Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
AK ja Euroopan parlamentti vahvistavat viestintäyhteistyötä EU-vaalien lähestyessä  

Euroopan alueiden komitea (AK) ja Euroopan parlamentti pyrkivät yhdessä vahvistamaan kansalaisten osallistumista Euroopan parlamentin vaaleihin keväällä 2019. AK:n työvaliokunta keskusteli keskiviikkona 29. marraskuuta viestintäasioista vastaavan Euroopan parlamentin varapuhemiehen Ramón Luis Valcárcel Sison kanssa vaaleja koskevasta etenemissuunnitelmasta ja yhteistyön tiivistämisestä toimielinten välillä.

Euroopan parlamentin valmisteleman viestintästrategian tavoitteena on osoittaa äänestäjille, että vuoden 2019 vaalien tulokset näyttävät suuntaa EU:n tulevaisuudelle. Kampanjaa ei käydä pelkästään parlamentin johdolla, vaan se tulee olemaan koko "EU:n kampanja", joka perustuu toimielinten väliseen yhteistyöhön ja jossa hyödynnetään synergioita hallinnon kaikilla eri tasoilla. Kunta- ja aluehallinto nauttii kaikkein suurinta luottamusta EU:n kansalaisten keskuudessa, joten alue- ja paikallisviranomaiset ovat tärkeässä roolissa mobilisoitaessa äänestäjiä.

”Olemme tyytyväisiä Euroopan parlamentin aikomukseen tehdä vuoden 2019 vaaleista ’Euroopan unionin’ vaalit. Tulokset vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Yhdessä meidän tulee varmistaa, että kaikki äänestäjät tietävät, mistä on kyse ja minkälainen rooli Euroopan unionilla on heidän päivittäisessä elämässään. Osallistumme mielihyvin kampanjaan kumppanuuden ja yhteistyösopimuksemme pohjalta ja kannustamme jäseniämme varmistamaan, että heidän edustamiensa yhteisöjen asukkaat saavat mahdollisuutensa vaikuttaa” , AK:n puheenjohtaja Karl-Heinz Lambertz totesi. ”Kaikki AK:n jäsenet voivat mobilisoida äänestäjiä ja lisätä osallistumista EP:n vaaleihin. Vaaleilla valittuina poliitikkoina he pystyvät luomaan yhteyden paikallisesti ja EU:n kannalta keskeisten kysymysten välille ja vahvistamaan näin sidettä EU:n ja sen kansalaisten välillä” , hän totesi.

Euroopan parlamentin viestintästrategiassa pidetään tärkeänä toiminnan viemistä paikallistasolle hajautettujen, paikallisesti kohdennettujen kampanjoiden avulla. Euroopan parlamentti aikoo valita viestintäpainopisteensä sen mukaan, mitkä kysymykset ”herättävät eniten mielenkiintoa paikallisympäristössä” edistääkseen asukkaiden syntyperään ja heitä kiinnostaviin aiheisiin perustuvaa kohdennettua viestintää.

Euroopan parlamentin varapuhemies Ramón Luis Valcárcel Siso totesi seuraavaa: " EU:n on muutettava toiminta- ja viestintätapojaan. EU voi katsoa tulevaisuuteen ainoastaan yhdistämällä voimavaransa. Sen vuoksi olen iloinen, että komitea Euroopan parlamentin kumppanina tukee vaalikampanjaa kuuntelemalla väestöä paikallistasolla ja puhumalla heille. Meidän on kerrottava, mikä EU on, mitä se tekee ja miksi sillä on merkitystä – kukapa pystyisi tähän paremmin kuin kaupungin- ja kunnanjohtajat, aluejohtajat tai valtuutetut omissa yhteisöissään? Viestintätoimiemme yhteensovittaminen on tärkeä askel pyrittäessä varmistamaan, että niillä tavoitetaan mahdollisimman laaja yleisö myös tulevaisuudessa.”

AK hyväksyy vuoden 2018 viestintäsuunnitelmansa: ”Yhteistyössä paikallisen Euroopan puolesta”

AK:n työvaliokunta hyväksyi komitean vuoden 2018 viestintäsuunnitelman, jossa esitellään useita toimia voimien yhdistämiseksi Euroopan parlamentin ja EU:n muiden toimielinten kanssa. Niihin sisältyvät AK:n lausunto Euroopan tulevaisuudesta , joka on määrä hyväksyä lokakuussa 2018, ja Euroopan alueiden ja kuntien kahdeksas huippukokous, jonka AK järjestää keväällä 2019. Jäsenten johdolla järjestettävät paikallistapahtuvat ovat myös keskeinen osa viestintäsuunnitelmaa.

Viestintäsuunnitelman puitteissa toteutetaan kolme kampanjaa, joiden taustalla on keskustelu Euroopan tulevaisuudesta, brexitin jälkeisestä EU:n talousarviosta ja vuoden 2019 Euroopan parlamentin vaaleista:

  • Kampanja 1: Alueet, kunnat ja paikallisviranomaiset Euroopan tulevaisuuden puolesta

     

Kampanja perustuu käynnissä olevaan Pohdintoja Euroopasta -aloitteeseen, ja siinä pyritään esittelemään alueellisia ja paikallisia tavoitteita Euroopan tulevaisuudesta käytävässä keskustelussa ja etenkin antamaan panos lausuntoon, joka on tarkoitus hyväksyä vuonna 2018. Vuoden 2017 loppuun mennessä alueilla ja kunnissa eri puolilla Eurooppaa on järjestetty yli 150 kansalaiskeskustelua. Näiden kansalaiskeskustelujen avulla edistetään tietoisuutta Euroopan parlamentin vaaleista myös vuonna 2018. Kansalaisten palautetta kerätään paikallistapahtumien ja kansalaiskeskustelujen yhteydessä myös EU-politiikkojen tulevaisuutta koskevia kysymyksiä sisältävän verkkokyselyn ja siihen liittyvän sovelluksen avulla. Vastauksia kyselyyn on kertynyt tähän mennessä yli 11 000.

Lisäksi AK on tilannut London School of Economics -yliopistolta Euroopan laajuisen tutkimuksen, jossa selvitetään paikallis- ja alueviranomaisten näkemyksiä Euroopan tulevaisuudesta ja sitä, minkälaisen roolin ne haluavat itselleen uudistetussa unionissa. Alustavien tulosten mukaan suuri enemmistö vastaajista oli yhtä mieltä siitä, että aivan ensisijaisena tavoitteena tulee olla kansalaisten asettaminen Euroopan integraation keskipisteeseen.

  • Kampanja 2: investoinnit kestävään kasvuun ja työpaikkoihin kaikilla alueilla, kaupungeissa ja paikallisyhteisöissä

     

Pyrkimyksenä on varmistaa alue- ja paikallisviranomaisten aktiivinen osallistuminen EU:n tulevasta talousarviosta käytäviin neuvotteluihin ja keskusteluun epävarmuustekijöistä, joita Britannian ero EU:sta maaliskuussa 2019 synnyttää. EU:n talousarvion supistumisella ja EU:n vuoden 2020 jälkeisen rahoituksen hyväksymisen viivästymisellä olisi vakavia seurauksia julkisille investoinneille paikallis- ja aluetasolla.

Tärkeimpiin viestintätoimiin kuuluu yhteistyö erilaisten sidosryhmien kanssa, jotta voidaan varmistaa, että EU:lle vahvistetaan vahva, tehokas ja yksinkertaistettu rahoitus vuoden 2020 jälkeiselle ajalle. #CohesionAlliance on yhteenliittymä niille, joiden mielestä EU:n koheesiopolitiikan on jatkossakin oltava unionin tulevaisuuden takaava peruspilari. Sitä jatketaan vuonna 2018 ja se toimii perustana kyseisille toimille. Tähän mennessä 80 organisaatiota ja yli 700 yksittäistä tukijaa, joihin kuuluu AK:n jäseniä, merkittävimpiä eurooppalaisia kunta- ja aluejärjestöjä, Euroopan parlamentin jäseniä ja jäsenvaltioiden ministereitä, on esittänyt vaatimuksen, että vuoden 2020 jälkeisten EU-budjettien avulla taataan kaikille unionin alueille vahvempi ja vaikuttavampi koheesiopolitiikka.

  • Kampanja 3: EU:n alueet, kunnat ja paikallisviranomaiset muutosta edistävinä toimijoina

Euroopan alueet ja kunnat ovat paikkoja, joissa tapahtuu muutosta ja innovointia. Kansalaiset odottavat paikallis- ja aluetason edustajiltaan ratkaisuja mm. globalisaation, maahanmuuttajien kotouttamisen, ilmastonmuutoksen, energia-alan muutosten, nuorisotyöttömyyden ja väestörakenteen muutoksen aiheuttamiin nykypäivän haasteisiin. Tässä kampanjassa keskitytään EU:n päätöksenteon tehostamiseen paikallisen kokemuksen pohjalta esimerkiksi sellaisilla aloilla kuin ilmastotoimet , kestävä kehitys sekä osallistavat yhteiskunnat.

Yhteyshenkilö:

Nathalie Vandelle

P. +32 22822499

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

 

Jaa :