Julistus alueiden asemasta Euroopan unionin rakenteessa Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia silmällä pitäen 

Sisältö

Käynnissä oleva pandemia on osoittanut jälleen kerran alueellisten ja paikallisten yhteisöjen* suuren merkityksen Euroopan kansalaisten suojelemisessa, oli sitten kyse terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tarjoamisesta tai yritysten auttamisessa elpymään taloudellisesti. Pyrittäessä ratkaisemaan nykyisiä haasteita yksi avaintekijöistä on monitasoisen hallinnon periaate, joka olisi otettava kaikilta osin huomioon EU:n päätöksentekoprosessissa. Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi tarjoaa mahdollisuuden pohtia alueiden asemaa Euroopan unionin rakenteessa, jotta voitaisiin vahvistaa unionin demokraattista oikeutusta ja lujittaa luottamusta kansalaisten keskuudessa.

EU:n 27 jäsenvaltiossa lainsäädäntä- ja hallintovalta on jaettu eri hallintotasoille eri tavoin. Monissa jäsenvaltiossa on yhtenäinen ja keskitetty järjestelmä. Seitsemässä jäsenvaltiossa alueilla on sen sijaan paljon lainsäädäntävaltaa ja tietty autonomia. Paikalliset ja alueelliset yhteisöt panevat kaikkiaan täytäntöön 70 prosenttia EU:n lainsäädännöstä. Niiden vastuulla on kolmasosa julkisista menoista ja noin puolet julkisista investoinneista. Olisi perustettava Euroopan demokratiaa edistävä alueiden yhteenliittymä , johon kuuluisi sekä parlamentaarinen että täytäntöönpaneva taso. Yhteenliittymän olisi katettava asteittain kaikki Euroopan unionin alueet ja vastaavat alueelliset yksiköt ja tehtävä tiivistä yhteistyötä niiden edustuselinten kanssa. Tavoitteena olisi lisätä niiden oikeutettua vaikutusta EU:n päätöksenteossa niiden toimivaltuuksien ja yhteisten intressien pohjalta.

Ottaen huomioon oikeutettu tavoite vahvistaa alueiden roolia EU:n päätöksenteossa aluehallitukset, - parlamentit ja - valtuustot sopivat hyödyntävänsä tarvittaessa paremmin Euroopan alueiden komiteaa ja perussopimuksissa sille annettuja valtuuksia, jotta voitaisiin vastata entistä paremmin ihmisten tarpeisiin siellä, missä he asuvat. Näin ollen me, Euroopan unionin 27 jäsenvaltion alueiden edustajat, ilmoitamme seuraavaa:

1.  Olemme vakuuttuneita siitä, että demokratian perusedellytyksenä on kansalaisten luottamus, jonka he ilmaisevat paikallisissa, alueellisissa, valtakunnallisissa ja unionitason vaaleissa. Alueilla, erityisesti niillä, joilla on lainsäädäntävaltaa, on oikeudellinen ja poliittinen vastuu Euroopan unionin lainsäädännön muotoilusta ja täytäntöönpanosta, ja ne tuovat lisäarvoa Euroopan unionille. Alueet ja niiden poliittiset johtajat ovat lähellä edustamiaan ihmisiä ja auttavat lujittamaan kansalaisten luottamusta Euroopan demokratiaan. Toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti alueilla on tärkeä asema Euroopan unionin jäsenvaltiossa. Tästä syystä näyttöön perustuvat aloitteet, kuten Euroopan alueiden komitean perustama alueellisten keskusten RegHub-verkosto, joka seuraa unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa, ja Euroopan komission Fit for Future - foorumi, ovat tervetulleita, ja niitä olisi kehitettävä edelleen Euroopan unionin varojen tuella.

2.  Olemme sitoutuneita hyödyntämään Euroopan tulevaisuutta käsittelevää konferenssia vuoropuhelun käymiseksi kansalaisten kanssa ja pidämme konferenssia tilaisuutena viedä eteenpäin keskustelua alueiden asemasta Euroopan unionin demokraattisessa rakenteessa ja lujittaa luottamusta Euroopan kansalaisten keskuudessa. Pitkän aikavälin poliittinen tavoitteemme on vahvistaa alueiden poliittista vaikutusta unionin tasolla asioissa, joilla on suoraan merkitystä paikallisten ja alueellisten yhteisöjen kannalta.

3.  Olemme vakuuttuneita, että Euroopan alueiden komitea tarjoaa arvokkaan väylän institutionaalisten ja poliittisten tavoitteidemme edustamiselle. Näissä puitteissa teemme muun muassa yhteistyötä poliittisena Euroopan demokratiaa edistävänä alueiden yhteenliittymänä . Olemme sitoutuneet käyttämään asiantuntemustamme ja demokraattista mandaattiamme varmistamaan, että tiiviimpi osallistumisemme auttaa saamaan kansalaisten äänen ja tarpeet paremmin kuulluiksi niin, että ne johtavat toimiin unionin tasolla.

Tukekaamme yhdessä eurooppalaista demokratiaa, jonka suojaavana kattona on Euroopan unioni, vahvoina seininä jäsenvaltiot ja vankkana perustana paikallis-, väli- ja aluetason julkisyhteisöt. Tuokaamme yhdessä EU lähemmäs ihmisiä ja heidän kotipaikkakuntiaan!

 

*Tässä julistuksessa ”alueellisilla ja paikallisilla yhteisöillä” tarkoitetaan keskushallintotasoa alempia julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on oikeushenkilön asema ja jotka ovat osa valtion rakenteita ja vastuussa toiminnastaan kansalaisille. Ne muodostuvat yleensä päätöksenteosta vastaavasta elimestä (valtuusto tai muu edustuselin) ja toimeenpanevasta elimestä (pormestari tai muu toimeenpaneva luottamushenkilö tai viranhaltija), jotka valitaan joko välittömästi tai välillisesti vaaleilla tai muulla tavoin paikallistasolla. Termi käsittää erilaisia julkishallinnon tasoja, esimerkiksi kylät, kunnat, seutukunnat, läänit, maakunnat ja alueet. Siihen sisältyy myös välitason viranomaistahoja.

Jos alueenne tai järjestönne haluaa liittyä mukaan julistukseen ja lisätä logonsa tähän alle, tarvittavat tiedot voi toimittaa tällä verkkolomakkeella​.

_____________

Kumppanit

Jaa:
 
Back to top