Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Kunnat ja alueet osallistuvat eturintamassa digitaalista ja kestävää tulevaisuutta koskevaan eurooppalaiseen keskusteluun  

ECON-valiokunnan kokouksessa oli Euroopan alueiden komitean (AK) jäsenten ohella mukana myös komission, parlamentin ja neuvoston edustajia.

Lausuntoluonnoksessaan digitaalisten palvelujen lainsäädäntöpaketista AK:n ”talouspolitiikka”-valiokunnan (ECON) jäsenet kannattavat suurten verkkoalustojen tiukempaa sääntelyä. Euroopan parlamentin, Euroopan komission ja neuvoston edustajien läsnä ollessa ECON-valiokunnan jäsenet ilmaisivat myös huolensa siitä, ettei Euroopan komissio suhtaudu riittävän vakavasti YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. Kannustaakseen komissiota vahvistamaan poliittista sitoutumistaan tähän asiaan jäsenet hyväksyivät lausuntoluonnoksen aiheesta Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä .

Digitaalisten palvelujen lainsäädäntöpakettiin sisältyvissä säädöksissä painotetaan suurten verkkoalustojen tiukempaa sääntelyä. Kyseiset verkkoalustat ovat muuttaneet perusteellisesti verkossa toimivien markkinapaikkojen ja verkossa käytävän julkisen keskustelun rakenteita, sääntöjä ja voimatasapainoa. Lainsäädäntöpaketilla pyritään palauttamaan yritysten välinen oikeudenmukainen kilpailu tasapainoisessa digitaalisessa ympäristössä ja torjumaan disinformaation rajoittamatonta leviämistä ottamalla käyttöön alustojen vastuu. Lausunto on erityisen tärkeä AK:lle, koska monia aloja, missä verkkoalustoilla on keskeinen rooli, kuten kaupunkiliikenne, asuminen ja majoitustoiminta, säännellään paikallis- ja aluetasolla. Digitaalisten palvelujen lainsäädäntöpaketti koostuu kahdesta säädösaloitteesta: digipalvelusäädöksestä ja digimarkkinasäädöksestä.

Jooniansaarten aluejohtaja ja AK:n lausunnon esittelijä Rodi Kratsa (EL, EPP) sanoi: ”Digipalvelusäädös ja digimarkkinasäädös ovat Euroopan digitaalistrategian kaksi pääpilaria. Lisäksi ne muodostavat integroidun kehyksen, jota Euroopan unioni tarvitsee luodakseen uusia mahdollisuuksia tarjota rajatylittäviä digitaalisia ja sähköisen kaupankäynnin palveluja kaikille Euroopan kansalaisille. Lausunnon laatimisprosessin aikana keräsimme ja kokosimme Euroopan alueiden komitean nimissä kannanottoja ja ehdotuksia kaikilta markkinoiden sidosryhmiltä unohtamatta tärkeitä kysymyksiä, kuten käyttäjien ja kuluttajien suojelua.”

Digimarkkinasäädöstä käsittelevän Euroopan parlamentin mietinnön esittelijä Andreas Schwab (EPP, DE) osallistui keskusteluun ja totesi: ”Tietyt suuret digitoimijat ovat jo vuosia ulottaneet liiketoimintamallejaan uusille lupaaville aloille, kuten digimarkkinoille. Näin ne ovat vahvistaneet asemaansa Euroopan sisämarkkinoilla ilman, että muut toimijat olisivat voineet kilpailla tasapuolisesti niiden kanssa. Unionin lainsäätäjän on aika puuttua tähän. Euroopan parlamentti on pyytänyt tätä vuodesta 2014, ja komissio on lopulta julkaissut säädösehdotukset digipalveluista ja digimarkkinoista. Meidän on luotava oikeudenmukaista kilpailua, jotta saadaan aikaan kukoistavat sisämarkkinat, laajennetaan kuluttajien valinnanvaraa ja lisätään innovointia. Näin varmistetaan myös monimuotoisuus ja tasapuoliset toimintaedellytykset EU:n sisämarkkinoilla.”

ECON-valiokunnan jäsenet hyväksyivät myös lausuntoluonnoksen aiheesta ”Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä”, jossa kehotetaan Euroopan komissiota vahvistamaan kestävän kehityksen tavoitteiden asemaa EU:n toimintapolitiikan ohjaavina periaatteina tulevalla vuosikymmenellä. Jäsenet kannattivat kestävän kehityksen tavoitteita eurooppalaisten perusarvojen ja eurooppalaisen identiteetin ilmentymänä.

Bragan kaupunginjohtaja ja asianomaisen AK:n lausunnon esittelijä Ricardo Rio (PT, EPP) sanoi: ”Kuntien ja alueiden vaaleilla valitut edustajat haluavat yhä enemmän asettaa kestävän kehityksen tavoitteet pitkäjänteisten strategioidensa ja päivittäisten poliittisten päätöstensä keskiöön. Olemme kuitenkin havainneet, että kestävän kehityksen tavoitteista käydään EU:n tasolla aiempaa vähemmän keskustelua. Nyt on aika panostaa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja palauttaa ne EU:n direktiivien ja toimintapolitiikkojen ytimeen. Lausunto on eri sidosryhmiä osallistaneen pitkän yhteistyöprosessin tulos ja osoitus AK:n sitoutumisesta Agenda 2030 -toimintaohjelman toteuttamiseen.”

ECON-valiokunnan kokoukseen osallistunut Euroopan parlamentin EPP-ryhmän varapuheenjohtaja ja EP:n talous- ja raha-asioiden valiokunnan jäsen Frances Fitzgerald (IE, EPP) totesi: ”On rohkaisevaa nähdä, että Euroopan alueiden komitean lausuntoluonnoksessa tähdätään kunnianhimoisesti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen vuoteen 2030 mennessä. Kaikkien EU:n jäsenvaltioiden on asetettava etusijalle kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen erityisesti nyt, kun meidän on vielä selviydyttävä covid-19-kriisistä ja kun pyrimme ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Next Generation EU - välineen ja elpymis- ja palautumistukivälineen kautta meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus parempaan jälleenrakentamiseen edistämällä ja vahvistamalla kestävän kehityksen tavoitteita.”

AK:n on määrä hyväksyä molemmat lausunnot seuraavassa täysistunnossaan 30. kesäkuuta – 2. heinäkuuta.

Lisäksi AK:n ECON-valiokunta nimesi kokouksessaan teollisuus- ja käsiteollisuustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta Euroopan unionissa annettavan oma-aloitteisen lausunnon esittelijäksi Uuden-Akvitanian aluevaltuuston jäsenen Martine Pinvillen (FR, PES) ja kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 2020 annettavan lausunnon esittelijäksi Białystokin kaupunginjohtajan Tadeusz Truskolaskin (PL, EA) .

Yhteyshenkilö:

Maximilian v. Klenze

P. +32 22822044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Jaa :