Tärkeä oikeudellinen huomautus  

Näillä verkkosivuilla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke, tekijänoikeusilmoitus ja tietosuojaa koskevia määräyksiä.

Vastuuvapauslauseke

Euroopan alueiden komitea ylläpitää verkkosivustoa parantaakseen yleisön mahdollisuuksia saada tietoja komitean toiminnasta ja Euroopan unionin toimintapolitiikoista yleensä. Tavoitteena on saada uudet tiedot sivuille nopeasti ja pitää ne ajan tasalla. Pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet.

Euroopan alueiden komitea ei kuitenkaan ole vastuussa näillä verkkosivuilla julkaistuista tiedoista.

Tiedot

 • ovat yleisluonteisia eivätkä koske tiettyjen yksittäisten henkilöiden tai tahojen erityistilanteita
 • eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä tai ajantasaisia
 • sisältävät joskus linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole komitean valvonnassa ja joista komitea ei vastaa
 • eivät sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (neuvojen saamiseksi erityiskysymyksissä on aina paras ottaa yhteyttä pätevään ammattilaiseen).

Emme voi taata, että verkossa julkaistu asiakirja vastaa täydellisesti virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Vain Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua Euroopan unionin lainsäädäntöä pidetään todistusvoimaisena.

Tavoitteenamme on minimoida teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat. Jotkin tiedot sivuillamme on kuitenkin saatettu luoda tai muokata sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, emmekä voi taata, ettei palvelumme keskeydy tai etteivät kyseiset ongelmat muutoin vaikuta siihen. Euroopan alueiden komitea ei vastaa tämänkaltaisista ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin johtavien linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa Euroopan alueiden komitean vastuuta vastoin sovellettavan kansallisen lain vaatimuksia tai poistaa komitean vastuuta seikoista, joiden osalta vastuuta ei voida poistaa sovellettavan kansallisen lain mukaan.

Tekijänoikeusilmoitus

© Euroopan unioni, 1995–2019

Jollei toisin ilmoiteta, jäljentäminen on sallittua, kunhan lähde mainitaan.

Silloin kun teksti- ja multimedia-aineiston (ääni-, kuva-, ohjelmisto- ym. aineiston) jäljentäminen tai käyttö edellyttää ennakkolupaa, edellä mainittu yleinen lupa jäljentää aineistoa ei ole voimassa. Käyttöön liittyvät rajoitukset ilmoitetaan tällöin selkeästi ennakkoluvassa.

Moderointipolitiikka sosiaalisessa mediassa

Olemme läsnä sosiaalisessa mediassa!
Euroopan alueiden komitea tarjoaa foorumin, jossa keskitytään EU:n alueisiin ja kuntiin. Komitea on sosiaalisessa mediassa läsnä muun muassa Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä, Instagramissa ja YouTubessa. Komitea suhtautuu avoimesti kaikkiin poliittisiin näkemyksiin, ajatuksiin ja katsomuksiin ja kannustaa osallistumaan verkkokeskusteluihin. Sisältöä saa kommentoida ja jakaa.

Periaatteet
Pyydämme noudattamaan hyvän käytöksen perusperiaatetta. Emme hyväksy hyökkääviä kommentteja tai loukkaavaa ja epäasianmukaista kieltä. Muita käyttäjiä ja yhteisiä perusperiaatteitamme kohtaan tulee osoittaa kunnioitusta. Torjumme rasismin, muukalaisvihan ja uskontoon, etniseen alkuperään, sukupuoleen tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän. Emme hyväksy kehotuksia väkivaltaan ja vihapuheeseen. Säännöissä kielletään myös kommentit, jotka ovat solvaavia, laittomia tai joihin sisältyy tekijänoikeusloukkauksia. Tämäntyyppiset kommentit poistetaan, ja käyttö voidaan estää niiltä, jotka käyttävät toistuvasti loukkaavaa kieltä, sekä niiltä, jotka esiintyvät julkisuuden henkilöinä tai käyttävät valetilejä. Varaamme oikeuden poistaa roskapostina viestit, jotka ovat turhaan toistavia, erittäin pitkiä tai häiritseviä yhteisön kannalta, sekä ei-toivotun mainonnan. Odotamme kommentteja, jotka liittyvät aiheeseen ja edistävät käynnissä olevia keskusteluja.

Hallinnointi
Sosiaalisen median alustat kuuluvat Euroopan alueiden komitean "sosiaalinen ja digitaalinen media, julkaisut" -yksikön vastuualueeseen, ja kollegat muista osastoista antavat sisällöllistä tukea. Tiettyjen tilien seuraaminen ei tarkoita, että hyväksymme tilit tai niillä jaetun sisällön. Käytämme useita olemassa olevia tai uusia aihetunnisteita (#) liittyäksemme mukaan ryhmäkeskusteluihin ja osallistuaksemme asiaankuuluviksi katsomiimme mielipiteiden vaihtoihin. Emme kuitenkaan ota vastuuta mistään näiden aihetunnisteiden kattamasta sisällöstä, jota emme ole itse kehittäneet.
Pyrimme korjaamaan tietoomme tulleet virheet. Emme vastaa minkään kolmannen osapuolen tai ulkopuolisen sivuston sisällöstä tai toiminnasta.
Pyrimme vastaamaan mahdollisimman moniin kysymyksiin mahdollisimman nopeasti. Jäikö viesti meiltä huomaamatta? Pyydämme ilmoittamaan siitä alla olevaan sähköpostiosoitteeseemme.

Valokuvat
Kaikki kanavillamme julkaistut valokuvat ovat Euroopan unionin tekijänoikeuden alaisia, ellei toisin ilmoiteta. Valokuvia, jotka on merkitty ©Euroopan unioni, voi käyttää vapaasti, kunhan lähde mainitaan. Niitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä loukkaavalla tavalla. Teemme parhaamme varmistaaksemme, että kaikki kanavillamme julkaistu sisältö on yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) mukaista. Jos oikeutta yksityisyyteen tai teollis- ja tekijänoikeuksia kuitenkin katsotaan loukatun, tulee komiteaan ottaa yhteyttä sähköpostitse.

Henkilötiedot
Keräämme tilastollisia tarkoituksia varten yhdistettyjä tietoja sosiaalisen median kanaviemme käyttäjistä. Käytämme Talkwalker-välinettä yhdistettyjen tietojen keräämiseen ja visualisointiin tilastollista tutkimusta varten, eikä seuraajiemme henkilötietoja käsitellä missään tapauksessa. Tietojen keruu kuuluu kunkin sosiaalisen median alustan käyttäjä- ja lisenssisopimusten piiriin.

Lisätietoa:
socialmedia@cor.europa.eu
Päivitetty viimeksi kesäkuussa 2019.

Henkilötietojen suoja

Euroopan unioni on sitoutunut turvaamaan käyttäjien yksityisyyden suojan. Yksilöiden suojelu EU:n toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä perustuu 23. lokakuuta 2018 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2018/1725 luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä asetuksen (EY) N:o 45/2001 ja päätöksen N:o 1247/2002/EY kumoamisesta.

Nämä yleiset periaatteet kattavat koko Euroopan unionin toimielinten verkkosivustojen joukon europa.eu-verkkoalueella.

Vaikka verkkosivustoja voi selata suurimmaksi osaksi antamatta henkilötietoja, tietyissä tapauksissa henkilötiedot tarvitaan pyydettyjen sähköisten palvelujen toimittamiseksi.

Tällaisia tietoja edellyttävien verkkosivujen osalta tietoja käsitellään edellä mainitussa asetuksessa kuvatun toimintatavan mukaisesti ja annettujen tietojen käytöstä kerrotaan asianomaisissa tietosuojaselosteissa.

Näissä tapauksissa

 • rekisterinpitäjä selvittää jokaisen sähköisen palvelun osalta, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin henkilötietoja käsitellään, ja varmistaa, että kulloisenkin sähköisen palvelun yhteydessä noudatetaan tietosuojaperiaatteita
 • kussakin toimielimessä tietosuojasta vastaava henkilö varmistaa, että asetuksen säännöksiä sovelletaan, ja neuvoo rekisterinpitäjiä näille kuuluvien velvollisuuksien täyttämisessä (ks. asetuksen 43–45 artikla).
 • Euroopan tietosuojavaltuutettu toimii kaikkien toimielinten riippumattomana valvontaviranomaisena (ks. asetuksen 52–60 artikla).

Euroopan unionin toimielinten verkkosivuilla europa.eu-verkkoalueella on linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin. Koska emme valvo näitä sivustoja, suosittelemme tutustumista niiden tietosuojaperiaatteisiin.

Mitä tarkoittaa sähköinen palvelu?

Europa-palvelimen sähköinen palvelu on internetissä tarjottava palvelu tai resurssi, jonka avulla voidaan parantaa yhtäältä kansalaisten ja yritysten ja toisaalta EU:n toimielinten välistä viestintää.

Europa-palvelimen verkkosivuilla on tarjolla kolmenlaisia sähköisiä palveluja:

 • tiedotuspalvelut, jotka tarjoavat kansalaisille, tiedotusvälineille, yrityksille, viranomaisille ja muille päättäjille helpon ja tehokkaan tiedonsaannin, mikä lisää EU:n politiikan ja toimien avoimuutta ja niiden ymmärtämistä
 • vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, jotka mahdollistavat paremman yhteyden kansalaisiin, yrityksiin, kansalaisyhteiskuntaan ja julkisiin toimijoihin ja helpottavat siten toimintapoliittisia kuulemisia ja palautemekanismeja, jotta voidaan edistää EU:n politiikkojen, toimien ja palvelujen työstämistä
 • asiointipalvelut, joiden välityksellä pystytään muun muassa hoitamaan EU:n hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä perusasioita, ilmoittautumaan tapahtumiin ja hankkimaan asiakirjoja.

Yksilöidyn tietosuojaselosteen sisältämät tiedot

Yksilöidyissä tietosuojaselosteessa on selitettävä seuraavasti, mihin tietoja käytetään:

 • Mitä tietoja kerätään, mihin tarkoitukseen ja millä keinoin. EU kerää henkilötietoja ainoastaan erikseen määriteltäviin tarkoituksiin tarvittavan määrän. Tietoja ei saa käyttää sellaisiin muihin tarkoituksiin, jotka ovat yhteensopimattomia sen tarkoituksen kanssa, johon ne on alun perin kerätty.
 • Kenelle tiedot luovutetaan. EU luovuttaa tietoa kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen mainittua tarkoitusta tai mainittuja tarkoituksia varten, ja vain erikseen mainituille vastaanottajille tai vastaanottajaryhmille. EU ei luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoitukseen.
 • Miten tiedot voidaan hankkia tarkistettaviksi ja tarvittaessa oikaistaviksi. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä pakottavien ja perusteltujen syiden vuoksi, paitsi jos tietojen kerääminen on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai jos tietoja käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostumuksensa.
 • Kuinka kauan tietoja säilytetään. EU säilyttää tiedot vain niin kauan kuin on tarpeen tietojen keräämisen tarkoituksen täyttämistä tai jatkokäsittelyä varten.
 • Minkälaisia turvatoimenpiteitä toteutetaan estämään mahdollinen tietojen väärinkäyttö ja luvaton pääsy tietojärjestelmiin.
 • Kehen voi ottaa yhteyttä, jos haluaa esittää kysymyksiä tai tehdä valituksen.

Miten käsittelemme sähköpostiviestejä?

Monissa Europa-palvelimen sivustoissa on yhteystiedot-linkki, joka avaa sähköpostiohjelman kommenttien lähettämiseksi tiettyyn asiointipostilaatikkoon.

Viestin lähettäjän henkilötietoja kerätään ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen viestiin vastaamisen kannalta. Jos sähköpostilaatikon hallinnointiryhmä ei pysty vastaamaan kysymykseen, se lähettää sähköpostin edelleen toiseen yksikköön. Kysyjälle ilmoitetaan sähköpostitse, mihin yksikköön kysymys on toimitettu.

Jos sähköpostiviestin ja siihen liittyvien henkilötietojen käsittelystä on kysyttävää, voi kysymykset parhaiten sisällyttää asianomaiseen viestiin.

Share: