Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Covid-19 on nopeuttanut digitaalista siirtymää EU:ssa, mutta kunnat ja alueet varoittavat kasvavasta eriarvoisuudesta  

AK peräänkuuluttaa kattavaa eurooppalaista lähestymistapaa 5G-verkkoihin nähden

Covid-19-kriisi ja rajoitustoimenpiteet eri puolilla Eurooppaa ovat osoittaneet selkeästi, että digitaalisia infrastruktuureja ja ratkaisuja tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Digitalisaatiolla on keskeinen rooli pandemian torjumiseen tähtäävissä EU:n toimissa ja tulevassa elpymisessä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä siihen, että vältetään eriarvoisuuden lisääntyminen ja digitaalisen kahtiajaon muodostuminen. Olisi kehitettävä digitaalisia taitoja. Olisi asetettava saataville asianmukaista infrastruktuuria ja räätälöityjä ratkaisuja, erityisesti pk-yrityksille. Avainasemassa on EU:n kattava ja yhteinen lähestymistapa 5G-verkkojen turvallisuuden ja häiriönsietokyvyn parantamiseksi. Nämä ovat keskeiset viestit, jotka sisältyvät digitaalisuutta ja dataa käsittelevään lausuntoon, jonka alueiden komitea antoi täysistunnossaan.

Kriisin aikana digitaaliteknologian käytöstä on tullut välttämätöntä työ- ja yksityiselämän jatkuvuuden varmistamiseksi. Viranomaiset ja yritykset Euroopan alueilla, kaupungeissa ja kunnissa ovat havainneet, miten digitaaliteknologiasta on tullut olennainen tekijä kriisin vaikutusten lieventämisessä ja pandemian torjunnassa. Hessenin osavaltion Eurooppa-asioista vastaavan valtiosihteerin Mark Weinmeisterin (DE, EPP) laatimassa lausunnossa Euroopan digitaalisen tulevaisuuden strategia ja datastrategia tunnustetaan digitalisaation keskeinen rooli EU:n vastauksessa covid-19-kriisiin.

”Digitalisoinnin on tuotettava konkreettista hyötyä ihmisille. Siksi digitaaliteknologian ja digitaalisten taitojen kehittämisen lisäksi on otettava huomioon myös eettiset, oikeudelliset ja sosiopoliittiset näkökohdat. Älykkäiden alueiden – eli verkkoyhteyksillä varustettujen alueiden – olisi mahdollistettava se, että kansalaiset hyötyvät suoraan kokonaisvaltaisen digitalisoinnin eduista. Näitä edistysaskeleita on toteutettava samaa tahtia sekä maaseutu- että kaupunkialueilla” , totesi esittelijä Mark Weinmeister.

Kriisistä elpymiseksi AK peräänkuuluttaa kattavaa ja yhteistä EU:n lähestymistapaa 5G-verkkojen turvallisuuden ja häiriönsietokyvyn varmistamiseksi ja huomauttaa, että yhteinen eurooppalainen vähimmäisturvallisuusnormi tuo myönteisiä kokonaisvaikutuksia. Samalla paikallis- ja aluetason päättäjät esittävät, että ryhdytään valveuttamis- ja valistustoimiin, jotta huolehditaan siitä, että kansalaiset ymmärtävät digitaalisen infrastruktuurin uusimman sukupolven tarjoamat edut – tutkimukset sen vaikutuksesta terveyteen ja ympäristöön mukaan luettuina – eivätkä jää valheellisten uutisten uhreiksi.

Vähintään 20 prosenttia EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen varoista on varattu digitaalista siirtymää varten, ja paikallis- ja aluetason päättäjät vahvistavatkin, että tarvitaan huomattava määrä julkisia varoja digitalisaation ja näin ollen Euroopan teknologisen suvereniteetin tukemiseksi. Kaupungit, kunnat ja alueet hyötyisivät nykyistä yksinkertaisemmista rahoitussäännöistä, jotka antaisivat mahdollisuuden soveltaa niitä mahdollisimman moniin yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin.

AK:n puheenjohtajan Apostolos Tzitzikostasin 12. lokakuuta esittelemässä ensimmäisessä vuotuisessa alue- ja kuntabarometrissä korostetaan, että covid-19-kriisi todennäköisesti vahvistaa digitaalisten palvelujen leviämiseen liittyviä nykysuuntauksia mutta myös digitaalisen kahtiajaon ja eriarvoisuuden kärjistymistä. Se todennäköisesti pakottaa kaupunkeja muuttumaan turvallisemmiksi samalla kun niistä tulee entistä vihreämpiä, ja se arvatenkin vaatii kaupunkialueiden ulkopuolella varmistamaan mahdollisimman kattavat digitaaliset yhteydet.

Barometri antaa yleiskuvan paikallis- ja alueviranomaisten usein hyvin innovatiivisista aloitteista pandemian haasteisiin vastaamiseksi. Myös alueet, kaupungit ja kunnat ovat digitalisoituneet esimerkiksi perustamalla verkkoalustoja, joilla pyritään lisäämään eri sidosryhmien välistä yhteistyötä covid-19:n tuomista haasteista suoriutumiseksi.

Taustaa:

Alueiden komitea ja Euroopan komissio perustivat yhdessä vuonna 2017 laajakaistafoorumin auttaakseen ulottamaan suurinopeuksisen laajakaistan kaikille Euroopan alueille, myös maaseutu- ja harvaan asutuille alueille, missä markkinavetoinen kehitys on riittämätöntä. Nimenomaan paikallis- ja alueviranomaiset tarjoavat kansalaisille digitaalisia palveluja ja hallinnoivat digitaalista infrastruktuuria. Foorumi onkin keskeinen väline, jonka avulla paikallis- ja alueviranomaisten ääni saatetaan kuuluville AK:n ja sen jäsenten merkittävän lisäarvon ansiosta ja joka tukee osaltaan Euroopan komission politiikanlaadintaprosessia. 

Foorumin jäsenet Euroopan komissiosta ja AK:sta kokoontuvat kahdesti vuodessa käsittelemään seikkoja, jotka haittaavat palvelujen puutteesta kärsivien alueiden yhteyksiä.

Yhteyshenkilö:

Matteo Miglietta

P. +32 22822440

Matkap. +32 470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Jaa :