Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n alueet ja kunnat ovat tyytyväisiä jäsenvaltioiden sitoumukseen säilyttää koheesiopolitiikka unionin keskeisenä pilarina  

Koheesiopolitiikan vahvistamista ajavan, 12 000 allekirjoittajan EU:n laajuisen #CohesionAlliance-yhteenliittymän jäsenet ottavat kantaa EU:n yleisten asioiden neuvoston 22. marraskuuta hyväksymiin koheesiopolitiikkaa koskeviin päätelmiin.

#CohesionAlliance on tyytyväinen yleisten asioiden neuvoston antamiin päätelmiin, joissa korostetaan yhteenkuuluvuuden merkitystä EU:n periaatteena, politiikkana, tavoitteena ja pilarina ja painotetaan koheesiopolitiikan pitkäaikaisuutta ja sitä, että sen olisi jatkossakin oltava hyödyksi EU:n kaikille alueille. Koheesiopolitiikka on auttanut lieventämään viimeaikaisten kriisien, kuten covid-19-pandemian ja Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan, vaikutuksia, mutta sen on myös pysyttävä EU:n tärkeimpänä pitkän aikavälin politiikkana, jolla vähennetään alueiden välisiä eroja.

Yhteenliittymä on valmis tekemään yhteistyötä Euroopan komission ja jäsenvaltioiden kanssa koheesioon kohdistuvien haittavaikutusten välttämisen periaatteen eteenpäin viemiseksi niin, että voitaisiin estää eriarvoisuuden lisääntyminen Euroopassa. Yhteenkuuluvuuden vahvistaminen Euroopan unionin yleisenä arvona on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

#CohesionAlliance pitää tervetulleena, että koheesiopolitiikka nojautuu jatkossakin yhteistyöhön perustuvaan hallinnointiin sekä eurooppalaisten, kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten välisiin kumppanuussopimuksiin, joihin paikalliset sidosryhmät osallistuvat. Yhteenliittymä korostaa lisäksi ministereiden kehotusta puuttua rahoitusvälineiden moninkertaistumiseen ja hajanaisuuteen, jotta voitaisiin välttää päällekkäisyyttä koheesiopolitiikan kanssa. Kehotuksessa otetaan huomioon #CohesionAlliancen jäsenten lokakuussa hyväksymään uuteen julkilausumaan sisältynyt pyyntö.

EU:n laajuinen yhteenliittymä muistuttaa, että se on sitoutunut ajamaan koheesiopolitiikan yksinkertaistamista tulevaisuudessa, sen tehokkuuden parantamista ja myönteisten tulosten lisäämistä Euroopan kansalaisille. Kumppanit ovat valmiita edistämään vuosien 2021–2027 investointisuunnitelmien tehokasta täytäntöönpanoa ja osallistumaan keskusteluun koheesiopolitiikan tulevaisuudesta.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro totesi: "Meidän on vahvistettava ja lujitettava koheesiopolitiikan perusperiaatteita pitkän aikavälin rakenteellisena toimintapolitiikkana, jota toteutetaan yhdessä alueiden ja kuntien kanssa, ja valmisteltava samalla sen päivittämistä, jotta sitä voitaisiin tehostaa ja yksinkertaistaa Euroopan kuntien ja alueiden hyväksi. Meidän on otettava huomioon kokemukset, joita on saatu siitä, miten koheesiopolitiikan avulla on reagoitu Euroopan viimeaikaiseen kriisiin, jotta koheesiopolitiikasta voitaisiin tehdä tulevaisuuden tarpeita vastaava. Olen tyytyväinen jäsenvaltioiden tänään tekemään sitoumukseen parantaa Euroopan yhteenkuuluvuuden edistämistä varten tarkoitettujen EU:n varojen koordinointia. Yhdessä, uuden Cohesion Alliance -yhteenliittymän puitteissa, voimme vahvistaa koheesiopolitiikkaa, joka saa aikaan edistystä ja tuo hyvinvointia kaikille Euroopan kansalaisille."

Yhteydenotot:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Jaa :