Klikkaa tästä saadaksesi alla olevan tekstin automaattisen käännöksen.
Sidosryhmien kirjallinen kuuleminen aiheesta ”Euroopan uusi teollisuusstrategia”  

​TARKISTETTU

Euroopassa on aina ollut teollisuutta. Se on kautta historiansa osoittanut kykynsä johtaa muutosta. Euroopan teollisuudessa on nyt siirryttävä kestävään kehitykseen ja digitalisaatioon, jotka vaikuttavat yhä enemmän kaikilla politiikan aloilla. Näitä haasteita tarkastellaan Euroopan komission esittämässä tiedonannossa Euroopan uusi teollisuusstrategia COM(2020) 102 final. Strategian tavoitteena on edistää Euroopan kilpailukykyä ja sen strategista riippumattomuutta geopoliittisen epävakauden vallitessa ja maailmanlaajuisen kilpailun lisääntyessä.

Tiedonannossa asetetaan kolme keskeistä tavoitetta: ensinnäkin on säilytettävä Euroopan maailmanlaajuinen kilpailukyky sekä tasapuoliset toimintaedellytykset niin kotimaassa kuin muualla maailmassa, toiseksi Euroopasta on tehtävä ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, ja kolmanneksi on rakennettava Euroopan digitaalinen tulevaisuus. Strategiassa tarkastellaan Euroopan teollisen muutoksen perustekijöitä ja esitetään kattavasti tulevia toimia.

Tiedonannossa tunnustetaan paikallis- ja alueviranomaisten merkitys, mutta siinä ei anneta näille näiden ansaitsemaa oikeaa arvoa. Tämä tuotiin esiin AK:n lausunnossa Paikkalähtöinen lähestymistapa EU:n teollisuuspolitiikkaan (annettu 26.–27. kesäkuuta 2019, esittelijä: Jeanette Baljeu (NL, RE)), jossa AK korostaa paikallis- ja alueviranomaisten tärkeää roolia teollisuusstrategiassa sekä näiden keskeistä merkitystä paikkalähtöisen lähestymistavan toteuttamisen kannalta.

AK

 • toteaa, että paikkalähtöinen lähestymistapa edellyttää hyvin toimivia yhteistyöverkostoja ja klustereita. Komitea korostaa myös, että näiden välinen alueellinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää synergioiden kehittämisen ja kriittisen massan saavuttamisen kannalta, kun ajatellaan yhteisinvestointien tekemistä teollisuuden arvoketjuihin liittyvien innovaatioiden ottamiseksi käyttöön kaikkialla Euroopassa.
 • korostaa, että alue- ja paikallisviranomaisilla on keskeinen rooli tarvittavan alueiden välisen ja rajat ylittävän yhteistyön aktiivisina toteuttajina.
 • kehottaa vahvistamaan alueidenvälisiin innovointi-investointeihin liittyvää EU:n tukea alueellisille ekosysteemeille ja klustereille.
 • katsoo, että yleiseurooppalaisella ja alueiden välisellä yhteistyöllä on tärkeä rooli hiilineutraalin kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntämisessä.

Strategia julkaistiin ennen kuin covid-19-pandemian haitalliset vaikutukset elinkeinoelämään kokonaisuudessaan kävivät ilmi. Siinä ei näin ollen mainita lainkaan kriisin mahdollisia seurauksia, ja strategiaa saattaakin olla tarpeen mukauttaa tai tarkistaa.

AK:n on määrä antaa täysistunnossaan 1.–2. heinäkuuta 2020 lausunto aiheesta Euroopan uusi teollisuusstrategia, joka perustuu komission samannimiseen asiakirjaan ja jonka esittelijä on Jeanette Baljeu (NL, RE).

Jeanette Baljeun tarkoituksena on käsitellä muutamia seikkoja kanssanne alueiden komitean tuella järjestettävän kirjallisen kuulemisen kautta. Kuuleminen kattaa seuraavassa esitetyt kysymykset, joista Jeanette Baljeu haluaisi kuulla kantanne. Voitte esittää kannanottonne 14. toukokuuta 2020 mennessä joko vastaamalla tähän sähköpostiin tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen econ@cor.europa.eu.

Kysymyksiä

Esittelijä kiinnittää huomionne seuraaviin aiheisiin, joihin Euroopan uusi teollisuusstrategia perustuu:

 1. Ilmastoneutraalius – vihreä siirtymä
 2. Digitaalinen johtoasema – digitaalinen siirtymä
 3. Globaali kilpailukyky

Esittelijän kysymykset ovat seuraavat:

 1. Mitä olisi painotettava Euroopan teollisia ekosysteemejä kehitettäessä, myös nykyisen covid-19-tilanteen valossa?
 2. Tulisiko Euroopan komission mielestänne mukauttaa kilpailusääntöjä ja valtiontukikehystä uuteen teknologiseen ja globaaliin markkinakehitykseen? Jos tulisi, voisitteko antaa esimerkin?
 3. Miten paikallis- ja alueviranomaisten asemaa voitaisiin vahvistaa uudella teollisuusstrategialla? Millainen rooli alueiden komitean jäsenille voisi tässä olla?
 4. Mitä mielestänne tarvitaan reilun kilpailun varmistamiseksi maailmanlaajuisesti ja EU:n sisämarkkinoilla?
 5. Mikä rooli paikallis- ja alueviranomaisille tulisi olla osaamissopimuksessa, jotta voidaan varmistaa osallistava digitaalinen siirtymä teollisuudessa?
 6. Ovatko Euroopan komission asettamat painopisteet mielestänne oikeat? Mitä olisi korostettava enemmän? Mitä puuttuu?

 


Contact:
Contact Person: Claudia Moser
Organizer: ECON Secretariat
Jaa :
 
Aiheeseen liittyvää tietoa
Aiheeseen liittyviä tapahtumia

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/ECON-13TH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

13th ECON commission meeting
13th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/INDUSTRIAL-TRANSITION-AND-DEMOCRACY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Industrial Transition and Democracy
Industrial Transition and Democracy

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/REGULATION-GEOGRAPHICAL-INDICATIONS-CRAFT-INDUSTRIAL-PRODUCTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Written Stakeholders' Consultation on "Regulation on Geographical Indications for Craft and Industrial Products"
Written Stakeholders' Consultation on "Regulation on Geographical Indications for Craft and Industrial Products"

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/ONLINE-STAKEHOLDERS-CONSULTATION-ON-THE-EUROPEAN-CHIPS-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Online Stakeholders Consultation on the European Chips Act
Online Stakeholders Consultation on the European Chips Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/BE-PART-OF-THE-FUTURE-OF-EUROPE-IN-THE-VALENCIAN-COMMUNITY_20102021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/FI/EVENTS/PAGES/ECON-NEW-INDUSTRIAL-STRATEGY-FOR-EUROPE.ASPX

Citizens Dialogue on Industrial policy - Be part of the future of Europe in the Valencian Community!
Citizens Dialogue on Industrial policy - Be part of the future of Europe in the Valencian Community!