Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Euroopan unioni lähemmäs ihmisiä: ‎ Euroopan alueiden komitea määritteli kolme painopistettä vuosiksi 2020–2025:  

1) EU:n demokraattisen mallin uudistaminen niin, että se ilmentää paremmin alue- ja paikallisviranomaisten roolia ja vastuuta

2) maailmanlaajuisiin pandemioihin, digitaaliseen ja vihreään murrokseen ja väestönkehitykseen liittyvien yhteiskunnallisten muutosten hallinta

3) yhteenkuuluvuuden edistäminen ja sen ottaminen EU:n kaiken politiikan ohjenuoraksi

Euroopan alueiden komitea (AK) antoi 2. heinäkuuta päätöslauselman , jossa se määritteli kolme painopistettä seuraavien viiden vuoden aikaista toimintaansa varten. Poliittinen edustajakokous pyrkii vahvistamaan alueiden ja kuntien osallistumista EU:n politiikan laadintaan ja toteuttamiseen ja siten parantamaan Euroopan unionin selviytymiskykyä, kestävyyttä ja yhteenkuuluvuutta.

1) Demokratia ja Euroopan unionin tulevaisuus

Ensimmäisenä tavoitteena on tuoda EU alue- ja paikallispäättäjien avustuksella entistä lähemmäs ihmisiä. Kaikki EU:n ja jäsenvaltioiden päätökset tulee toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tehdä mahdollisimman lähellä kansalaisia. Komitea pyrkii myös edelleen varmistamaan, että EU:n tulevassa lainsäädännössä vähennetään alueille, kaupungeille ja kunnille koituvia hallinnollisia rasitteita ja täytäntöönpanokustannuksia.

2) Selviytymiskykyisten paikallis- ja alueyhteisöjen luominen

Toisen painopisteen keskiössä ovat kuntien, kaupunkien ja alueiden ajankohtaiset haasteet eli covid-19-pandemian, vihreän ja digitaalisen murroksen sekä väestörakenteen muutoksen ja muuttoliikevirtojen hallinta. Näiden haasteiden ratkaiseminen onnistuu vain, jos kaikki Euroopan alue- ja paikallisyhteisöt kehittyvät entistä selviytymiskykyisemmiksi.

3) Paikkalähtöiset EU:n toimintapolitiikat

Kolmannessa painopisteessä korostuu, että yhteenkuuluvuus on perusarvo, josta on tultava EU:n kaiken politiikan ohjenuora. Covid-19-kriisistä on otettava opiksi se, että yhteenkuuluvuudessa ei ole kyse vain rahasta vaan arvosta, jonka pohjalta edistetään kestävää talouskasvua, luodaan laadukkaita pitkäaikaisia työpaikkoja ja laaditaan ihmisten tarpeisiin vastaavia paikkalähtöisiä toimintapolitiikkoja.

Tutustu komitean viiden vuoden painopisteitä käsittelevään esitteeseen .

Keski-Makedonian aluejohtaja Apostolos Tzitzikostas (EL, EPP), joka on toiminut Euroopan alueiden komitean puheenjohtajana helmikuusta lähtien, totesi seuraavaa: ”Euroopan miljoona vaaleilla valittua paikallis- ja aluetason päättäjää ovat sekä EU:n kulmakivi että sen turvaverkko. Olemme etulinjassa auttamassa kansalaisia selviytymään pahimmista kriisitilanteista ja ohjaamassa elvytystoimia. Viimeaikainen pandemia on osoittanut, että kaikkien hallintotasojen on työskenneltävä tehokkaammin yhdessä, jotta voidaan tarjota ratkaisuja kansalaisten elämän turvaamiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi. Euroopan unionin kaksiulotteisen, EU:n toimielimiin ja jäsenvaltioiden hallituksiin pohjautuvan toimintamallin rajat ovat selvästi tulleet vastaan. Unionin on uudistettava rakennettaan ja muutettava se kolmiulotteiseksi niin, että se ilmentää selvästi paikallis- ja aluehallinnon roolia EU:n päätöksenteossa. Tämä tulee olemaan AK:n väkevä viesti Euroopan tulevaisuutta käsittelevässä konferenssissa.”

Azorien aluehallituksen puheenjohtajan ja Euroopan alueiden komitean ensimmäisen varapuheenjohtajan Vasco Alves Cordeiron (PT, PES) mukaan ”AK aikoo seuraavien viiden vuoden aikana näyttää tietä ja pitää kiinni kuntien ja alueiden prioriteeteista EU:n tulevaisuuden suhteen. Teemme yhteistyötä muiden EU:n toimielinten sekä eurooppalaisten, valtakunnallisten ja paikallisten kumppaniemme kanssa. Tehtävämme on myös tuoda EU lähemmäs ihmisten asuinpaikkoja – alueita ja kuntia.”

AK:n neljän pienemmän poliittisen ryhmän puheenjohtajat korostivat niitä yhteisten painopisteiden näkökohtia, jotka ovat erityisen tärkeitä kunkin ryhmän jäsenille.

Hauts-de-Francen aluevaltuuston jäsen ja Renew Europe -ryhmän puheenjohtaja François Decoster (FR, Renew Europe) totesi: ”Kunnianhimoisia investointeja tarvitaan nyt kipeämmin kuin koskaan. Tavoitteenamme on, että EU:n investoinnit hyödyttävät paikallistaloutta, paikallisyhteisöjä ja paikallista ympäristöä jopa aiempaa enemmän, ja tämä pyrkimys yhdistää AK:n kaikkia poliittisia ryhmiä. Liberaaleina me Renew Europe - ryhmässä uskomme, että tällaisten investointien pitäisi auttaa ja että ne auttavat turvaamaan oikeudenmukaisen, vapaan ja avoimen yhteiskunnan, jossa tavoitteena on vapauden, tasa-arvon ja yhteisöllisyyden tasapaino.”

Ala-Karpatian voivodikunnan aluejohtaja ja Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmän puheenjohtaja Władysław Ortyl (PL, ECR) sanoi: ”ECR-ryhmän pyrkimyksenä on säilyttää se, mikä toimii, ja uudistaa sitä, mikä on muutoksen tarpeessa. Ilmastonmuutoksen vuoksi on välttämätöntä tehdä erittäin vaikeita päätöksiä, ja ECR-ryhmän jäsenet korostavat tarvetta huolehtia siitä, että siirtymistä vihreämpään talouteen tuetaan asianmukaisella rahoituksella ja että siirtymä voidaan hoitaa joustavasti. Mielestämme on selvää, että Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa on tietyiltä osin tarkistettava ja parannettava. Muutoin paikallisyhteisöille aiheutuu huomattavia teollisuuteen liittyviä ja sosiaalisia kustannuksia.”

Corkin kreivikunnanvaltuuston jäsen ja Euroopan allianssi -ryhmän puheenjohtaja Kieran McCarthy (IE, EA) totesi: ”Euroopan allianssi -ryhmä ajaa paikallisyhteisöjen etuja ja on aina pyrkinyt pitämään huolta siitä, että riskialttiita paikkoja ei jätetä Eurooppa-hankkeen yhteydessä oman onnensa nojaan. On ilahduttavaa, että muut Euroopan alueiden komitean jäsenet tekevät myös seuraavien viiden vuoden aikana kanssamme työtä pienten kaupunkien ja kuntien sekä maaseutu- ja saariyhteisöjen elinvoimaisuuden puolesta ja sen hyväksi, että EU:ta uudistetaan näiden paikallisyhteisöjen kulttuurien, kokemusten ja elämänmuotojen pohjalta. EU merkitsee solidaarisuutta, ja solidaarisuuden ja toissijaisuuden periaatteet ovat yhteisöillemme erittäin tärkeitä näinä suurten maailmanlaajuisten haasteiden aikoina. Tällaisten haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan käytännön etenemissuunnitelmia nyt enemmän kuin koskaan.”

Oulun kaupunginvaltuuston jäsen ja Vihreät-ryhmän toinen puheenjohtaja Satu Haapanen (FI, Vihreät) sanoi: ”Tämä päätöslauselma merkitsee toivoaksemme sitä, että kaikki poliittiset ryhmät tunnustavat ripeän, kattavan ja kollektiivisen toiminnan olevan tarpeen hallitsemattoman ilmastokatastrofin estämiseksi. Kokemus on osoittanut, että mitä paremmin yhteisöt omaksuvat vihreän toimintamallin, sitä paremmin ne ymmärtävät sen taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt. Näin ollen kannustamme kaikkia paikallispäättäjiä tarttumaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin ja vaadimme kunnille ja alueille mahdollisuutta saada EU-rahoitusta suoraan. Vihreän kehityksen ohjelman on oltava myös sosiaalinen ohjelma. Olemme syvästi huolissamme siitä, miten paljon nuoret – sukupolvi, joka vie ilmastopolitiikkaa eteenpäin ja johon ilmaston lämpeneminen vaikuttaa eniten – kärsivät koronaviruskriisistä. Onkin ilahduttavaa, että AK:n muut poliittiset ryhmät ajavat kanssamme nuorisotakuun vahvistamista ja eurooppalaisen lapsitakuun perustamista, jotta jokaisella köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevalla lapsella on mahdollisuus maksuttomaan terveydenhuoltoon, koulutukseen, varhaiskasvatukseen ja hoitoon, kunnollisiin asuinoloihin ja asianmukaiseen ravitsemukseen.”

Päätöslauselman jatkotoimet aloitetaan jo AK:n seuraavassa täysistunnossa lokakuussa, jolloin puheenjohtaja Apostolos Tzitzikostas esittelee ensimmäisen vuotuisen alueiden ja kuntien barometrin, joka on näyttöön perustuva arvio EU:n alueita ja kuntia erityisesti askarruttavista kysymyksistä. Ensimmäisessä barometrissä tarkastellaan paikallisdemokratian tilaa ja koronaviruspandemian johdosta toteutettuja toimia.

Päätöslausemaan ”Euroopan alueiden komitean painopisteet vuosina 2020–2025 – Unioni lähemmäs ihmisiä kylien, kuntien ja alueiden kautta” voi tutustua AK:n verkkosivuilla.

Yhteydenotot:

Andrew Gardner

P. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Jaa :