Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet kannattavat tukea siirtymävaiheessa oleville kivihiilialueille  

Euroopan hiilialueiden tarpeet EU:n energiakäänteen yhteydessä olivat Euroopan alueiden komitean (AK) ”talouspolitiikka”-valiokunnan (ECON) esityslistan kärjessä Brysselissä 9. heinäkuuta. Lausunnossa , jonka on laatinut Nordrhein-Westfalenin osavaltion liittovaltio-, Eurooppa- ja kansainvälisistä asioista vastaava valtiosihteeri Mark Speich, ECON-valiokunnan jäsenet kehottavat mukauttamaan valtiontukisääntöjä ja myöntämään kyseisille alueille lisärahoitusta vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikan yhteydessä.

Euroopan komissio esitti vuonna 2018 strategisen pitkän aikavälin visionsa kukoistavan, nykyaikaisen, kilpailukykyisen ja ilmastoneutraalin talouden saavuttamisesta vuoteen 2050 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi EU:ssa on pitkälti luovuttava fossiilisista polttoaineista ja vähennettävä huomattavasti erityisesti sähkön tuottamista hiilellä. Hiiltä louhitaan edelleen 41 NUTS-2-alueella* 12 jäsenvaltiossa, joissa sillä on merkittävä rooli paikallistaloudessa.

Mark Speich (DE, EPP), Nordrhein-Westfalenin osavaltion liittovaltio-, Eurooppa- ja kansainvälisistä asioista vastaava valtiosihteeri ja aihetta Euroopan hiilialueiden sosioekonominen rakennemuutos käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä sanoi: ”Hiilikaivokset eri puolilla Eurooppaa työllistävät edelleen 185 000 ihmistä ja hiilivoimalaitokset 52 000 ihmistä. Hiiliteollisuus on myös välillisesti sidoksissa eri taloudenaloihin, esimerkiksi lähtöaineiden ja tarvikkeiden, kaluston, palvelujen ja kulutustavaroiden tuotantoon, joka tarjoaa 215 000 työpaikkaa. Talouden muuttaminen ja uusien talouden alojen kehittäminen vie aikaa. Siksi meidän on varmistettava, että asianomaisilla työntekijöillä ja yhteisöillä on käytettävissään tarvitsemansa tuki, koulutus ja taloudellinen apu paikallistalouksiensa rakentamiseksi uudelleen. Meidän on tarjottava heille uusia näkymiä, jotta he tietävät, että ketään ei jätetä muiden jälkeen.”

ECON-valiokunnan jäsenet olivat asiaan liittyen tyytyväisiä Euroopan parlamentin kehotukseen varata seuraavassa EU:n pitkän aikavälin talousarviossa (monivuotinen rahoituskehys) määrärahat oikeudenmukaista energiakäännettä edistävää rahastoa varten. He korostivat kuitenkin, että vuosien 2021–2027 koheesiopolitiikan yhteydessä myönnettävät lisävarat palvelisivat hiilialueita ja niiden räätälöidyn tuen tarvetta paremmin kuin keskitetty rahasto. Tämä on erityisen tärkeää siksi, että kyseisten alueiden välillä on suuria eroja maantieteellinen sijainnin, talouden kehitysasteen ja väestönkehityksen näkymien osalta.

Jerzy Buzek (PL, EPP), Euroopan parlamentin teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja, totesi: ”Olen iloinen, että AK tukee toisena EU:n elimenä EP:n ITRE-valiokunnassa ehdottamaani ja EP:n jäsenten laajan enemmistön kannattamaa, oikeudenmukaista energiakäännettä edistävän rahaston perustamista hiilialueita varten. Vaikka synergia koheesiorahaston kanssa tulee olemaan merkittävää, Euroopan parlamentti odottaa lisärahoitusta ja erillistä budjettikohtaa rahastolle uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voidaan antaa paitsi vahva signaali hiilialueiden asukkaille, joita ei pidä jättää muiden jälkeen, myös selkeä viesti siitä, että me EU:ssa otamme vakavasti Pariisin ilmastosopimuksen, energiakäänteen ja kunnianhimoiset ilmastotavoitteet.”

ECON-valiokunnan jäsenet korostivat myös unionin tuomaa lisäarvoa tuettaessa hiilialueita siirtymävaiheessa ja suosittivat, että hiilialueille annetaan riittävää joustovaraa sovellettaessa EU:n valtiontukisääntöjä, jotta ne voivat irtautua hiilestä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

AK:n jäsenet hyväksyivät kokouksessa keskustelun jälkeen myös seuraavat lausunnot:

Täytäntöönpanoraportti julkisista hankinnoista , esittelijä Thomas Habermann (DE, EPP)

Alueiden ja kuntien panos uuteen EU:n pk-yrityspolitiikan kehykseen , esittelijä Tadeuz Truskolaski (PL, EA)

Taustatietoa:

* NUTS-luokitus (tilastollinen alueluokitus) on hierarkkinen järjestelmä EU:n muodostaman talousalueen jakamiseksi Euroopan aluetilastojen keräämistä, kehittämistä ja yhdenmukaistamista, alueita koskevien sosioekonomisten analyysien laatimista ja EU:n aluepolitiikkojen määrittelyä varten. Eurostat laatii yhteisymmärryksessä kunkin EU:n jäsenvaltion kanssa näitä varten kolmen NUTS-tason hierarkian. Eräiden tasojen alajaottelut eivät välttämättä vastaa maan hallinnollista jakoa.

Yhteyshenkilö:

Carmen Schmidle

P. +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Jaa :