Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko  


Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko on vuosittain Brysselissä järjestettävä nelipäiväinen tapahtuma, jonka aikana alue- ja kuntahallinnon luottamustehtäviä hoitavat sekä asiantuntijat ja akateemisen yhteisön edustajat saavat tilaisuuden vaihtaa alue- ja taajamakehitystä koskevia hyviä käytänteitä ja taitotietoa.

Tapahtuma on myös tunnustettu EU:n koheesiopolitiikan kehittämisen tiimoilta tehtävän poliittisen viestinnän foorumi, sillä se lisää päättäjien tietoisuutta siitä, että alueilla ja kunnilla on merkitystä EU:n toimintalinjoja muokattaessa.

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko on alansa suurin julkinen tapahtuma Euroopassa.

Mitä käytännössä tapahtuu?

Lokakuun alussa noin 6 000 osanottajaa ja 600 puhujaa kaikkialta Euroopan unionista ja muualta kokoontuu Brysseliin. Tarjolla on ohjelma, joka koostuu noin sadasta alue- ja paikalliskehitystä käsittelevästä työistunnosta, näyttelystä ja verkottumistilaisuudesta. Ohjelma mukautetaan vuosittain EU:n asialistan erityisiin painopisteisiin. Tapahtumaan osallistuminen on maksutonta. .

Miksi alueita ja kuntia varten on oma viikko?

Alueet ja kunnat ovat mukana toteuttamassa useimpia EU:n toimintapolitiikkoja. EU:ssa valtiotasoa alempana toimivat viranomaistahot vastaavat julkisen menotalouden kolmanneksesta (2 100 miljardia euroa vuodessa) ja kahdesta kolmanneksesta julkisia investointeja (noin 200 miljardia euroa). Investointimenot toteutetaan useissa tapauksissa EU:n säännösten nojalla.

Miten tapahtuma sai alkunsa?

Vuonna 2003 Euroopan alueiden komitea, EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, kutsui Brysselissä toimivat paikallis- ja alueyhteisöjen EU-edustustoimistot avaamaan ovensa vierailijoille samanaikaisesti, osana yhteistä avointen ovien toimintamallia. Vuosien saatossa aloite on kehittynyt vuotuiseksi merkkitapahtumaksi, johon osallistuu Euroopan komission ohella lukuisia muita sidosryhmiä.

Vuonna 2016 tapahtuman nimeksi otettiin Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko ilman Open Days -tunnusta, jotta vältetään sekaannukset kaikkien EU-elinten vuosittain toukokuussa Eurooppa-päivän tienoilla Brysselissä järjestämien avointen ovien päivien (Open Doors / Open Day) ja komission edustustojen jäsenvaltioissa samoihin aikoihin järjestämien vastaavien tapahtumien kanssa.

Ketkä tapahtuman järjestävät?

Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon järjestävät Euroopan alueiden komitea (AK) ja Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (REGIO) yhdessä. Kumppanitahojen etsintä käynnistetään alkuvuodesta, tavanmukaisesti tammikuussa. Haussa valitaan runsaat 200 kumppanitahoa kaikkialta Euroopasta: alueita ja kuntia, jotka pääasiassa ryhmitellään aihekohtaisiksi yhteenliittymiksi (nk. alueelliset kumppanuudet), yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä kansainvälisiä ja tiedemaailman järjestöjä. Kumppanitahojen tulee järjestää yleisesti kiinnostavia seminaareja, jotka liittyvät usein aiheeltaan Euroopan rakenne- ja investointirahastotoimien sekä EU:n muiden ohjelmien toteuttamiseen.

Millainen tapahtuman ohjelma on rakenteeltaan?

Ohjelma rakentuu pääaiheen ja alateemojen ympärille. Työpajaseminaarit ja keskustelut jaetaan kolmeen eri kumppanikategoriaan sen perusteella, ovatko niiden järjestäjinä 1) eurooppalaisista alueista tai kunnista koostuvat alueelliset kumppanitahot, 2) institutionaaliset EU-kumppanitahot vai 3) yritykset, rahoituslaitokset sekä paikalliset ja Euroopan tason järjestöt. Osanottajat ja puhujat siirtyvät tapahtumapaikasta toiseen Brysselin alueella, sillä niitä sijaitsee konferenssikeskuksessa ja muissa konferenssitiloissa, alueellisten kumppanitahojen tiloissa, jäsenvaltioiden edustustoissa sekä muissa mahdollisissa tiloissa.

Mikä on ”yliopisto”??

Kyseessä on REGIO-pääosaston, AK:n ja aluekehitykseen erikoistuneiden eurooppalaisten akateemisten verkostojen järjestämä työpajaseminaarien sarja, jossa pääpaino on toimintapoliittisella ulottuvuudella. Yliopiston avulla lisätään tietoisuutta ja helpotetaan tiedonvaihtoa alue- ja kaupunkikehityksen ja EU:n koheesiopolitiikan alan tutkimustuloksista tiedeyhteisön ja alue- ja paikallistason edustajien kesken.

Yliopiston yhteydessä on myös järjestetty vuodesta 2013 lähtien alue- ja taajamapolitiikan alan tohtorikoulutettavien ja uransa alussa olevien tutkijoiden mestariluokka. Sen tarkoituksena on parantaa mukaan valittujen eurooppalaisten tohtorikoulutettavien ja uransa alussa olevien tutkijoiden tietämystä ja valmiutta tehdä tutkimusta EU:n koheesiopolitiikasta.

Keitä Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikkoon osallistuu?

Yleisö on erityisen kiinnostunutta alue- ja taajamapolitiikasta, sillä se koostuu pääosin paikallis-, alue-, valtio- ja EU-tason luottamustehtävien hoitajista. Tyypillinen osanottaja edustaa alue- tai paikallishallintoa, osallistuu tapahtumaan ensimmäistä kertaa ja matkustaa Brysseliin erityisesti sitä varten.

Miten Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko edistää paikallistapahtumien järjestämistä Euroopassa?

Brysselissä järjestettävään Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikkoon liittyen kaikkia alueellisia kumppanitahoja kehotetaan järjestämään oma paikallistapahtuma Eurooppa alueellani/kunnassani ‑aloitteen puitteissa kansalaisvuoropuhelun tai poliittisen keskustelun muodossa, siihen osallistuvan Euroopan alueiden komitean jäsenen myötävaikutuksella. Kansalaisvuoropuhelujen tavoitteena on kuunnella, mistä kunnissa ja alueilla puhutaan, ja viedä eteenpäin tätä viestiä.

Paikallistapahtumat on tarkoitettu laajalle osallistujajoukolle, muun muassa suurelle yleisölle, poliittisille päättäjille, asiantuntijoille, paikallis- ja alueviranomaisille ja lehdistölle, ja tavoitteena on parantaa tietoisuutta EU:n politiikkojen vaikutuksesta alueilla ja kunnissa.

Millainen on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikon vaikutus?

Tapahtuman vaikutusta on arvioitu järjestelmällisesti heti alusta alkaen. Osanottajat ovat kiittäneet erityisesti EU:n toimielinten tarjoaman tiedon hyödyllisyyttä ja mahdollisuutta verkottumiseen muista maista olevien kollegojen kanssa. He pitävät tätä arvokkaana EU-määrärahojen asianmukaista hallinnointia ajatellen. Tapahtuman merkitystä osoittaa myös sen tiedotusvälineissä saama laajamittainen huomio. Brysseliin on vuodesta toiseen saapunut kolmisen sataa sanomalehdistön, radion, television ja verkkomedian toimittajaa kaikkialta Euroopasta raportoimaan tapahtumasta.
Aiheeseen liittyvää tietoa

Podcast

0:00
 
0:00

Now Playing:

 

Description:  

 • Episode 5: European Cooperation in Your Region
  The fifth and final episode of Coffee with Regions introduces an #EURegionsWeek session: “Bringing European Cooperation to your region”.
 • Episode 4: European Territory & Local Stakeholder Engagement
  The fourth episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: workshop “The future development of the European territory” and participatory lab “How to engage local stakeholders in policy and decision-making”.
 • Episode 3: Social progress - Smart cities
  The third episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: " Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city" and "Societal challenges in smart cities: Towards a more ethical smart city".
 • Episode 2: European pillar of social rights
  The second episode of Coffee with Regions introduces #EURegionsWeek session "European Pillar of Social Rights as a framework for sustainable economy".
 • Episode 1: Mobility & Volunteering
  The first episode of Coffee with Regions introduces two #EURegionsWeek sessions: "The integration of the new mobility services in Public Transport" and "Solidarity and Volunteering - European Rights and Values from the bottom up".