Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
EU:n oikeudenmukainen ja kestävä elpyminen edellyttää vahvaa sosiaalista Eurooppaa  

Anne Karjalaisen lausunto hyväksyttiin SEDEC-valiokunnassa

Euroopan alueiden komitean SEDEC-valiokunnan puheenjohtajan Anne Karjalaisen (sd/PES) laatimassa lausunnossa korostetaan EU:n sosiaalisen toimintaohjelman, vihreän kehityksen ohjelman ja digitaalisen siirtymän tiivistä yhteyttä ja kehotetaan investoimaan entistä enemmän nuorisoon, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen. Lausunnon hyväksymistä edelsi keskustelu työllisyysasioista ja sosiaalisista oikeuksista vastaavan Euroopan komission jäsenen Nicolas Schmitin kanssa.

Euroopan komission jäsen Nicolas Schmit totesi pandemian lisäävän köyhyyttä ja eriarvoisuutta Euroopassa ja lupasi komission kiinnittävän erityisesti huomiota kausityöntekijöiden oikeuksiin. Schmit korosti puheenvuorossaan myös solidaarisuuden ja toissijaisuusperiaatteen toteutumisen merkitystä: ”Toimenpiteet konkretisoituvat EU:n alueilla. Juuri alueet panevat toimintapolitiikkamme täytäntöön, ja juuri alueilla Euroopan sosiaalirahastosta tulee totta ruohonjuuritasolla. Meidän tulee tehdä yhteistyötä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanemiseksi ja käyttää sitä suunnan näyttäjänä pyrittäessä toipumaan covid-19-pandemian sosioekonomisista seurauksista.”

AK:n ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” - valiokunnan (SEDEC) jäsenet tähdensivät komissaari Schmitille, että covid-19-pandemian jälkeisissä EU:n elpymistoimissa tarvitaan vahvaa sosiaalista ulottuvuutta, jotta kyetään säilyttämään sosiaaliturvaverkot, turvaamaan työpaikat ja välttämään laittomia irtisanomisia.

SEDEC-valiokunnan puheenjohtaja ja AK:n lausunnon Vahva sosiaalinen Eurooppa oikeudenmukaisten siirtymien toteuttamiseksi esittelijä Anne Karjalainen (FI, PES) sanoi: ”Covid-19-pandemia jättää jälkeensä syvät sosiaaliset ja taloudelliset arvet kaikkialla EU:ssa, mutta sitä ei saa käyttää tekosyynä sosiaalipoliittisten ehdotusten lykkäämiselle tai peruuttamiselle. Sekä vihreän että digitaalisen siirtymän on perustuttava sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen. Nykyisen kaltaisina vaikeina aikoina me kaikki haluamme Euroopan unionilta suojelua. Toivottavasti jäsenvaltiot vastaavat odotuksiimme ja pääsevät nopeasti sopimukseen EU:n tulevasta talousarviosta, joka on suhteutettava nykyisiin valtaviin elpymishaasteisiin. Tämä on oleellisen tärkeää sellaiselle vahvalle sosiaaliselle Euroopalle, jossa ketään tai mitään aluetta ei jätetä jälkeen, sekä kunnille ja alueille, jotta näillä on käytössään kaikki välineet oikeudenmukaisten siirtymien edistämiseksi.

Keravan kaupunginvaltuuston jäsenen Anne Karjalaisen laatimassa lausunnossa, jossa käsitellään Euroopan komission tammikuussa julkaisemaa tiedonantoa , korostetaan selkeän, koordinoidun ja kunnianhimoisen etenemissuunnitelman merkitystä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseksi. Lausunnossa todetaan, että oikeudenmukaisen siirtymän rahaston – jolla tuetaan vihreää siirtymää heikoimmassa asemassa olevilla alueilla – on oltava linjassa EU:n sosiaalisen pilarin kanssa. Siinä painotetaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ja työehtosopimusneuvottelujen merkitystä oikeudenmukaisten työolojen ja - ehtojen varmistamisessa ja kehotetaan kiinnittämään enemmän huomiota työterveyteen ja työhyvinvointiin ottaen myös huomioon uudet työmuodot (alustatyö) ja uudet työskentelymallit, kuten jatkuva yhteydenpito ja etätyö.

Lisäksi lausunnossa tähdennetään ajan tasalla olevien taitojen ja elinikäisen oppimisen merkitystä ja ehdotetaan nuorisotakuun rahoituksen lisäämistä ja sen uudistamista siten, että se olisi pysyvä ja että se ulotettaisiin 30 ikävuoteen saakka. SEDEC-valiokunnan jäsenet olivatkin tyytyväisiä komission tuoreisiin ehdotuksiin Euroopan uudesta osaamisohjelmasta ja nuorisotyöllisyyden tukijärjestelmästä .

Jäsenet painottivat myös, että covid-19-pandemian riskeille erityisen alttiiden alojen työntekijät tarvitsevat vahvempaa sosiaalista suojelua, turvallisemmat työolosuhteet ja parempaa palkkaa. Useimmat näiden alojen työntekijöistä ovat naisia, joten pandemian vaikutuksia tulisi tarkastella myös Euroopan sukupuolistrategiassa . Näin todetaan SEDEC-valiokunnan toisessa lausunnossa , joka hyväksyttiin torstaina ja jonka esittelijä on La Riojan autonomisen alueen hallituksen puheenjohtaja Concha Andreu (ES, PES).

”Kaikkiin EU:n nykyisiin keskeisiin haasteisiin – myös vihreään ja digitaaliseen siirtymään ja väestöhaasteeseen – liittyy sukupuoliulottuvuus. Tämän vuoksi kaikkiin unionin toimintapolitiikkoihin ja erityisesti elpymissuunnitelmaan on sisällyttävä sukupuolinäkökulma, jotta voidaan välttää sukupuolten epätasa-arvon lisääntyminen entisestään ”, esittelijä Concha Andreu sanoi.

Anne Karjalaisen ja Concha Andreun laatimat lausunnot on määrä hyväksyä AK:n täysistunnossa lokakuussa.

SEDEC-valiokunnan kokous pidettiin torstaina 9. heinäkuuta Brysselissä, mutta suurin osa jäsenistä osallistui kokoukseen videoyhteyden kautta. Kokouksessa käsiteltiin myös seuraavia lausuntoja:

Yhteyshenkilö:

Lauri Ouvinen

P. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Jaa :
 
Uutisia aiheesta

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/NEWS/PAGES/A-STRONG-SOCIAL-EUROPE-IS-ESSENTIA--FOR-EU-S-FAIR-AND-SUSTAINABLE-RECOVERY.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023