Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Covid-19 vauhdittaa paikallisdemokratian digitalisaatiokehitystä  

Covid-19-pandemia ja siitä johtuva digitaalisten välineiden käytön lisääntyminen voi kannustaa alue- ja paikallisviranomaisia valmistautumaan digiaikaan. Järvan kunnanvaltuuston puheenjohtajan Rait Pihelgasin (EE, Renew Europe) esittelemässä lausunnossa ”Paikallishallinnon ja edustuksellisen demokratian vahvistaminen uusien digitaaliteknologian välineiden avulla”, joka hyväksyttiin AK:n täysistunnossa 10. joulukuuta, korostetaan myös, että uusilla digitaaliteknologioilla ja - välineillä voidaan parantaa päätöksenteon laatua ja avoimuutta, edistää viestintää, vahvistaa aktiivista kansalaisuutta ja osallistumista poliittiseen elämään ja siten lujittaa paikallisdemokratiaa pysyvästi.

Siirtyminen uuteen digitaaliseen maailmaan on yksi paikallis- ja alueviranomaisten kohtaamista monista haasteista. Se edellyttää merkittäviä muutoksia, ja paikallisdemokratian olisi mukauduttava näihin muutoksiin ja tartuttava uusien digitaaliteknologioiden ja tieto- ja viestintätekniikan välineiden mukanaan tuomiin mahdollisuuksiin. Esimerkkinä mainittakoon siirtyminen pelkästään sähköisten lomakkeiden käyttöön, joka säästää sekä kansalaisten että viranomaisten aikaa.

AK:n lausunnon esittelijän Rait Pihelgasin mukaan ”digitalisaatiokehitys tarjoaa mahdollisuuksia luoda uusi ympäristö kuulemista ja osallistumista varten, asettaa käyttöön laadukasta tietoa, analysoida julkisia toimia, ulottaa toimenpiteet syrjäisille alueille, tavoittaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset, ottaa huomioon kansalaisten taidot, tiedot ja asiantuntemus sekä laatia yhdessä toimintapolitiikkoja heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti”.

Digitalisaatio voi kuitenkin vaatia paljon tietoa ja resursseja, eikä ketään pitäisi sen yhteydessä unohtaa. Kansalaisten osallistumisen mahdollistavien julkisten palvelujen olisi perustuttava tiedon ja tietämyksen syrjimättömään saatavuuteen. Digitaalista kuilua olisi kavennettava lisäämällä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia koulutuksen avulla, ja etusijalle olisi asetettava ikääntyneiden ja muiden heikossa asemassa olevien tai syrjäytyneiden ryhmien koulutus. AK esittääkin tunnustuksenanto- ja kannustustoimia, joilla paikallis- ja alueviranomaisia voidaan motivoida soveltamaan avoimen ja osallistavan hallinnon periaatteita.

Komitea katsoo, että Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi tarjoaa tilaisuuden testata digitaalisia osallistumisvälineitä, joiden avulla voidaan vahvistaa edustuksellista demokratiaa, lisätä kansalaisten luottamusta ja ottaa huomioon alueilta ja kunnista saatavia esimerkkejä kansalaisten osallistumisesta keskusteluprosesseihin ja niihin liittyviin palautemekanismeihin. Tähän liittyen AK ehdotti lokakuussa 2020, että kehitetään digitaalinen CitizEN-väline eli verkosto, jolla edistetään kansalaisten osallistumista EU:n päätöksentekoon.

”Huolehditaan Euroopan digitaalisesta valmiudesta, ja aloitetaan valmistautuminen paikallis- ja alueyhteisöistä. Eurooppalaisten arvojemme ja vahvuuksiemme pohjalta voimme lujittaa demokratiaamme tämän digitaalisen siirtymän avulla. Nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja osallistuminen saattavat viedä aikaa, mutta panostus kannattaa, jos tuloksena on yhtenäisempi yhteiskunta tai avoin paikallishallinto”, Pihelgas toteaa.

Yhteyshenkilö:

Marie-Pierre Jouglain

P. +32 473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

AK:n Flickr-galleria

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/DIGITAL-DIVIDE-SUPPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Digitaaliseen kuiluun on puututtava, jotta alueita ja kuntia voidaan tukea meneillään olevissa siirtymissä, paikallispäättäjät sanovat
Digitaaliseen kuiluun on puututtava, jotta alueita ja kuntia voidaan tukea meneillään olevissa siirtymissä, paikallispäättäjät sanovat
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUROPE-FIGHT-GROWING-INEQUALITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Kunnat ja alueet kehottavat vauhdittamaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjelmatyötä
Kunnat ja alueet kehottavat vauhdittamaan oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ohjelmatyötä
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/REGISTRATION-EUREGIONSWEEK-2022-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
Registration to #EURegionsWeek 2022 is open
31.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK2022-CALL-APPLICATIONS-SIDE-EVENTS-IS-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
#EURegionsWeek 2022: the call for applications for side events is open
13.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/KUNNAT-JA-ALUEET-TUKEVAT-DATASAADOKSEN-TAVOITTEITA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/COVID-19-ACCELERATES-DIGITAL.ASPX

EU:n kunnat ja alueet tukevat datasäädöksen tavoitteita
EU:n kunnat ja alueet tukevat datasäädöksen tavoitteita
12.05.2022