Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet tarvitsevat suoraa EU-rahoitusta nopeuttaakseen vihreää elpymistä covid-19-pandemian jälkeen  

Tässä haastattelussa Varsovan kaupunginjohtaja Rafał Trzaskowski, joka on myös ehdokkaana Puolan seuraavaksi presidentiksi, kertoo näkemyksistään esittelijän ominaisuudessa. Hän laatii lausuntoa eurooppalaisesta ilmastosopimuksesta , joka on Euroopan komission hanke suuren yleisön tuen hankkimiseksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalle ja ilmastoneutraaliuden tavoitteelle. Asiaan liittyvä kysely on parhaillaan käynnissä osana AK:n tutkimusta Boosting the Capacity of local and regional authorities to implement the Green Deal: A Toolbox for the Climate Pact [Tavoitteena parantaa paikallis- ja alueviranomaisten kykyä toteuttaa vihreän kehityksen ohjelmaa: ilmastosopimuksen työkalut].

Voitteko ilmastosopimusta käsittelevän AK:n lausunnon esittelijänä kertoa, miksi aihe on tärkeä?

Mielestäni asia on selvä ja yksinkertainen. Ilman paikallisyhteisöjä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ilmastoneutraaliustavoite ei kerta kaikkiaan toteudu. Me panemme täytäntöön 70 % kaikesta EU:n lainsäädännöstä Meidän vastuullamme on kolmasosa julkisista menoista ja kaksi kolmasosaa julkisista investoinneista EU:ssa. Toteutamme 90 % ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävistä toimenpiteistä, ja osuutemme ilmastonmuutoksen hillitsemistoimista on 70 %. Siksi on selviö, että tehtävämme ja sitoutumisemme ovat ratkaisevan tärkeitä. Ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi on saatava kaikki mukaan: jäsenvaltioiden hallitusvalta, paikallis- ja alueviranomaiset ja ennen muuta kansalaiset. Heidän on käsitettävä, miksi ponnistelut maksavat vaivan, ja ymmärrettävä selkeästi ne hyödyt, joita ilmastosiirtymästä voi kertyä heidän terveydelleen, hyvinvoinnilleen ja henkilökohtaiselle taloudelleen. Näen, että paikallisviranomaisilla on tässä erityinen rooli, sillä olemme lähimpänä kansalaisia ja edustamme julkishallinnon tasoa, johon ihmiset luottavat eniten. Tästä syystä puolustan ja kannustan Euroopan komission ja Euroopan alueiden komitean tiivistä yhteistyötä yhteisen tavoitteemme eli EU:n ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi.  

Katsotteko, että ilmastosopimus voi edelleen olla hyödyllinen nykyisessä terveys- ja talouskriisissä?

Mielestäni se on nyt vielä tärkeämpi kuin ennen covid-19-pandemiaa. Pandemia on osoittanut jälleen kerran, kuinka tärkeitä paikallishallinnon tahot ovat seisoessaan etulinjassa ja vastatessaan suoraan ihmisten tarpeisiin ja pelkoihin. Vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä paikallis- ja alueviranomaisilla on oltava käytössään konkreettiset välineet, joiden avulla pystymme saamaan aikaan sellaisia kouraantuntuvia muutoksia, joita ihmiset eivät voi olla havaitsematta. Muussa tapauksessa ajatus ilmastoneutraaliudesta jää pelkäksi lupaukseksi eikä kerää kovin suurta suosiota, varsinkin kun edessämme on talouskriisi. Koska olemme nyt tienhaarassa, on tärkeää tehdä oikeat päätökset ja siirtyä kohti kestävämmällä pohjalla olevaa ihmiskasvoista taloutta yhdessä ihmisten kanssa.   

Käynnistitte äskettäin laajan kuulemisen eurooppalaisesta ilmastosopimuksesta täydentääkseen Euroopan komission käynnistämää kuulemista. Mitä tietoja odotatte?

Pyydän ennen kaikkea näkemyksiä siitä, miten pandemia on muuttanut paikallisyhteisöjen käsitystä ilmastopolitiikasta.  Säilyttääkö se paikkansa niiden katsannossa, jotka pitivät sitä ensisijaisena? Meidän on tiedostettava, että pandemia ja sen aiheuttama taloudellinen murros koettelevat ankarasti paikallisyhteisöjä. Paikallis- ja alueyhteisöt kärsivät jo nyt valtavasta tulokuilusta talousarvioissaan. Niin on Varsovankin tapauksessa. Ovatko ne edelleen valmiita investoimaan vihreään siirtymään tai – tilanteeseen sopivampaa termiä käyttääkseni – vihreään elpymiseen? Haluan tietää, mitkä ne tarkkaan ottaen tarvitsevat valitessaan tämän reitin.  

Euroopan komissio on parhaillaan luomassa tämän ilmastosopimuksen perustaa. Jos teiltä pyydettäisiin yhtä nimenomaista neuvoa komissiolle, mikä se olisi?

 

Pandemia on vienyt yhteiskuntamme ja taloutemme tuntemattomille vesille. Henkilökohtainen käsitykseni on, että ainoa tapa edetä on elpyminen käyttämällä Euroopan unionin tarjoamia vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Pelkäänpä kuitenkin, että jotkut tulevat väittämään päinvastaista. Kehotankin Euroopan komissiota ottamaan kokemuksista vaarin ja pysyttelemään mahdollisimman lähellä kansalaisia. Euroopan komissiolla on vahvoja liittolaisia meidän, paikallis- ja alueviranomaisten, piirissä. Olemme halukkaita auttamaan yhteisten tavoitteiden eli myös ilmastoneutraaliuden saavuttamisessa. Painotan, että olemme sitoutuneet tukemaan vihreää elpymistä, mutta se edellyttää, että saamme asianmukaiset taloudelliset resurssit prosessin nopeuttamiseksi. EU:n kaupunkien, kuten Varsovan, olisi saatava suoraa unionin rahoitusta, sillä me tiedämme, mihin ja miten investoida tehokkaasti, jotta kansalaiset näkevät selkeitä tuloksia arkielämässään. 

Taustatietoa:

Lausuntoluonnos eurooppalaisesta ilmastosopimuksesta, esittelijänä Varsovan kaupunginjohtaja Rafał Trzaskowski, on luettavissa tällä kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Siitä keskustellaan ja äänestetään ENVE-valiokunnan seuraavassa kokouksessa 8. kesäkuuta . Lopullisen äänestyksen ja hyväksymisen on määrä tapahtua lokakuun 2020 täysistunnossa.

Käynnissä oleva kysely Euroopan alueiden komitea (AK) pitää ilmastosopimusta erinomaisena tilaisuutena varmistaa osallistavampi ja tehokkaampi lähestymistapa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman toteuttamiseen. AK on käynnistänyt tutkimuksen kuntien ja alueiden näkemyksistä ilmastoneutraaliutta tavoiteltaessa. Kyselyn tulokset otetaan huomioon Rafał Trzaskowskin laatimassa lausunnossa. Kysely on osa AK:n tutkimusta Boosting the Capacity of local and regional authorities to implement the Green Deal: A Toolbox for the Climate Pact [Tavoitteena parantaa paikallis- ja alueviranomaisten kykyä toteuttaa vihreän kehityksen ohjelmaa: ilmastosopimuksen työkalut]. Kysely rakentuu seuraavasti:

Osa 1: analyysi meneillään olevan pandemian seurauksista ja sen taloudellisista vaikutuksista vihreän kehityksen ohjelman mukaiseen politiikkaan paikallis- ja aluetasolla

Osa 2: sellaisten välineiden ja instrumenttien kartoittaminen, joilla paikallis- ja alueviranomaisia voidaan tukea paremmin vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisessa

Osa 3: itsearviointi siitä, miten kukin viranomaistaho on edistynyt ilmastoneutraaliuteen siirtymisessä.

Lisätietoa eurooppalaisesta ilmastosopimuksesta on täällä .

Lehdistöyhteydet:

David Crous

P. +32 470881037

david.crous@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-NEED-DIRECT-EU-FUNDING-TO-ACCELERATE-A-COVID-19-GREEN-RECOVERY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023