Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Sidosryhmien kirjallinen kuuleminen aiheesta ”Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025”  

_____________

 

Esittelijä: Concepción Andreu Rodríguez (ES/PES)

La Riojan aluehallituksen puheenjohtaja

_____________

 

Yleinen tausta

Euroopan komissio esitti 5. maaliskuuta 2020 strategian naisten ja miesten tasa-arvon toteuttamiseksi Euroopassa.

Strategian tavoitteena on luoda sukupuolten tasa-arvoon perustuva Eurooppa, jossa ei enää esiinny sukupuolistunutta väkivaltaa tai syrjintää eikä naisten ja miesten välistä rakenteellista eriarvoisuutta.

Strategiassa viitataan myös Pekingin julistukseen ja toimintaohjelmaan, joiden hyväksymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 25 vuotta, sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin ja erityisesti tavoitteeseen 5.

SEDEC-valiokunta hyväksyy lausuntoluonnoksen aiheesta "Tasa-arvon unioni: sukupuolten tasa-arvostrategia 2020–2025" kokouksessaan 9. heinäkuuta 2020. Esittelijänä toimii Concepción Andreu Rodríguez (ES, PES).

Euroopan alueiden komitean lausunnon päätavoitteena on kartoittaa, mitä mahdollisuuksia ja haasteita EU:n strategiaan sisältyvistä poliittisista toimista seuraa EU:n paikallis- ja alueviranomaisille.

Strategiassa ei tunnusteta tai mainita kuntien ja alueiden roolia keskeisinä toimijoina sukupuolten tasa-arvoon liittyvien toimenpiteiden alalla. Euroopan alueiden komitean tulisikin vaatia, että paikallis- ja alueviranomaisten asema strategisina kumppaneina strategian suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa tunnustetaan, sillä ne tekevät jo nyt toimivaltuuksiensa mukaisesti valtavasti työtä sukupuolten tasa-arvon hyväksi.


Kuulemisen tavoitteet

Jotta lausunnossa voidaan ottaa huomioon erilaisia näkökantoja ja tarkastella aihetta paikallis- ja aluetason sekä tasa-arvon alalla työskentelevien järjestöjen ja organisaatioiden näkökulmista, esittelijä on laatinut kysymyksiä, joihin voi vastata Euroopan alueiden komitean järjestämässä kirjallisessa kuulemisessa.

Kuuleminen kattaa seuraavassa esitetyt kysymykset, joista Concepción Andreu Rodríguez haluaisi kuulla kantanne. Kannanottoja voi esittää 22. toukokuuta 2020 mennessä lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen sedec@cor.europa.eu.

  • Sisältääkö Euroopan komission strategia mielestänne tärkeimmät temaattiset painopisteet sukupuolten tasa-arvopolitiikalle, jota EU toteuttaa seuraavina viitenä vuotena? Jos näin ei ole, mitä muita temaattisia painopisteitä olisi lisättävä?
  • Millaisten rakenteiden, keinojen ja yhteistyömuotojen avulla sukupuoliulottuvuus saataisiin sisällytettyä kaikkien alojen politiikkaan? Mitä näistä paikallis- ja alueviranomaiset voisivat ottaa käyttöön? Miten Euroopan alueiden komitea voisi osallistua tähän yhteistyöhön?
  • Pitäisikö strategian olla tiiviimmin yhteydessä muihin nykyisen komission asettamiin temaattisiin painopisteisiin, kuten digitaalistrategiaan tai vihreän kehityksen ohjelmaan? Miten voidaan varmistaa, että sukupuolten tasa-arvo sisällytetään vankemmin EU:n tulevaisuuden kannalta ratkaiseviin poliittisiin strategioihin ja prosesseihin, myös talous- ja budjettipolitiikkaan?
  • Onko mielestänne tarpeellista soveltaa sukupuolivaikutusten arviointimenetelmiä monivuotiseen rahoituskehykseen 2021–2027, EU-ohjausjaksoon ja valtio-, alue- ja paikallistason vuositalousarvioihin? Ovatko strategiassa ehdotetut indikaattorit hyödyllisiä ja riittäviä?
  • Katsotteko koronaviruksella olevan erityisiä vaikutuksia sukupuolen kannalta (etätyö ja hoiva, terveysala jne.)? Jos näin on, mihin aloihin vaikutukset kohdistuvat?
  • Mitä tasa-arvoon liittyvää seikkaa, toimenpidettä, indikaattoria, hyvää käytäntöä tai ehdotusta olisi syytä korostaa erityisesti?
  • Miten voitaisiin järjestää paikallis- ja alueviranomaisten osallistuminen strategiassa kaavailtuihin foorumeihin ja välineisiin, joita ovat esimerkiksi tasa-arvotyöryhmä, keskinäisen oppimisen ohjelma ja monimuotoisuussitoumuksia koskeva EU:n foorumi?

_____________


Contact:
Contact Person: Valeria Satta
Organizer: SEDEC Secretariat