Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Pandemia uhkaa Euroopan kuntien ja alueiden taloutta, ‎ varoitetaan AK:n ja OECD:n yhteisessä kyselytutkimuksessa  

86 % kunnista ja alueista ennakoi menojensa kasvavan ja
90 % tulojensa pienenevän: julkiset investoinnit vaarassa

Euroopan alueet ja kunnat ovat covid-19-kriisin takia kovalla koetuksella. ECON-valiokunnan kokouksessa tänään esitellyn AK:n ja OECD:n yhteisen kyselytutkimuksen mukaan useimmat paikallis- ja aluehallintotahot odottavat sosioekonomisen kriisin huonontavan merkittävästi niiden taloustilannetta. Lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ne pelkäävät menojen kasvun ja tulojen vähentymisen aiheuttamaa ”saksivaikutusta”, joka voi heikentää niiden kykyä tehdä julkisia investointeja. Alueet ja kunnat ovat olleet ensisijaisia toimijoita pandemian torjunnassa ja sen sosioekonomisten seurausten lievittämisessä.

Terveyskriisiin ja inhimillisiin tragedioihin johtanut covid-19-pandemia vaikuttaa myös merkittävästi paikallis- ja alueviranomaisiin. Jotta kriisistä saataisiin selvempi käsitys, Euroopan alueiden komitea (AK) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) toteuttivat kesä–heinäkuussa 2020 verkkokyselyn covid-19:n vaikutuksista alue- ja paikallishallintotahoihin . Kyselyn tulokset esiteltiin tänään AK:n ”talouspolitiikka”-valiokunnan (ECON) kokouksessa, johon osallistui OECD:n ”hallinnon hajauttaminen, valtiota alempien hallintotasojen talous ja julkiset investoinnit” - yksikön päällikkö Dorothée Allain-Dupré.

Kyselytutkimuksessa vahvistui, että covid-19-kriisillä on vakavia seurauksia Euroopan unionin alueille ja kunnille . Vastaajista 63 % ilmoitti, että kokonaisvaikutus on merkittävä tai erittäin merkittävä. Lähes puolet (46 %) paikallis- ja aluehallintotahoista piti suurimpana kriisin hoitamiseen liittyvänä haasteena teknisten välineiden ja laitteiden puutetta ja 39 % puolestaan taloudellisten resurssien vähäisyyttä. Vain noin puolet kyselyyn vastanneista totesi, että koordinointi paikallis- ja aluehallinnon sisällä tai maan hallituksen kanssa on ollut tehokasta.

Eräitä kyselyn keskeisiä tuloksia hyödynnettiin ensimmäisessä EU:n laajuisessa vuotuisessa alue- ja kuntabarometrissä , jonka AK:n puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas esitteli Euroopan alueiden ja kuntien 18. teemaviikolla 12. lokakuuta.

ECON-valiokunnan puheenjohtaja, Tipperaryn kreivikunnanvaltuuston jäsen Michael Murphy (IE, EPP) totesi: ”Olen iloinen siitä, että AK:n ja OECD:n yhteinen kyselytutkimus julkaistaan tänään. Sen ajankohtaiset tulokset auttavat tekemään tietoon perustuvia poliittisia valintoja, jotta paikallis- ja aluehallintotahot voivat saada tukea pandemian julkistaloudellisten seurausten lievittämiseen. Olemme olleet etulinjassa torjumassa tämän ennenkokemattoman kriisin vaikutuksia ruohonjuuritasolla, ja tämän seurauksena monet paikallis- ja aluehallintotahot ovat ajautuneet ankariin talouspaineisiin. Kaikkien hallintotasojen on tehtävä näinä aikoina yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa, että elpyminen on kestävää ja sujuvaa eikä ketään unohdeta.”

Yrittäjyyttä, pk-yrityksiä, alueita ja kuntia käsittelevän OECD:n keskuksen johtaja Lamia Kamal-Chaoui sanoi: ”Paikallis- ja alueviranomaiset ovat joutuneet ensimmäisinä vastaamaan tähän kriisiin, ja niiden valtavien ponnistelujen taloudelliset seuraukset alkavat nyt tuntua selvästi. Niin ei voi jatkua, että kukin toimii tahollaan. Kaikki kyselyyn vastanneet (90 %) totesivatkin, että kriisitoimien koordinointi kaikkien hallintotasojen välillä on ulospääsystrategian onnistumisen kannalta äärimmäisen tärkeää. Hallitusvallan käyttäjien on yhdessä pyrittävä koordinoimaan toimia tehokkaasti ja toteuttamaan merkityksellistä politiikkaa, jolla autetaan paikallis- ja alueyhteisöjä nousemaan kriisistä entistä vahvempina ja pohjaltaan kestävämpinä.”

Kriisi heikentää paikallis- ja alueyhteisöjen tulokehitystä vaarallisen ”saksivaikutuksen” eli menojen kasvun ja tulojen vähentymisen takia. 86 % alueista ja kunnista odottaa merkittävää tai kohtalaista kielteistä vaikutusta menoihinsa, erityisesti sosiaalipalvelujen (64 %) ja sosiaalietuuksien (59 %) osalta. Samaan aikaan 90 % niistä ennustaa tulojensa supistuvan. Vaikutusten odotetaan kohdistuvan tulonlähteistä eniten nimenomaan verotuloihin: 83 % vastaajista ennakoi niiden pienenevän merkittävästi tai kohtalaisesti.

Kyselyn aikaan noin 24 % alue- ja paikallishallintotahoista suunnitteli uutta lainanottoa kriisistä selviämiseksi. Vastaajista 13 % oli jo hakenut EU:n lisärahoitusta ja 49 % harkitsi sitä.

Kysely osoittaa myös, että covid-19-kriisi saattaa johtaa aluekehityspolitiikan painopisteiden muutoksiin. Paikallis- ja alueviranomaiset kehottavat kiinnittämään enemmän huomiota kohtuuhintaisten, kaikkien saatavilla olevien ja laadukkaiden peruspalvelujen, myös terveyspalvelujen, varmistamiseen kaikilla alueilla (76 %), alueelliseen selviytymiskykyyn (69 %) ja alueiden välisen digitaalisen kuilun kaventamiseen (68 %).

Tämänpäiväisessä kokouksessa ECON-valiokunnan jäsenet kävivät myös ensimmäisen keskustelun kriittisiä raaka-aineita koskevaa toimintasuunnitelmaa käsittelevästä lausuntoluonnoksesta, jonka oli laatinut Saarlandin maapäivien ensimmäinen varapuhemies Isolde Ries (DE, PES) . Lisäksi he hyväksyivät Vallonian varapääministerin ja talous- ja ulkomaankauppaministerin Willy Borsus’n (BE, Renew Europe) laatiman lausuntoluonnoksen kauppapolitiikan uudelleentarkastelusta .

”XXX”, totesi esittelijä Borsus. Lausunto on määrä hyväksyä 3.–4. helmikuuta 2021 pidettävässä AK:n täysistunnossa.

Taustaa:

AK:n ja OECD:n yhteinen verkkokysely toteutettiin kesä–heinäkuussa 2020. Siihen saatiin 300 vastausta aluehallinnon, välitason hallinnon ja kunnallishallinnon edustajilta 24:stä Euroopan unionin jäsenvaltiosta (yhteensä 480:lta vastaajalta, kun lukuun otetaan lisäksi sellaiset sidosryhmät kuin yritykset, tieteentekijät, kansalaisjärjestöt jne.). Suurin osa vastaajista edusti kuntia (59 %) tai alueita (26 %). Noin 18 % oli Espanjasta, 15 % Italiasta, 6 % Slovakiasta ja 6 % Puolasta. Kyselyyn ei saatu vastauksia Tanskan, Irlannin ja Luxemburgin paikallis- ja alueviranomaisilta.

Lyhyt muistio tärkeimmistä tuloksista on saatavilla kaikilla EU:n kielillä.

Kyselyn kaikki tulokset sisältävä katsaus on saatavilla [linkki] yksityiskohtaisemmassa OECD:n selvityksessä.

EU:n ensimmäiseen alue- ja kuntabarometriin voi tutustua täällä .
Tärkeimmät havainnot on koottu lyhyeen esittelyyn . Tietoa alueellisista taloudellisista vaikutuksista on saatavilla täällä .

Yhteyshenkilöt:

Matteo Miglietta

P. +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Tiedotusvälineiden tiedustelut AK:n ja OECD:n yhteisestä kyselytutkimuksesta:

Alexandra Taylor

P.+33 145248570

alexandra.taylor@oecd.org

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HG-11-CORDEIRO-NUEVA-ECONOMIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
"If Cohesion policy is in danger, the European Union is in danger", says President Cordeiro in Madrid
02.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COTER-16-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
President Vasco Alves Cordeiro and COTER Chair Emil Boc will lead the work to defend the future of cohesion policy for all European regions
16.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPE-UPCOMING-CHALLENGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COR-OECD-SURVEY.ASPX

Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
Europe and its regions need a prospering social economy to face upcoming challenges
10.02.2023