Tietoa AK:sta  

Euroopan alueiden komitea (AK) tuo alueiden ja kuntien äänen kuuluviin Euroopan unionissa (EU). Se edustaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisia ja antaa lausuntoja uusista säädöksistä, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin (70 prosenttia kaikesta EU:n lainsäädännöstä).

AK on poliittinen elin, joka koostuu 329 jäsenestä ja 329 varajäsenestä. Jäseniä on kaikista EU-maista, ja he ovat alue- ja paikallistason vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä (esimerkiksi kunnanjohtajia tai aluejohtajia). Jäsenet ovat ryhmittyneet poliittisiin ryhmiin, ja heitä johtaa puheenjohtaja. Jäsenet kokoontuvat Brysseliin kuusi kertaa vuodessa käsittelemään komitean lausuntoja säädösehdotuksista ja hyväksymään päätöslauselmia, joissa esitetään EU:lle toimintaehdotuksia.

​AK:n jäsenillä on tukenaan komitean hallinto, jota johtaa pääsihteeri.

Pääperiaatteet

AK tekee työtä EU:n ja kansalaisten tuomiseksi lähemmäs toisiaan. Se kaventaa omalta osaltaan kuilua unionin toimielinten työn ja EU:n kansalaisten välillä tuomalla mukaan alue- ja paikallistason edustajia, jotka työskentelevät päivittäin äänestäjilleen tärkeiden asioiden parissa, mutta myös kutsumalla kansalaisia osallistumaan erilaisiin tapahtumiin ja keskusteluihin.

Monitasoinen hallinto

Kumppanuus on toinen AK:n työskentelyn peruspilari. AK toisin sanoen uskoo EU-, jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasojen koordinoituun toimintaan.

Toissijaisuusperiaate

EU:n lainsäädäntöprosessin kaikissa vaiheissa on noudatettava toissijaisuusperiaatetta, eli päätökset on tehtävä sillä hallintotasolla, joka palvelee parhaiten yleistä etua, ja mikäli mahdollista paikallisesti.

Mistä säädöksistä komitea keskustelee?

Euroopan komission ja Euroopan unionin neuvoston on kuultava AK:ta aina kun tehdään sellaisia aloja koskevia uusia ehdotuksia, jotka vaikuttavat alue- ja paikallistasoon. Tällaisia aloja ovat taloudellinen, sosiaalinen ja alueellinen yhteenkuuluvuus, rakennerahastot, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto, työllisyys- ja sosiaaliasiat, yleissivistävä ja ammatillinen koulutus, nuoriso, kulttuuri ja urheilu, ympäristö, energia ja ilmastonmuutos, liikenne, Euroopan laajuiset verkot ja kansanterveys.

Jos kyse on jostakin muusta alasta, komissiolla, neuvostolla ja Euroopan parlamentilla on mahdollisuus kuulla AK:ta.

AK antaa suosituksia EU:n säädösehdotuksista ja ehdottaa myös uusia toimintalinjoja alue- ja paikallistason kokemusten ja asiantuntemuksen pohjalta. Lisäksi se voi ehdottaa uutta lainsäädäntöä ja nostaa uusia aiheita EU:n asialistalle.

AK:n rooli tunnustettiin ja sitä vahvistettiin Lissabonin sopimuksessa vuonna 2009. AK:ta on kuultava EU:n lainsäädäntöprosessin kaikissa vaiheissa, ja se voi saattaa EU-säädöksen unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos komitean mielestä sen institutionaalisia oikeuksia on laiminlyöty tai jäsenvaltio-, alue- tai paikallistason hallinto sivuutettu. AK:n suhteet Euroopan komissioon, Euroopan parlamenttiin ja neuvostoon ovat tämän johdosta tiivistyneet.

Miten AK toimii?

AK koostuu 329 jäsenestä ja 329 varajäsenestä. Jäseniä on kaikista EU-maista. Kunkin jäsenvaltion hallitus tekee ehdotuksen maakohtaisiin valtuuskuntiin nimettävistä maansa alue- ja paikallisedustajista (jäsenet ja varajäsenet). AK:n jäsenten toimikausi on viisivuotinen, ja se alkaa siitä päivästä, jona neuvosto nimeää heidät virallisesti komitean jäseneksi.

Komitean jäsenistä koostuvat, politiikanalojen mukaan jaotellut kuusi valiokuntaa (alakomiteaa) tutkivat Euroopan komission esittämät säädöstekstit ja laativat lausuntoja, jotka käsitellään ja hyväksytään sen jälkeen AK:n täysistunnossa.

Täysistunto valitsee kahden ja puolen vuoden välein AK:n puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja edustaa komiteaa ja ohjaa sen työtä. Jos puheenjohtaja on poissa tai estynyt, hänen sijaisenaan toimii ensimmäinen varapuheenjohtaja tai joku muu varapuheenjohtajista.

Kuuluvatko AK:n jäsenet poliittisiin ryhmiin?

AK:n jäsenet jakautuvat ryhmiin poliittisen suuntauksensa mukaisesti​:

Ryhmät tapaavat yleensä ennen täysistuntoa. Lisäksi ne voivat pitää vuosittain kaksi ylimääräistä kokousta (muualla kuin Brysselissä).

Kuinka suuri on AK:n vuosibudjetti?

AK:n vuosibudjetti on noin 96 miljoonaa euroa. Summa kattaa henkilöstökulut sekä jäsenten matkakulut, tulkkauksen ja viestintätoimet.

Lisätietoja kaikkien EU:n toimielinten talousarvioista on täällä.

Millainen vaikutus AK:n toiminnalla on?

EU:n ei ole pakko ottaa AK:n lausuntoja huomioon, mutta käytännössä se tekee niin – joko laajemmin tai suppeammin (ks. Euroopan komission vuotuiset kertomukset AK:n lausuntojen johdosta toteutetuista toimista sekä AK:n omat kertomukset toimintansa vaikutuksista).

Paljonko jäsenille maksetaan?


Jäsenille maksetaan vain kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut, ja jäsenten läsnäolot kirjataan kaikkien kokousten pöytäkirjoihin, jotka ovat heidän omien tietojensa ja kokousaktiivisuustietojensa ohella saatavilla jäsenportaalissa.
Share:
Aiheeseen liittyvää tietoa


"Tehtävänämme on tuoda alue- ja paikallisyhteisöt mukaan unionin päätöksentekoprosessiin ja edistää siten kansalaisten yhä parempaa osallistumista." Tehtävänkuvaus

     Keskeiset tiedot

  • 70 prosentilla EU:n lainsäädännöstä suoria alue- ja paikallistason vaikutuksia
  • 27 EU-maata
  • 329 alue- ja paikallistason vaaleilla valittua jäsentä
  • 6 valiokuntaa
  • 6 poliittista ryhmää
  • enintään 6 täysistuntoa vuodessa
  • yli 50 lausuntoa vuodessa