Asiakirjoihin tutustuminen  

Amsterdamin sopimukseen sisällytettiin uusi 255 artikla, jonka mukaan kansalaisilla on oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. Nämä kolme toimielintä antoivat asetuksen (EY) N:o 1049/2001 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi ja pyysivät myöhemmin yhteisessä julistuksessa muita EU:n elimiä ja virastoja noudattamaan vastaavia sääntöjä.

Komiteassa on ryhdytty tämän seurauksena soveltamaan asiakirjoihin tutustumiseen uutta politiikkaa, jolla taataan suurin mahdollinen avoimuus. Avoimuuspolitiikan ansiosta yleisö pystyy kiistatta osallistumaan unionin päätöksentekoprosessiin aiempaa enemmän, ja se auttaa vahvistamaan demokratian periaatetta ja EU:sta tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja EU:n perusoikeuskirjassa tarkoitettuja perusoikeuksia.

Kansalaisten oikeus tutustua asiakirjoihin laajennettiin Lissabonin sopimuksella (2009) koskemaan kaikkia Euroopan unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia (nykyinen EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan 3 kohta).

Yhteystiedot:

Avoimuudesta ja asiakirjoihin tutustumisesta vastaava hallinnollinen yksikkö vastaa kysymyksiin ja auttaa asiakirjahauissa.

Yhteydenottolomake

Postiosoite:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

Share: