Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n kunnat ja alueet kauhistelevat Venäjän toimia ja sitoutuvat jatkamaan pitkäkestoista tukea Ukrainan jälleenrakentamiselle  

Uusi kysely osoittaa EU:n paikallis- ja aluepoliitikkojen sitoutuvan vahvasti Ukrainan auttamiseen.

Euroopan alueiden komitea (AK) toisti täyden tukensa Ukrainalle Venäjän käynnistettyä 10. lokakuuta tappavien hyökkäysten aallon, joka kohdistui siviilialueisiin ja infrastruktuureihin eri puolilla Ukrainaa. Tuen ilmauksia esitettiin koko poliittisen kentän laajuudelta täysistunnossa, jossa AK hyväksyi joukon laaja-alaisia suosituksia varmistaakseen, että Euroopan unionin alueet ja kunnat voivat osallistua tehokkaasti ja tiiviisti Ukrainan jälleenrakentamiseen. Komitean lausunnossa korostetaan tarvetta kiinnittää erityistä huomiota siihen, että jälleenrakennusprosessi myös nopeuttaa Ukrainan siirtymistä vihreämpään ja kestäväpohjaisempaan talouteen.

Lausunto EU:n kuntien ja alueiden roolista Ukrainan jälleenrakentamisessa auttaa muokkaamaan työtä, jota tehdään Euroopan alueiden komitean ja paikallis- ja alueviranomaisia edustavien ukrainalaisten ja eurooppalaisten järjestöjen kesäkuussa perustamassa kuntien ja alueiden eurooppalaisessa yhteenliittymässä Ukrainan jälleenrakentamisen edistämiseksi. Yhteenliittymä oli vastaus Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin pyyntöön.

Lausunto hyväksyttiin otolliseen aikaan 11. lokakuuta: näin voitiin varmistaa, että kuntien ja alueiden suositukset ovat selvillä hyvissä ajoin ennen Ukrainan jälleenrakentamista käsittelevää kansainvälistä konferenssia, joka järjestetään Berliinissä 25. lokakuuta, sekä ennen lopullisia päätöksiä siitä, missä muodossa toteutetaan uusi foorumi, jota komissio on perustamassa koordinoimaan Ukrainan jälleenrakentamiseen ohjattavaa tukea. Lausunnossa kehotetaan Euroopan komissiota ehdottamaan Ukrainassa alhaalta ylöspäin suuntautuvaa jälleenrakennusprosessia, joka perustuu maan hyvin edenneeseen hallinnon hajauttamisprosessiin.

Lausunnon esittelijä, Firenzen pormestari ja Eurocities-järjestön puheenjohtaja Dario Nardella (IT, PES) totesi: ”Odotamme, että jälleenrakennusfoorumi rahoitetaan samaan tapaan kuin EU:n elpymis- ja palautumistukiväline, ja vaadimme, että kuntien ja alueiden yhteenliittymä Ukrainan jälleenrakentamiseksi kutsutaan mukaan toimintaan täysivaltaisena kumppanina foorumin suunnittelun ja täytäntöönpanon kaikissa vaiheissa. Lisäksi foorumi tulee mukauttaa mahdollisimman pitkälle EU:n aluepolitiikan menetelmiin, myös Ukrainan Euroopan unioniin liittymisen valmistelemiseksi.” Hän lisäsi, että Ukrainan tuhoutuneen infrastruktuurin jälleenrakentamisen yhteydessä olisi painotettava kestäväpohjaisuutta, demokratian periaatteita ja vakaita instituutioita.

EU:n kunnat ja alueet ovat osoittaneet vahvaa tukea Ukrainalle. Vuoden 2022 alue- ja kuntabarometrissa, joka on AK:n 11. lokakuuta julkaisemaan EU:n vuosikertomukseen alueiden ja kuntien tilasta 2022 sisältyvä, yli 2 000 paikallis- ja aluetason poliitikkoa eri puolilta EU:ta kattava kyselytutkimus, kolme neljäsosaa vastaajista ilmoitti, että heidän edustamansa paikallis- tai alueviranomainen oli ottanut vastaan sodan vuoksi siirtymään joutuneita ukrainalaisia, ja puolet oli lähettänyt aineellista apua Ukrainalle. Joka toinen vastaaja katsoi, että Ukraina pystytään jälleenrakentamaan tehokkaimmin ottamalla EU:n alueet ja kunnat mukaan prosessiin.

”Venäjän sota Ukrainaa vastaan on aiheuttanut tuhoja kaikkialla: kodeissa, kouluissa, yliopistoissa, sairaaloissa”, totesi Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Vasco Alves Cordeiro. ”Muutaman viikon kuluttua talven tulo raunioittaa nämä vahingoittuneet rakennukset lopullisesti, jos mitään ei tehdä. Euroopan alueiden komitea ja sen kumppanijärjestöt ovat käynnistäneet kuntien ja alueiden eurooppalaisen yhteenliittymän Ukrainan jälleenrakentamisen edistämiseksi. Tämän yhteenliittymän on kasvettava ja siihen on saatava mukaan lisää kuntia ja alueita jälleenrakennustyön tehostamiseksi, sillä joka toinen alue- ja kuntabarometriimme vastanneista katsoo, että Ukraina pystytään jälleenrakentamaan tehokkaimmin ottamalla EU:n alueet ja kunnat mukaan jälleenrakennussuunnitelmiin. Olemme yhä sitoutuneet muuttamaan sanat teoiksi ja vaatimaan erityistä rahoitusvälinettä paikallis- ja alueviranomaisten välisten jälleenrakennushankkeiden turvaamiseksi. Seisomme Ukrainan rinnalla.”

Puheenjohtaja Cordeiro korosti komitean nimissä, vastauksena Venäjän 10. lokakuuta käynnistämiin tappaviin hyökkäyksiin, ”tuomitsevansa jyrkästi siviileihin ja siviili-infrastruktuureihin eri puolilla maata kohdistuneet julmat iskut”, ja vakuutti ukrainalaisille kumppaneille AK:n vankkumatonta solidaarisuutta näiden taistelussa demokratian ja vapauden puolesta.

Miten kunnat ja alueet voivat auttaa Ukrainaa?

Ukrainan hallituksen, Euroopan komission ja Maailmanpankin yhteisen arvion mukaan sota oli 24. helmikuuta ja 1. kesäkuuta välisenä aikana aiheuttanut 349 miljardin euron vahingot. Vaikutukset ovat erityisen merkittäviä asunto-, liikenne-, kauppa- ja teollisuusaloilla, ja tuho on keskittynyt Tšernihivin, Donetskin, Luhanskin, Harkovan, Kiovan ja Zaporižžjan alueille.

Lausuntoluonnokseen sisältyy suosituksia siitä, miten Ukrainaa voidaan auttaa selviämään eri vaiheista. Ensimmäisen vaiheen tulisi käsittää hätätoimenpiteet, toinen vaihe tulisi omistaa elintärkeiden infrastruktuurien ja palvelujen ennallistamiselle, ja kolmannen vaiheen tulisi pohjustaa tietä pitkän aikavälin kestäväpohjaiselle kasvulle. Pidemmän aikavälin tuessa olisi keskityttävä erityisesti siihen, että saavutetaan Ukrainan hallituksen asettama tavoite vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 65 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, sekä sosiaalisen infrastruktuurin – esimerkiksi asuntokannan, koulujen ja sairaaloiden – uudelleen rakentamiseen, jotta ukrainalaiset pakolaiset ja kotiseudultaan siirtymään joutuneet voisivat palata sotaa edeltäviin koteihinsa.

Ukrainan hallitus on ehdottanut, että EU:n alueet ja kunnat voisivat antaa panoksensa ukrainalaiskumppaneiden kanssa toteutettavan vertais- ja ystävyystoiminnan pohjalta. AK:n lausuntoluonnoksessa korostetaan myös laajempien investointiohjelmien mahdollista merkitystä pyrittäessä ottamaan mukaan suurempi joukko kuntia ja alueita.

Lausunnossa korostetaan tarvetta investoida valtiotasoa alempien hallintotasojen mahdollisimman pikaiseen valmiuksien kehittämiseen, sillä ne ovat seitsemän viime vuoden aikana joutuneet ottamaan vastuulleen huomattavan paljon lisää tehtäviä ja nyt niillä on vastassaan jälleenrakennuksen ja EU-jäsenyyteen valmistautumisen haaste. Lausunnossa kehotetaan erityisesti vahvistamaan jo olemassa olevaa U-LEAD-ohjelmaa hallinnon hajauttamisen tukemiseksi Ukrainassa.

Ukraina on jo mukana Tonavan aluetta koskevassa EU:n strategiassa, ja lausunnossa todetaan, että strategia tarjoaa yhdennetyt puitteet EU:n kanssa tehtävälle yhteistyölle. Suosituksissa korostetaan edelleen, että on tarpeen hyödyntää hyväksi havaittuja EU:n mekanismeja alueiden ja kuntien tukemiseksi, ja ehdotetaan muun muassa, että EU:n olisi jo varhaisessa vaiheessa laajennettava yhteistyötä Ukrainan alueiden kanssa valtioiden rajat ylittävän yhteistyöohjelman avulla ja nopeutettava Ukrainan mahdollisuuksia osallistua Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan ja kulttuurialan ohjelmiin.

Suositukset perustuvat osittain AK:n tilaamaan tutkimukseen, jossa tutkijat selvittivät paikallis- ja aluepoliitikkojen näkemyksiä eriasteisista vahingoista kärsineillä Ukrainan alueilla. Tutkimuksen päätelmissä todetaan, että paikallis- ja aluetason hallinnolliset valmiudet ovat parantuneet huomattavasti 2010-luvun puolivälissä käynnistetyn hajauttamisprosessin ansiosta, ja korostetaan lisäksi EU:n kuntien ja alueiden mahdollisuuksia tukea valmiuksien kehittämistä koskevia uudistuksia erityisesti pienemmissä yhteisöissä.

Yhteydenotot:

Monica Tiberi, puheenjohtajan tiedottaja, +32 479517443

Lauri Ouvinen, tiedottaja, +32 473536887

Stephanie Paillet, audiovisuaalinen tuki, +32 473522988

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/WAR-IN-UKRAINE-ADDS-TO-NEED-TO-BUILD-LOCAL-RESILIENCE-IN-THE-EASTERN-PARTNERSHIP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
War in Ukraine adds to need to build local resilience in the Eastern Partnership
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JULY-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-OUTRAGE-AT-ATTACKS-PLEDGES-LONG-TERM-SUPPORT.ASPX

Green Deal Funding Alert – July 2023
Green Deal Funding Alert – July 2023
31.07.2023