Vihreän kehityksen ohjelma paikallistasolla 

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kansallisten lähettiläiden kamari   

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma on uusi kasvustrategia, jonka avulla on tarkoitus saavuttaa ilmastoneutraalius EU:ssa vuoteen 2050 mennessä. Euroopan vihreän kehityksen ohjelmalla pyritään saamaan aikaan merkittäviä muutoksia useilla eri aloilla kaikilla tasoilla: ilmastosta energiaan, liikenteestä biologisen monimuotoisuuden suojeluun ja maataloudesta kiertotalouden kehittämiseen. Kaikkien kuntien ja alueiden on näin ollen hyödynnettävä tätä historiallista tilaisuutta osallistumalla aloitteellisesti monitasoisen hallinnon mekanismeihin ja tekemällä yhteistyötä niin valtiollisten hallintotahojen ja EU:n kuin naapurialueiden kanssa koko mantereella.
Sisältö

Tavoitteemme

Tällainen monitasoisen hallinnon mekanismi on esimerkiksi eurooppalainen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus , jonka Euroopan komissio toteaa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta antamassaan tiedonannossa olevan siirtymän kannalta "keskeisessä asemassa". Eurooppalaisella ilmastosopimuksella on keskeinen rooli pantaessa Euroopan vihreän kehityksen ohjelma tinkimättä täytäntöön. Ilmastosopimuksessa painotetaan valveuttamista ja toimien tukemista, jotta voidaan luoda yhteyksiä ja kehittää yhdessä sekä suuria että pieniä ilmastoratkaisuja ja panna niitä täytäntöön. Ilmastosopimus toteutetaan nykyisten aloitteiden, verkostojen ja liikkeiden, kuten eurooppalaisen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen, rinnalla.

Eurooppalainen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus kokoaa yhteen yli 10 000 paikallishallintotahoa 61 maasta, ja ne ovat sopimukseen liittyessään vapaaehtoisesti sitoutuneet EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamiseen. Euroopan komissio tarjoaa Brysselissä sijaitsevan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen toimiston kautta rahoitusvälineisiin liittyvää vankkaa teknistä tukea ja neuvontaa niille kunnille ja alueille, jotka ovat halukkaita laatimaan kestävää energiaa ja ilmastoa koskevia toimintasuunnitelmia (SECAP-suunnitelmia).

Euroopan alueiden komitea (AK) on tukenut aloitetta siitä lähtien, kun se käynnistettiin vuonna 2008. AK on vakuuttunut siitä, että kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus on keskeinen eurooppalainen lippulaivahanke, jolla edistetään ilmasto- ja energiatoimia kentällä ja joka tuo esiin paikallis- ja alueviranomaisten ratkaisevan roolin tuettaessa Euroopan unionia ilmastonmuutoksen torjumisessa ja puhtaaseen energiaan siirtymisessä.

Eurooppalainen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus tarvitsee poliittisia vastuunkantajia, jotka näkevät energia- ja ilmastosiirtymässä edelläkävijänä toimimisen tarjoamat edut ja mahdollisuudet ja ymmärtävät, miksi se kannattaa tehdä yhdessä muiden Euroopan kuntien ja alueiden kanssa osana paikallis- ja alueyhteisöjen laajempaa liikettä, joka toteuttaa ilmastotoimia maailmanlaajuisesti.

Ottaen huomioon AK:n historiallisen roolin kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen edistämisessä Euroopan komissio on päättänyt tiivistää yhteistyötä komitean kanssa. Varsovan ( joka on myös yksi eurooppalaisen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen allekirjoittaneista tahoista ) kaupunginjohtaja ja eurooppalaisesta ilmastosopimuksesta annetun lausunnon esittelijä Rafał Trzaskowski (PL, EPP) on nimetty AK:n edustajaksi eurooppalaisen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen äskettäin laajennettuun johtokuntaan . Tämä poliittinen johtokunta keskustelee aloitteen strategisista tavoitteista, jotta varmistetaan, että energia- ja ilmastosopimus vastaa kaupunkien ja kuntien tarpeita, ja edistetään sopimusyhteisön ja EU:n toimielinten välistä vuoropuhelua.

Kansallisen tason toiminnan tehostamiseksi perustetaan myös toinen kamari, johon kuuluu 27 Euroopan alueiden komitean jäsentä (yksi kustakin jäsenvaltiosta). Nämä toimivat eurooppalaisen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kansallisina lähettiläinä .

Kamarin jäsenet varmistavat kansallisen edustuksen aloitteen hallinnossa. He kannustavat kohdennetumman palautteen antamiseen ja tukevat aloitteen edistämistä kansallisella tasolla. Kansalliset lähettiläät voivat mahdollisuuksiensa ja kotimaansa erityistilanteen mukaan toteuttaa erilaisia toimia, kuten

  • varmistaa eurooppalaisen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kansallisina lähettiläinä esimerkiksi aloitteen edistämisen kotimaassaan tai yhteistyön muiden ilmastosopimuksen lähettiläiden kanssa
  • parantaa kaupunkien ja kuntien edustusta valtakunnallisella tasolla edistämällä maakohtaisia toimia yhteistyössä kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen toimiston kanssa ja tehostamalla yhteistyötä jäsenvaltioiden hallitusten ja muiden kuntien kanssa
  • kannustaa kollegojaan liittymään aloitteeseen esimerkiksi tekemällä yhteistyötä paikallis- ja alueyhteisöjen valtakunnallisten järjestöjen AK:n maakohtaisten valtuuskuntien ja nuorten päättäjien verkoston kanssa. Kamarin jäsenet pyrkivät myös varmistamaan, että Euroopan parlamentin jäsenet edistävät aktiivisesti kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimusta.

Liittyminen eurooppalaiseen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimusyhteisöön

Eurooppalaiseen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen voivat liittyä kaikki paikallisyhteisöt, joilla on vaaleilla demokraattisesti valitut luottamushenkilöt riippumatta paikallisyhteisöjen koosta tai energia- ja ilmastotoimien toteuttamisen vaiheesta . K aupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen voi liittyä tästä linkistä käsin !

Lisätietoa muista asiaankuuluvista EU- ja globaalin tason aloitteista on saatavilla AK:n asianomaisilla verkkosivuilla .

Asiakirjat

Jaa:
 
Back to top