AK:n jäsenten käytännesäännöt  

Euroopan alueiden komitea (AK) hyväksyi 137. täysistunnossaan 5. joulukuuta 2019 jäsentensä käytännesäännöt. Käytännesäännöt on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja ne sitovat AK:ta.

Sisältö

AK:n käytännesäännöt perustuvat muissa EU:n toimielimissä jo käytössä oleviin vastaaviin sääntöihin, mutta niissä otetaan myös huomioon AK:n erityispiirteet, sillä komitean jäsenet eivät saa palkkaa ja heillä on alueellisissa tai paikallisissa vaaleissa saatu valtuutus tai he ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle.

AK:n jäsenten käytännesääntöihin sisältyy pääpiirteittäin seuraavaa:

  • Komitean jäsenten on hoidettava heille osoitettuja tehtäviä riippumattomasti, puolueettomasti, nuhteettomasti, avoimesti, arvokkaasti ja moninaisuutta kunnioittaen.
  • Jäsenten on vältettävä tilanteita, jotka saattavat aiheuttaa eturistiriidan, ja heidän on toimitettava AK:lle linkki taloudellisia sidonnaisuuksia koskevaan julkiseen ilmoitukseen, jonka he ovat antaneet valtiollisella tai sitä alemmalla tasolla, tai tämän puuttuessa annettava ilmoitus käyttäen käytännesääntöjen liitteessä olevaa lomaketta. AK julkaisee molemmissa tapauksissa saamansa tiedot.
  • Lahjojen tai etuuksien vastaanottamista rajoitetaan. Jäsenet eivät saa vastaanottaa arvoltaan yli 100 euron lahjoja tai etuuksia. Tämän rajan ylittyessä he voivat vastaanottaa niitä vain, jos ne luovutetaan toimielimelle.
  • Säännöillä varmistetaan, että jäsenet käyttäytyvät asianmukaisesti ja arvostavasti muita jäseniä ja henkilöstöä kohtaan. Käytännesääntöihin on sisällytetty henkilöstösääntöjen (ja muuhun henkilöstöön sovellettavien sääntöjen) määritelmä työpaikkakiusaamisesta ja sukupuolisesta häirinnästä.
  • Käytännesäännöissä määrätään menettelystä, jota sovelletaan siinä tapauksessa, että jäsen on väitetysti rikkonut niiden määräyksiä, sekä seuraamuksista sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi. Komitean puheenjohtaja tekee pääsihteerin avustamana lopullisen päätöksen kuultuaan kyseessä olevaa jäsentä. Tapauksissa, joissa AK:n jäsen on väitetysti häirinnyt henkilöstön jäsentä, menettely on mahdollisen rikkomuksen vakavuus huomioon ottaen paljon yksityiskohtaisempi, ja siihen sisältyy häirintää käsittelevän neuvoa-antavan lautakunnan tekemä tutkimus.

​AK:n jäseniin sovelletaan myös Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 300 artiklaa, jonka mukaan he hoitavat tehtäväänsä riippumattomina ja unionin yleisen edun mukaisesti.


Jaa:
 
Back to top