Tärkeä oikeudellinen huomautus  

Tämän sivuston käyttäjä hyväksyy kokonaisuudessaan jäljempänä mainitut yleiset ehdot.

Vastuuvapauslauseke

Alueiden komitea (AK) ylläpitää verkkosivustoa parantaakseen yleisön mahdollisuuksia saada tietoja komitean toiminnasta ja Euroopan unionin toimintapolitiikoista yleensä. Tavoitteena on saada uudet tiedot sivustolle nopeasti ja pitää ne ajan tasalla. Tietoon tulleet virheet pyritään korjaamaan.

AK ei kuitenkaan ole vastuussa tällä sivustolla julkaistuista tiedoista.

Tiedot

ovat yleisluonteisia eivätkä koske yksittäisten henkilöiden tai tahojen erityistilanteita,

eivät ole välttämättä kattavia, täydellisiä, täsmällisiä tai ajantasaisia,

sisältävät joskus linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin, jotka eivät ole AK:n valvonnassa ja joista AK ei vastaa,

eivät sisällä ammatillisia tai oikeudellisia neuvoja (neuvojen saamiseksi on aina paras ottaa yhteyttä pätevään ammattilaiseen).

Emme voi taata, että verkossa julkaistu asiakirja vastaa täydellisesti virallisesti hyväksyttyä tekstiä. Vain Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistuja virallisia tekstejä pidetään todistusvoimaisina.

Tavoitteenamme on minimoida teknisten häiriöiden aiheuttamat haitat. Jotkin tiedot sivustollamme on kuitenkin voitu luoda tai muotoilla sellaiseen muotoon tai sellaisiin tiedostoihin, jotka eivät ole virheettömiä, emmekä voi taata, ettei palvelumme keskeydy tai etteivät kyseiset ongelmat muutoin vaikuta siihen. AK ei vastaa tämänkaltaisista ongelmista, jotka aiheutuvat tämän sivuston tai ulkopuolisiin sivustoihin johtavien linkkien käyttämisestä.

Tämän vastuuvapauslausekkeen tarkoituksena ei ole rajoittaa AK:lle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 340 artiklan nojalla kuuluvaa vastuuta.

Tekijänoikeusilmoitus

Tämän verkkosivuston sisältö koostuu teksti- ja multimedia-aineistosta eli teksteistä, piirroksista, kaavioista, logoista, kuvakkeista, kuvista, audio- ja videomateriaalista, valokuvista, ohjelmista sekä teknologiasta, jotka on suojattu teollis- ja tekijänoikeuksiin sovellettavan kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti.

Teksti- ja multimedia-aineisto kuuluu yksinoikeudella joko Euroopan unionin, jota AK edustaa, ja/tai tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden omistukseen. Tekijänoikeuksien haltijat luopuvat oikeudestaan saada nimensä tai muita tietoja näkyviin aineistoihin, joita he ovat toimittaneet tälle verkkosivustolle.

Käyttäjä sitoutuu kunnioittamaan Euroopan unionin ja kolmansien osapuolten hallussa olevia tekijänoikeuksia tämän vaikuttamatta mahdollisiin oikeuksiin ja poikkeuksiin, joista on säädetty sitovissa säännöksissä.

Yleissääntönä on, että sellaisen teksti- ja multimedia-aineiston uudelleenkäyttö (jäljentäminen tai käyttäminen), joka kuuluu Euroopan unionin omistukseen (merkitty tiedoin ”© Euroopan unioni, [vuosi (vuodet)] – Lähde: alueiden komitea” tai ”© Euroopan unioni, [vuosi (vuodet)] – AK”) tai kolmansien osapuolten omistukseen (© ulkopuolinen lähde, [vuosi (vuodet)]) ja jonka käyttöoikeudet omistaa Euroopan unioni, on sallittua henkilökohtaiseen tarkoitukseen tai ei-kaupalliseen tai kaupalliseen jatkolevitykseen, edellyttäen että aineisto kopioidaan kokonaisuudessaan ja lähde mainitaan. Joidenkin tietojen uudelleenkäyttöön voidaan kuitenkin tietyissä tapauksissa soveltaa muita ehtoja. Tällöin aineiston yhteydessä on maininta siihen liittyvistä erityisehdoista.

Kopioitaessa osittain tietoja tai multimedia-aineistoa tältä verkkosivustolta on myös mainittava URL-linkki, joka johtaa aineistoon kokonaisuudessaan, tai verkkosivu, jolta se on kopioitu.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei tekijätietoja tai lähdetekstiä poisteta tai muuteta eikä asiakirjojen ja multimedia-aineiston suojaamiseksi käyttöön otettuja teknisiä toimenpiteitä, kuten tulostus- tai lataamisrajoituksia tai näkyviä tai näkymättömiä tunnistemerkintöjä, pyritä kiertämään. Mahdolliset rikkomiset voivat johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin menettelyihin.

Tekstien ja asiakirjojen käännökset muille kielille kuin verkkosivustolla käytetyille virallisille kielille ovat sallittuja edellyttäen, että esille asetetaan seuraava maininta riittävän näkyvästi sekä sen jälkeen asiaankuuluva vastuuvapauslauseke käännettyinä asianomaiselle kielelle:

”Käännetty [

Jos oikeudenhaltijoiden henkilöllisyys tai tietyn aineiston käyttöehdot ovat epäselvät, verkkosivuston ylläpitäjälle voi lähettää tietopyynnön.

Laajasta selvittelytyöstä huolimatta saattaa käydä niin, ettei AK ole pystynyt täsmentämään sivustolla olevien asiakirjojen tekijöitä tai oikeudenhaltijoita. Jos olet itse tällainen oikeudenhaltija tai tiedät, kuka oikeudenhaltija on, tai jos sivustolla ilmenee virhe, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä verkkosivuston ylläpitäjään.

AK:n logojen käyttö

AK:n logoja ei saa käyttää ilman komitean etukäteen antamaa suostumusta.

Henkilötietojen suoja

AK pitää yksityisyyden suojaa erittäin tärkeänä. Yksilöiden suojelu EU:n toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä perustuu 18. joulukuuta 2000 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 45/2001.

Vaikka verkkosivustoa voi selata suurimmaksi osaksi antamatta henkilötietoja, tietyissä tapauksissa henkilötiedot tarvitaan pyydettyjen sähköisten palvelujen toimittamiseksi.

Näissä tapauksissa

AK kerää henkilötiedoista vain ne, jotka ovat tarpeen kunkin verkkopalvelun tarkoitukseen sellaisena kuin rekisterinpitäjä sen on määritellyt. Tietoja ei käytetä uudelleen alkuperäisen tarkoituksen kanssa yhteensopimattomaan tarkoitukseen.

AK luovuttaa tietoa kolmansille osapuolille vain, jos se on tarpeen mainittua tarkoitusta varten, ja vain mainituille vastaanottajaryhmille. AK ei luovuta henkilötietoja suoramarkkinointitarkoitukseen. AK sitoutuu huolehtimaan asianmukaisista turvatoimista, jotta kolmannet osapuolet eivät voi käyttää tietoja väärin.

AK säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen keräämisen yhteydessä mainitussa tarkoituksessa.

AK voi kuitenkin säilyttää tietoja kauemmin historiantutkimusta taikka tilastollisia tai tieteellisiä tarkoituksia varten, tämän vaikuttamatta 18. joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 muiden säännösten soveltamiseen.

Asianomaisella henkilöllä (rekisteröity) on oikeus saada nähtäville henkilötietonsa ja vaatia niiden oikaisemista. Rekisteröity voi myös tietyin edellytyksin pyytää tietojensa luovuttamisen lopettamista tai tietojensa poistamista, jos tietojen käsittelyn katsotaan olleen lainvastaista. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä pakottavien syiden vuoksi.

Tällä sivustolla on yksityiskohtaisia tietosuojaselosteita erityisiä käsittelytapahtumia varten (esim. videovalvonta, asiakastietojen hallintajärjestelmä, kokousten ja tapahtumien nauhoittaminen jne.).

Käyttääksesi oikeuksiasi tai saadaksesi lisätietoja voit kääntyä suoraan asianomaisen rekisterinpitäjän puoleen.

Kussakin EU:n toimielimessä on myös tietosuojavastaava, jonka tehtävänä on varmistaa, ettei tietojen käsittely vaikuta haitallisesti rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin. Saadaksesi lausunnon itseäsi koskevien tietojen käsittelystä tai itse suorittamistasi käsittelyistä voit kääntyä tietosuojavastaavan puoleen.

Jos epäilet, että oikeuksiasi on loukattu henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä, voit tehdä valituksen Euroopan tietosuojavaltuutetulle .

AK:n sivustolla on joskus linkkejä muille internetsivustoille. Koska AK ei valvo kyseisiä sivustoja, niiden yksityisyyden suojaa koskevat menettelyt on syytä tarkistaa erikseen.

Aiheeseen liittyvää tietoa
Tietosuojaseloste_Akkreditointi
Tietosuojaseloste: videovalvonta
Tietosuojalauseke: yhteystietojen hallintatietokanta