Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Sidosryhmien kirjallinen kuuleminen aiheesta ”Sisämarkkinoiden esteitä käsittelevä raportti ja sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanoa koskeva toimintasuunnitelma”  

EU:n sisämarkkinat luotiin yli 25 vuotta sitten, ja ne ovat siitä lähtien olleen EU:n talouskehityksen kulmakivi. Sisämarkkinoita pidetään yhtenä EU:n suurimmista saavutuksista ja EU:n taloudellisen ja poliittisen yhdentymisen ytimenä.

Taloudellinen yhdentyminen on edennyt varsin pitkälle sisämarkkinoilla, joiden katsotaan nykyisin olevan maailman suurin yhdistetty markkina-alue. Tästä on jo ollut merkittävää hyötyä niin jäsenvaltioiden kuin niiden kuntien ja alueiden talouksille.

Kansalaiset ja yrittäjät kohtaavat kuitenkin edelleen esteitä, jotka pidättävät näitä hyödyntämästä täysin sisämarkkinoiden potentiaalia. Lisäksi on muodostumassa uusia esteitä. Jos jäljellä olevat esteet poistettaisiin ja voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä sovellettaisiin tehokkaasti, sisämarkkinoilla voitaisiin vielä saavuttaa lisähyötyjä EU:n talouden ja kansalaisten eduksi.

Euroopan komissio tunnustaa tämän ja on vuosien mittaan tehnyt useita aloitteita kyseisten esteiden poistamiseksi sekä sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon ja noudattamisen valvonnan parantamiseksi. Se julkaisi 10. maaliskuuta 2020 kaksi sisämarkkinoita käsittelevää tiedonantoa, joilla jatketaan käynnissä olevia toimia.

Tiedonannossa sisämarkkinoiden esteiden tunnistamisesta ja poistamisesta kartoitetaan monenlaisia sisämarkkinoiden esteitä eurooppalaisten yritysten ja kuluttajien näkökulmasta. Siinä tuodaan esiin tällaisten esteiden perimmäiset syyt: rajoittavat ja monimutkaiset kansalliset säännöt, rajalliset hallinnolliset valmiudet, EU:n sääntöjen puutteellinen saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niiden täytäntöönpanon puutteellinen valvonta.

Lisäksi on annettu tiedonanto sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon ja sen valvonnan parantamista koskevasta pitkän aikavälin toimintasuunnitelmasta. Toimintasuunnitelma on Eurooppa-neuvoston maaliskuussa 2019 käynnistämän prosessin tulos. Siihen sisältyy yli 20 toimenpidettä sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon ja sen valvonnan parantamiseksi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa.

Molemmat tiedonannot ovat osa komission toimenpidepakettia, jonka tarkoituksena on auttaa eurooppalaista teollisuutta luotsaamaan siirtymistä kohti ilmastoneutraaliutta ja digitaalista johtoasemaa. Euroopan alueiden komitea (AK) antaa myös kaksi erillistä lausuntoa teollisuuspolitiikkapaketista ja pk-yritysstrategiasta.

Edellä mainittuja sisämarkkinoita käsitteleviä tiedonantoja tarkastellaan AK:n uudessa lausunnossa, jonka esittelijäksi ECON-valiokunta on nimennyt Białystokin kaupunginjohtajan Tadeusz Truskolaskin (EA, PL).

Lausunto on määrä hyväksyä ECON-valiokunnan kokouksessa 24. kesäkuuta 2020 ja antaa täysistunnossa 12.–14. lokakuuta 2020.

Tadeusz Truskolaskin tarkoituksena on kirjallisen kuulemisen avulla kuulla asianomaisia sidosryhmiä ja koota näiden näkemyksiä seuraavien kysymysten tarkastelemiseksi: 

Kysymyksiä

  1. Onko Euroopan komissio 10. maaliskuuta 2020 julkaisemissaan sisämarkkinoita käsittelevissä tiedonannoissa mielestänne kartoittanut kaikki sisämarkkinoiden keskeiset esteet ja asettanut oikeat painopisteet? Jos ei, mitä puuttuu ja miksi?
  2. Tulisiko Euroopan komission harkita uusia lainsäädäntöehdotuksia sisämarkkinaesteiden poistamiseksi ja sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanon tehostamiseksi? Jos kyllä, millaisia aloitteita olisi suunniteltava?
  3. Miten sisämarkkinoita voidaan suojella paremmin kolmansien maiden hallitustahojen ja yhteisöjen epäreiluilta taloudellisilta toimilta? Miten sisämarkkinoita voidaan suojella paremmin polkumyynniltä maailmanmarkkinoilla?

Pyydämme teitä osallistumaan kuulemiseen lähettämällä vastauksenne kolmeen edellä esitettyyn kysymykseen ja muita mahdollisia lisähuomioita 20. toukokuuta 2020 kello 15.00 mennessä osoitteeseen econ@cor.europa.eu.

Esittelijä Tadeusz Truskolaski ja hänen tiiminsä ovat pyynnöstä ja tarvittaessa käytettävissä verkkotapaamisiin ja verkkokeskusteluihin.

Ystävällisin terveisin

 

ECON-valiokunnan sihteeristö​​


Contact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Aiheeseen liittyviä tapahtumia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/17TH-ECON-COMMISSION-MEETING-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

17th ECON commission meeting
17th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act