Tietosuoja 

Euroopan alueiden komitea on sitoutunut huolehtimaan henkilötietojen suojasta hoitaessaan tehtäviään ja tarjotessaan palvelujaan.

Henkilötietojen suoja on perusoikeus, joka vahvistetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (16 artikla) ja EU:n perusoikeuskirjassa (8 artikla).

Asetuksessa (EU) 2018/1725 vahvistetaan säännöt, jotka koskevat tietosuojaa EU:n toimielimissä, elimissä, toimistoissa ja virastoissa. Siinä esitetään henkilötietojen käsittelyä koskevat oikeudelliset periaatteet ja säädetään rekisteröityjen oikeuksista, rekisterinpitäjien velvollisuuksista sekä tietosuojavastaavan tehtävistä.

Rekisteröidyillä (henkilöt, joiden henkilötietoja käsitellään) on oikeus pyytää, että he pääsevät tutustumaan itseään koskeviin henkilötietoihin esteittä ja maksutta. Heillä on oikeus pyytää omien henkilötietojensa oikaisemista tai poistamista taikka niiden käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyillä on myös oikeus vastustaa omien henkilötietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyillä on tarvittaessa oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka on toimitettu rekisterinpitäjälle, tai pyytää, että nämä tiedot siirretään suoraan toiselle rekisterinpitäjälle (tietojen siirrettävyys). Heillä on myös oikeus perua suostumuksensa milloin tahansa, jos heidän henkilötietojaan käsitellään tämän oikeusperustan pohjalta.

Valtuutetut rekisterinpitäjät (rekisterinpitäjän eli Euroopan alueiden komitean organisaatioyksiköt) määrittelevät henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot ja varmistavat, että henkilötietoja käsitellään ainoastaan perusteltua ja selkeästi määriteltyä tarkoitusta varten ja että käsittely on asianmukaista, laillista ja turvallista. Niiden vastuulla on myös varmistaa, että tiedot ovat täsmällisiä, asianmukaisia ja olennaisia, etteivät ne ole liian laajoja ja ettei niitä säilytetä pidempään kuin on tarpeen. Valtuutettujen rekisterinpitäjien on lisäksi ilmoitettava rekisteröidyille, miten heidän tietojaan käsitellään, ja huolehdittava siitä, että tietoja siirretään kolmansille osapuolille vasta sen jälkeen, kun asianmukaiset suojatoimet on toteutettu.

Tietosuojavastaavan tehtävänä on huolehtia itsenäisesti siitä, että tietosuojasääntöjä sovelletaan Euroopan alueiden komiteassa asianmukaisesti. Tietosuojavastaava antaa rekisterinpitäjälle, valtuutetuille rekisterinpitäjille ja henkilötietojen käsittelijälle tietoja ja neuvoja, tekee yhteistyötä Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa ja antaa rekisteröidyille tietoa heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Tietosuojavastaava ylläpitää myös keskusrekisteriä, johon kerätään tietoja Euroopan alueiden komitean suorittamasta henkilötietojen käsittelystä asetuksen (EU) 2018/1725 31 artiklan mukaisesti.​

Mitä henkilötietoja Euroopan alueiden komiteassa käsitellään?

Valtaosa Euroopan alueiden komitean käsittelemistä henkilötiedoista koskee sen nykyisiä ja entisiä jäseniä ja henkilöstöä.

Kansalaisten henkilötietoja käsitellään lähinnä silloin, kun he vierailevat komiteassa, ilmoittautuvat tapahtumiin, esittävät pyyntöjä tai käyttävät sähköisiä palveluja. Näihin kuuluvat esimerkiksi

  • vuorovaikutteiset viestintäpalvelut, jotka mahdollistavat paremman yhteydenpidon kansalaisiin, yrityksiin, kansalaisyhteiskuntaan ja julkisiin toimijoihin ja helpottavat siten toimintapoliittisia kuulemisia ja palautemekanismien toimintaa, jotta näiden kautta voidaan osallistua EU:n politiikkojen, toimien ja palvelujen muokkaamiseen
  • asiointipalvelut, joiden välityksellä voidaan hoitaa EU:n kanssa muun muassa julkisiin hankintoihin, rahaliikenteeseen tai rekrytointiin liittyviä perusasioita, ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin, hankkia asiakirjoja jne.

Tarkempia tietoja henkilötietojen käsittelystä tietyssä tilanteessa saa asiaa koskevasta tietosuojaselosteesta.

Lisätietoa omien henkilötietojen käsittelystä antaa tietosuojaselosteessa ilmoitettu henkilötietojen käsittelystä vastaava yksikkö (valtuutettu rekisterinpitäjä) tai komitean tietosuojavastaava (data.protection@cor.europa.eu). Lisäksi voi ottaa yhteyttä Euroopan tietosuojavaltuutettuun

Data protection notices

Communication and events

Security and IT

Surveys

Administration

Jaa :
 
Back to top