Asiakirjoihin tutustuminen 

​​​​​​​​​​​​​​A​​msterdamin sopimukseen sisällytettiin uusi 255 artikla, jonka mukaan kansalaisilla on oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. Nämä kolme toimielintä antoivat asetuksen (EY) N:o 1049/2001 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi ja pyysivät myöhemmin yhteisessä julistuksessa muita EU:n elimiä ja virastoja noudattamaan vastaavia sääntöjä.

Komiteassa on ryhdytty tämän seurauksena soveltamaan asiakirjoihin tutustumiseen uutta politiikkaa, jolla taataan suurin mahdollinen avoimuus. Avoimuuspolitiikan ansiosta yleisö pystyy kiistatta osallistumaan unionin päätöksentekoprosessiin aiempaa enemmän, ja se auttaa vahvistamaan demokratian periaatetta ja EU:sta tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja EU:n perusoikeuskirjassa tarkoitettuja perusoikeuksia.

Kansalaisten oikeus tutustua asiakirjoihin laajennettiin Lissabonin sopimuksella (2009) koskemaan kaikkia Euroopan unionin toimielimiä, elimiä ja laitoksia (nykyinen EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan 3 kohta).

Sisältö

Työ​​valiokunnan päätös N:o 18/2020 yleisön oikeudesta tutustua alueiden komitean asiakirjoihin

Päätöksessä N:o 18/2020 yleisön oikeudesta tutustua alueiden komitean asiakirjoihin on otettu nimenomaisesti huomioon asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädetyt periaatteet ja rajoitukset, ja siinä esitetään, millä tavoin oikeutta tutustua komitean asiakirjoihin pyydetään.

Päätöksen N:o 18/2020 liitteenä olevassa luettelossa mainitut komitean asiakirjat ovat sähköisessä asiakirjarekisterissä suoraan kansalaisten saatavilla. Myös muita asiakirjoja voidaan sisällyttää tähän asiakirjarekisteriin.

Kansalaiset voivat pyytää saada tutustua muihin asiakirjoihin asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 säädetyin rajoituksin.

Hakemuksen on oltava riittävän täsmällinen ja sisällettävä erityisesti tiedot, joiden perusteella asiakirja tai asiakirjat ovat tunnistettavissa, sekä pyynnön esittäjän nimi ja yhteystiedot. Pyynnön esittäjän ei kuitenkaan tarvitse perustella hakemusta (lukuun ottamatta tapauksia, joissa on kyse pääsystä henkilötietoihin). Komitean on ilmoitettava hakemuksen vastaanottamisesta heti, kun hakemus on rekisteröity, ja vastattava siihen 15 työpäivän kuluessa rekisteröinnistä (tätä määräaikaa voidaan poikkeuksellisesti pidentää 15 työpäivällä).

Jos oikeus tutustua pyydettyyn asiakirjaan evätään kokonaan tai osittain, komitean on perusteltava päätöksensä. Pyynnön esittäjä voi tällöin tehdä 15 päivän kuluessa uudistetun hakemuksen. Tämän jälkeen komitealla on jälleen 15 työpäivää aikaa vastata (mahdollisesti 15 lisätyöpäivää).

Jos komitea kieltäytyy hakemuksen uudistamisen jälkeenkin antamasta pyydettyä asiakirjaa kokonaisuudessaan tutustuttavaksi, pyynnön esittäjällä on mahdollisuus nostaa kanne komiteaa vastaan tuomioistuimessa ja/tai tehdä kantelu Euroopan oikeusasiamiehelle.

Jos asiakirjaa ei löydy sähköisestä asiakirjarekisteristä, pyynnön saada tutustua asiakirjaan voi esittää alla olevan linkin kautta.

Asiakirjan pyytäminen

Jos haluat esittää pyynnön tutustuaksesi johonkin tiettyyn asiakirjaan, täytä seuraava lomake​ ja valitse pudotusvalikosta "Asiakirjoihin tutustuminen".​

Yhteystiedot

Avoimuudesta ja asiakirjoihin tutustumisesta vastaava hallinnollinen yksikkö vastaa kysymyksiin ja auttaa asiakirjahauissa.

Yhteydenotot sähköpostitse​ tai seuraavaan postiosoitteeseen:

Committee of the Regions of the European Union
Archives service (office JDE 4253)
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brusse


Jaa:
 
Back to top