Euroopan tulevaisuuskonferenssi ja EU:n alueiden ja kuntien rooli 

Kansalaisia lähimpänä olevaa hallintotasoa edustavana EU:n elimenä Euroopan alueiden komitea on sitoutunut konferenssissa merkittävään poliittiseen rooliin.

Euroopan tulevaisuuskonferenssi

Sisältö

​​​​Tietoa konferenssista

Tuodaan unioni lähemmäs kansalaisia on Euroopan alueiden komitean (AK) ensimmäinen poliittinen painopiste, ja Euroopan tulevaisuuskonferenssi on tärkein tapahtuma tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Konferenssin monikielisellä digitaalisella foorumilla on mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja keskustella yhdeksästä toimintapolitiikkoihin liittyvästä aiheesta EU:n 24 virallisella kielellä.

Kansalaisia lähimpänä olevaa hallintotasoa edustavana EU:n elimenä AK on sitoutunut konferenssissa merkittävään poliittiseen rooliin. Sen edustajat osallistuvat aktiivisesti konferenssin johtokunnan toimintaan ja täysistuntoihin . Lisäksi järjestetään yli 120 paikallista ja rajatylittävää kansalaisvuoropuhelua, ja niistä saadut ideat ja suositukset kirjataan foorumin verkkosivuille.

Konferenssin täysistuntoihin osallistuvan AK:n valtuuskunnan tavoitteena on välittää muille 420 edustajalle viestiä siitä, että paikallis- ja alueviranomaisten roolia Euroopan unionin demokraattisessa toiminnassa tulee vahvistaa ja että EU-politiikkojen alueellista ulottuvuutta tulee edistää. Seuraavassa on yleiskatsaus EU:n alueille ja kunnille tärkeistä kysymyksistä konferenssissa käsiteltävillä yhdeksällä aihealueella.

Ilmastonmuutos ja ympäristö

Miksi aihe on tärkeä EU:n alueille ja kunnille?

Tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä Euroopan vihreän kehityksen ohjelman avulla, ja tämä tavoite on sovitettava paikallisiin oloihin. Paikallis- ja alueviranomaiset panevat täytäntöön 70 % ilmastonmuutoksen hillitsemistoimista ja 90 % ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävistä toimintapolitiikoista. EU:n alueet ovat monimuotoisia, ja sen vuoksi on toimittava alhaalta ylöspäin, jotta noudatetaan toissijaisuusperiaatetta, ja taattava tarvittava joustavuus, jotta voidaan vastata erilaisiin tarpeisiin. Alueet ja kunnat ovat etuoikeutetussa asemassa, sillä ne ovat tekemisissä suoraan ihmisten kanssa ja voivat edistää kansalaisten käyttäytymisen muutosta kohti kestävää kehitystä.

Mitä AK suosittaa?

AK antaa EU:n toimielimille neuvoja lainsäädännöstä ja politiikoista lausunnoissa , joissa otetaan huomioon paikallis- ja alueviranomaisten erityistilanne ja -tarpeet. Ilmastonmuutokseen ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä käsittelee ”ympäristö, ilmastonmuutos ja energia” -valiokunta (ENVE) . Yhtenä Euroopan alueiden komitean vuosien 2020–2025 poliittisten painopisteiden kolmesta pääaiheesta on selviytymiskykyisten alue- ja paikallisyhteisöjen luominen. Taustalla on äskettäin käynnistetty Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla -hanke ( Green Deal Going Local ) . Aihetta työstää 13:sta vaaleilla valitusta paikallis- ja aluetason edustajasta koostuva työryhmä.

Mitä EU tekee?

Lisätietoa:  https://futureu.europa.eu/processes/GreenDeal

Terveys

Miksi aihe on tärkeä EU:n alueille ja kunnille?

Paikallis- ja alueviranomaiset järjestävät ja tarjoavat konkreettisia terveydenhuoltopalveluja ja vastaavat monin paikoin myös terveydenhuollon ammattitoimijoiden ja kiinteistöjen hallinnosta, tarkastuksista ja rahoituksesta. Pandemia on pakottanut terveydenhuollon infrastruktuurit ja järjestelmät venymään äärimmilleen, ja niitä tulee uudistaa, jotta niistä saataisiin häiriönsietokykyisempiä. Ne muodostavat perustan Euroopan terveysunionille , jonka ideana on, että kaikki EU-maat valmistautuvat ja reagoivat terveyskriiseihin yhdessä, että lääkinnällisiä tarvikkeita on saatavilla ja ne ovat kohtuuhintaisia ja innovatiivisia ja että kaikki tekevät yhteistyötä sairauksien – esim. syöpien – ennaltaehkäisyn, hoidon ja jälkihoidon parantamiseksi.

Mitä AK suosittaa?

Komitea kehottaa käymään avointa keskustelua EU:n terveyspoliittisesta järjestelmästä. Se kannattaa EU:n kansalaisten vaatimusten mukaisesti EU:n erillistä terveysbudjettia ja suosittelee terveydenhuoltojärjestelmien kriisinkestävyyden varmistamista. Tämä tarkoittaa EU:n valmistuskapasiteetin vahvistamista ja strategisen varmuusvaraston muodostamista lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi normaaliaikoina ja kriisitilanteissa. Komitea toivoo, että ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa ja sähköisissä terveyspalveluissa edistyttäisiin nopeammin, ja perää muutoksia rajatylittävän terveydenhuollon alan yhteistyöhön, jotta tällaiset palvelut olisivat helpommin saatavilla ja kestäisivät paremmin häiriöitä, sillä ne ovat keskeisiä raja-alueiden reagointivalmiuden ja -kyvyn kannalta.

Mitä EU tekee?

Lisätietoa:  https://futureu.europa.eu/processes/Health

Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys

Miksi aihe on tärkeä EU:n alueille ja kunnille?

EU:n alueiden ja kuntien välillä ja sisällä on suuria eroja taloudellisessa suorituskyvyssä ja työllisyydessä, ja Euroopan unioni on kehittänyt koheesiopolitiikan ja erilaisia rahastoja tällaisten erojen pienentämiseksi. Unionissa on sitä paitsi meneillään sen historian vakavin terveys-, ympäristö-, talous- ja sosiaalikriisi, joka vaikuttaa EU:n alueeseen eri tavoin ja uhkaa kasvattaa jo olemassa olevia eroja entisestään. Toimiminen pelkästään EU:n tasolla ei riitä, vaan onnistumisen avain on valtiollisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten sekä kaikilla eri tasoilla vaikuttavien työmarkkinaosapuolten ja asiaankuuluvien sidosryhmien käsissä. Koska alue- ja paikallisviranomaisilla on keskeinen rooli työllisyys- ja sosiaalipolitiikan täytäntöönpanossa, on välttämätöntä varmistaa, että paikallinen ja alueellinen ulottuvuus on asianmukaisesti edustettuna EU:n politiikkojen suunnittelussa ja täytäntöönpanossa.

Mitä AK suosittaa?

AK antaa EU:n toimielimille neuvoja lainsäädännöstä ja politiikoista tavallisesti lausunnoissa , joissa otetaan huomioon paikallis- ja alueviranomaisten erityistilanne ja -tarpeet. Sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja työllisyyteen liittyviä kysymyksiä käsittelee ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” -valiokunta (SEDEC) . Yhtenä Euroopan alueiden komitean vuosien 2020–2025 poliittisten painopisteiden kolmesta pääaiheesta on yhteenkuuluvuuden perusarvo. Se liittyy Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin täytäntöönpanoon, joka kuuluu komitean keskeisenä painopistealana vuoden 2021 työohjelman prioriteetteihin. Aihe on myös erittäin tärkeä AK:lle, sillä siitä saattaa muotoutua EU:n toimielimille uusi työskentelyala, jolla siirrytään hallitustenvälisestä toiminnasta kohti päätösten tekemistä EU:n tasolla.

Mitä EU tekee?

Lisätietoa:  Vahvempi talous, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työllisyys – Euroopan tulevaisuuskonferenssi (europa.eu)

EU:n rooli maailmassa

Miksi aihe on tärkeä EU:n alueille ja kunnille?

EU:n ulkosuhteet ja niihin liittyvät toimet, kuten kauppa-, turvallisuus- ja muuttoliikepolitiikka sekä yhteistyö Yhdistyneiden kansakuntien ja OECD:n kaltaisten kansainvälisten järjestöjen kanssa, vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Alueilla ja kunnilla on lisäksi kumppanuuksia EU:n ulkopuolisten paikallis- ja alueviranomaisten kanssa, ja ne osallistuvat aktiivisesti EU:n ohjelmiin, jotka liittyvät laajentumismaihin, Euroopan naapuruuspolitiikkaan, kehitysyhteistyöhön ja EU:n ja Ison-Britannian suhteisiin. AK ammentaa työhönsä ja lausuntoihinsa aineksia keskusteluista ja poliittisesta vuorovaikutuksesta ulkoisten kumppaneiden kanssa perustetuissa yhteisissä työskentelyelimissä sekä tiettyihin kysymyksiin keskittyvissä työryhmissä. Näiden elinten kautta AK voi myötävaikuttaa tehokkaasti EU:n laajentumis- ja naapuruuspolitiikkoihin paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta.

Mitä AK suosittaa?

AK voi edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä unionin ulkopuolisten maiden paikallis- ja alueviranomaisten kanssa tarjoamalla asiantuntemusta ja vertaisvaihtoa näiden tahojen tukemiseksi valmiuksien ja monitasoisen hallinnon kehittämisessä. AK tekee tätä esimerkiksi seuraavilla foorumeilla: neuvoa-antavat sekakomiteat ja työryhmät , EU:n ja itäisten kumppanimaiden paikallis- ja alueviranomaisten konferenssi (CORLEAP) , Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokous (ARLEM) ja AK:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteysryhmä .

AK kehottaa antamaan paikallis- ja alueviranomaisille vahvemman roolin EU:n ja sen ulkopuolisten maiden välisissä suhteissa, jotta voidaan vastata julkishallintojen kohtaamiin haasteisiin sekä EU:ssa että sen ulkopuolella.

Mitä EU tekee?

Lisätietoa:  https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld

Arvot, oikeudet ja turvallisuus

Miksi aihe on tärkeä EU:n alueille ja kunnille?

Paikallis- ja alueviranomaisilla on monitasoisessa hallintojärjestelmässä ratkaisevan tärkeä rooli perusoikeuksien suojelemiseksi. Oikeuksien parempi toteutuminen vaikuttaa myönteisesti talouden ja yhteiskuntien kehitykseen, ja se on paras tapa vahvistaa kansalaisten luottamusta ja lisätä heidän osallistumistaan päätöksentekoon kaikilla hallintotasoilla. EU-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasojen yhteisenä velvollisuutena onkin edistää oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen kulttuuria. Turvallisuuteen liittyvä terrorismin torjunta on osa laajempaa ajatusta Euroopan turvallisuusunionista , ja kaupunkien keskeinen rooli esimerkiksi julkisten tilojen turvaamisessa ja radikalisoitumisen ehkäisemisessä korostuu kaupunkialueiden turvallisuutta ja selviytymiskykyä koskevan EU:n sitoumuksen myötä.

Mitä AK suosittaa?

AK katsoo, että alueiden ja kuntien tulee olla mukana, kun perusoikeuksien, EU:n arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen kulttuuria pyritään edistämään. Erityisen tärkeää on vahvistaa nuorten sitoutumista näihin EU:n perusperiaatteisiin. Kansalaisten asenteilla on suuri merkitys populismin epäliberaalien muotojen kehityksen kannalta, ja koulutus voi edistää sen vaaran torjumista, että demokratiassa otetaan askelia taaksepäin. Esimerkiksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamiseen liittyvien yhteyspisteiden perustaminen paikallistasolle voisi auttaa paikallis- ja alueviranomaisia eri politiikkojen muotoilussa perusoikeuskirjan mukaisesti ja tuoda esiin parhaita käytäntöjä. Toinen tuore aiheeseen liittyvä esimerkki on AK:n lausunto EU:n terrorisminvastaisesta ohjelmasta .

Mitä EU tekee?

Lisätietoa:  https://futureu.europa.eu/processes/ValuesRights

Digitalisaatio

Miksi aihe on tärkeä EU:n alueille ja kunnille?

Digitaalisen infrastruktuurin ja digitaalisten palvelujen saatavuus vaihtelee huomattavasti EU:n alueiden ja kuntien välillä ja jopa niiden sisällä. Digitalisaatio on ratkaisevan tärkeää talouden ja yhteiskuntien kehityksen kannalta, ja digitaaliteknologiasta on tullut välttämättömyys kaikilla elämänalueilla. Samaan aikaan covid-19-pandemia on paljastanut EU:n laajuisesti kasvavan digitaalisen kuilun ja osoittanut, että vaivattomasti saatavilla olevat digitalisaation mahdollisuudet ovat erittäin tärkeitä EU:n alueiden ja kuntien keskinäisen yhteenkuuluvuuden kannalta.

Mitä AK suosittaa?

AK on puhunut ns. digitaalisen yhteenkuuluvuuden puolesta aina siitä lähtien, kun se antoi vuonna 2019 lausuntonsa ”Digitaalinen Eurooppa kaikille” . Digitaalinen koheesio on tärkeä lisäulottuvuus EU:n perussopimuksessa määritellylle taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden käsitteelle. AK tarkastelee parhaillaan digitalisaation tilannetta EU:n alueilla infrastruktuuriin, internetin käyttöön ja sähköisten viranomaispalvelujen saatavuuteen liittyvien erojen osalta.

Mitä EU tekee?

Lisätietoa:  https://futureu.europa.eu/processes/Digital

Eurooppalainen demokratia

Miksi aihe on tärkeä EU:n alueille ja kunnille?

EU:n demokraattista toimintaa tehostamalla voidaan antaa uutta vauhtia Euroopan yhdentymiselle. Alueilla, kaupungeilla, kunnilla ja yli miljoonalla vaaleilla valitulla valtiotasoa alemman tason päättäjällä on tärkeä rooli eurooppalaisen demokratian kestokyvyn parantamisessa. Paikallis- ja alueviranomaisten ja Euroopan alueiden komitean entistä tiiviimpi osallistuminen EU:n päätöksentekoon voisi tuoda unionia lähemmäs kansalaisia.

Mitä AK suosittaa?

AK kannattaa EU:ssa sovellettavien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden hiomista. Periaatteilla varmistetaan, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia ja että EU:n tason toimien perusteltavuutta tarkkaillaan jatkuvasti valtio-, alue- tai paikallistason mahdollisuudet huomioon ottaen. Lisäksi AK ehdottaa, että Euroopan tulevaisuuskonferenssin yhteydessä edistettävästä kansalaisten osallistumisesta tehdään pysyvää ja että tällaiseen osallistumiseen liittyvää asiantuntemusta kootaan yhteen EU:n laajuisen alue- ja kuntaverkoston kautta.

Mitä EU tekee?

Lisätietoa:  https://futureu.europa.eu/processes/Democracy

Muuttoliike

Miksi aihe on tärkeä EU:n alueille ja kunnille?

Muuttoliike on vaikuttanut voimakkaasti etenkin niihin EU:n alueisiin ja kuntiin, joiden kautta muuttajia on etupäässä saapunut unionin alueelle. Nämä alueet ja kunnat ovat usein vastuussa muuttajien vastaanottamisesta ja kotouttamisesta ja tarjoavat heille elintärkeitä infrastruktuureja ja palveluja. Lisäksi väestötilanne ja sen vaikutukset työmarkkinoihin ja julkisiin palveluihin on tärkeä kysymys EU:n kaikkien alueiden ja kuntien kannalta, ja niillä tulee olemaan yhä suurempi merkitys paikallis- ja aluetason toimintapolitiikoissa.

Mitä AK suosittaa?

AK kehottaa laatimaan EU:n tasolla kattavan muuttoliikepolitiikan, jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa otetaan huomioon alueiden ja kuntien kokemukset ja näkemykset. Siinä olisi kiinnitettävä huomiota alue- ja paikallistason panokseen, ja siihen olisi sisällyttävä kotouttaminen, oikeudenmukaiset palauttamismenettelyt ja turvapaikkapolitiikka, joiden avulla pystytään vastaamaan asianmukaisesti nykyiseen muuttoliikkeeseen sekä siihen, miten muuttoliike kehittyy tulevaisuudessa. Sen avulla on myös puututtava humanitaarista suojelua tarvitsevien muuttoliikkeen perimmäisiin syihin yhteistyössä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa ja suojeltava EU:n ulkorajoja.

Mitä EU tekee?

Lisätietoa:  https://futureu.europa.eu/processes/Migration

Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu

Miksi aihe on tärkeä EU:n alueille ja kunnille?

Koulutuksen, kulttuurin, nuorisopolitiikan ja urheilun aloilla vastataan eurooppalaisten yhteiskuntien olennaisiin tarpeisiin: koulutuksen avulla edistetään taloudellista ja sosiaalista kehitystä, kulttuuri ja urheilu edesauttavat keskinäistä yhteisymmärrystä, ja nuorten osallistumisen kautta demokraattisesta toiminnasta tulee osallistavampaa. Alueilla ja kunnilla on tässä ratkaisevan tärkeä rooli, ja monissa jäsenvaltioissa ne vastaavat näihin aloihin liittyvistä infrastruktuureista ja palveluista. Koulutuksen ja kulttuurialan digitalisaatio, eräiden alueiden korkea nuorisotyöttömyys sekä taloudellisten ja sosiaalisten erojen syveneminen kuuluvat paikallis- ja aluehallintojen kiireellisimpiin haasteisiin. Osa näistä haasteista ja niiden alueellisista ulottuvuuksista saattaa nousta covid-19-pandemian johdosta entistä näkyvämmäksi ja ajankohtaisemmaksi.

Mitä AK suosittaa?

AK antaa EU:n toimielimille neuvoja lainsäädännöstä ja politiikoista tavallisesti lausunnoissa , joissa otetaan huomioon paikallis- ja alueviranomaisten erityistilanne ja -tarpeet. Koulutukseen, kulttuuriin, nuorisoon ja urheiluun liittyviä kysymyksiä käsittelee ”sosiaalipolitiikka, koulutus, työllisyys, tutkimus ja kulttuuri” -valiokunta (SEDEC). Kahtena kolmesta Euroopan alueiden komitean vuosien 2020–2025 poliittisten painopisteiden pääaiheesta ovat unionin tuominen lähemmäs kansalaisia ja selviytymiskykyisten alue- ja paikallisyhteisöjen luominen. Äskettäin antamassaan lausunnossa ”Eurooppalaisen koulutusalueen toteuttaminen vuoteen 2025 mennessä” AK kehottaa ottamaan alueelliset tarpeet paremmin huomioon ja suosittaa, että koulutusalan alueellisiin eroihin puututaan.

Mitä EU tekee?

Lisätietoa:  Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja urheilu – Euroopan tulevaisuuskonferenssi (europa.eu)

Tapahtumat

Tulevat tapahtumat

Aiemmat tapahtumat

Tuoreimpia uutisia

Multimedia-aineisto

The future is in your hands

 

Katso lisää

 • The future is in your hands
  The future is in your hands
 • #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
  #TheFutureIsYours: "We need systemic changes to strengthen our health system"
 • #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
  #TheFutureIsYours: "I hope my son will harvest the fruits of digitalization"
 • #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
  #TheFutureIsYours: "From climate change to migration, we want to make a change"
 • #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
  #TheFutureIsYours: "Next generations will be even more European"
 • #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
  #TheFutureIsYours: "Europe was founded on the values of respect for freedom & equality"
 • #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
  #TheFutureIsYours: "The future of our planet concerns each & every one of us"
 • #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
  #TheFutureIsYours: "Today, so many people see their jobs become uncertain"
 • #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
  #TheFutureIsYours: "I want Europe to be a welcoming place"
 • #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"
  #TheFutureIsYours: "Today we take peace & justice for granted in Europe"


Seuraa meitä

Yhteydenotot

Viestintäosasto – paikallisista vuoropuheluista vastaava tiimi
Jaa:
 
Back to top