYMÄN JÄSENTEN MIELIPITEITÄ:

Euroopan kuntien ja alueiden neuvoston  (CEMR) aluekehitykseen liittyvistä koheesioasioista vastaava edustaja, Toscanan aluevaltuuston (Italia) jäsen Ilaria Bugetti , sanoi: ” EU:n koheesiorahastojen ohjelmasuunnitteluvaiheessa saatoimme edelleen havaita tapauksia, joissa paikallis- ja alueviranomaiset eivät voineet osallista asianmukaisesti joko riittämättömän kuulemiseen käytettävissä olleen ajan tai puutteellisen ministeritason yhteydenpidon vuoksi. Tulevina vuosina meidän on poistettava jäljellä olevat rahastotoimien toteuttamisen ja seurannan esteet. Cohesion Alliancen työ ei siis suinkaan ole ohi!

Perifeeristen merellisten alueiden liiton  (CPMR) puheenjohtaja ja Alankomaiden Noord-Hollandin lääninvaltuuston johtokunnan jäsen Cees Loggen totesi: ” Tulevan koheesiopolitiikan yhteydessä saattaa tapahtua poikkeuksellisia viivästyksiä lainsäädännön hyväksymisen myöhästymisen vuoksi. Alueet tulevat kokemaan sen kipeästi. Niillä ei ole mahdollisuuksia alkaa käyttää varoja, vaikka alueellisilla talouksilla on huutava tarve elpymisen tukemiseksi tehtäville investoinneille. Kehotamme komissiota helpottamaan koheesio-ohjelmien sujuvaa täytäntöönpanoa ja edistämään alueiden osallistumista elpymissuunnitelmiin, sillä rahastojen väliset synergiat vauhdittavat tuloksen tuottamista.

Euroopan raja-alueiden liiton (AEBR) puheenjohtaja, Belgian saksankielisen yhteisön parlamentin jäsen Karl-Heinz Lambertz totesi: ” Rajat ylittävä yhteistyö on olennainen osa EU:n koheesiopolitiikkaa. Tapahtumat unionin sisärajoilla vaikuttavat merkittävästi unionin kykyyn vastata aikamme suuriin haasteisiin. EU:n toimintakyky vahvistuisi huomattavasti, jos neuvosto hyväksyisi lopultakin komission ehdottaman rajatylittävän yhteistyön mekanismin. ” 

Eurocities-järjestön jäsen ja Budapestin (Unkari) apulaispormestari Kata Tüttő sanoi: ” EU:n koheesiopolitiikan kautta tulevat investoinnit ovat tärkeämpiä kuin koskaan. On ratkaisevan tärkeää rahoittaa hankkeita ja uudistuksia, joilla voidaan saada kaikki Euroopan kunnat ja alueet vihreän ja oikeudenmukaisen elpymisen tielle. Paikallispäättäjinä meillä on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että nämä varat kohdennetaan sinne, missä niitä eniten tarvitaan ja missä ne hyödyttävät ihmisiä eniten. Voimme olla korvaamattomia kumppaneita EU:lle, kun kumppanuusperiaatetta sovelletaan tinkimättä kaikkialla EU:ssa. Investoimalla Euroopan kaupunkialueisiin tuetaan Euroopan pitkän aikavälin selviytymiskykyä ja autetaan meitä kaikkia olemaan vahvempia tulevissa kriiseissä.

Lainsäädäntävaltaa käyttävien Euroopan alue-edustajistojen konferenssin (CALRE) asettaman EU:n lainsäädäntöä ja julkisia investointeja tarkastelevan työryhmän puheenjohtaja, Vallonian alueparlamentin (Belgia) puhemies Jean-Claude Marcourt sanoi: ” Kuntien ja alueiden on pyrittävä vahvistamaan seutunsa yhteenkuuluvuutta, vähentämään eroja ja eriarvoisuutta ja kohottamaan samalla taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristönormeja noudattaen demokraattisia arvoja ja periaatteita, jotka ovat vauraan ja kestävällä pohjalla olevan Euroopan unionin tukipylväät .” 

Euroopan alueiden liiton (AER) puheenjohtaja, Länsi-Götanmaan aluevaltuuston (Ruotsi) varapuheenjohtaja Magnus Berntsson totesi konferenssin yhteydessä: ” Uusi koheesiopolitiikka voi olla todellinen muutosvoima maaseutuyhteisöille kaikkialla Euroopassa. AER on varauksetta sitoutunut tekemään yhteistyötä jäsenvaltioiden hallitusten ja Euroopan komission kanssa sellaisen koheesiopolitiikan toteuttamiseksi, joka soveltuu paremmin maaseutualueiden olosuhteisiin. Näin varmistetaan, että kyseiset alueet niveltyvät paremmin toisiinsa, ovat pohjaltaan kestävämpiä, elinvoimaisempia ja vauraampia vuoteen 2040 mennessä.

Sihteeristön yhteystiedot:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Jaa :