Komisjonid 

Euroopa Regioonide Komitee õigusloomealase töö eest vastutavad kuus temaatilist komisjoni, kes käsitlevad paljusid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste jaoks olulisi valdkondi.

Komisjonides koostavad komitee liikmed arvamusi ELi seadusandlike ettepanekute ja algatuste kohta ning arutavad muid Euroopa rohkem kui miljoni kohaliku poliitiku tööd puudutavaid küsimusi.

 • civex banner

  CIVEX

  Kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjon, CIVEX, põhiseaduslikud küsimused, demokraatia, detsentraliseerimine, subsidiaarsus, õiglus, Euroopa tulevik, ränne, integratsioon, põhiõigused, laienemine, naabrus, arengukoostöö.

  Lugege täiendavalt
 • COTER logo

  COTERi komisjon

  Lisaks ühtekuuluvuspoliitikale jälgib COTERi komisjon tähelepanelikult mitmeaastast finantsraamistikku ja ELi eelarvet, samuti transpordipoliitikat, territoriaalset arengut, piiriülest koostööd, ruumilist planeerimist ja linnaküsimusi.

  Lugege täiendavalt
 • ECON logo

  ECON

  Majanduspoliitika komisjon (ECON) koordineerib ECONi komisjoni liikmete panust majandus- ja tööstuspoliitika küsimustesse, nagu konkurents ja riigiabipoliitika, riigihanked, VKEde poliitika ja ettevõtlus, majanduse juhtimine ja Euroopa poolaasta, kestliku arengu eesmärgid, siseturg ja digitaalne ühtne turg. Komisjoni tegevus hõlmab ka majandus- ja rahapoliitikat, maksupoliitikat, rahvusvahelist kaubandust ja tolliküsimusi (sealhulgas WTO küsimused) ning kohalikku ja piirkondlikku rahandust.

  Lugege täiendavalt
 • ENVE logo

  ENVE

  Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE) vastutab Euroopa Regioonide Komitee töö koordineerimise eest Euroopa rohelise kokkuleppega seotud valdkondades, mis hõlmavad keskkonda, elurikkust, ringmajandust ja nullsaastet, kliimamuutusi, energia- ja kosmosepoliitikat. ENVE komisjon vastutab ka töörühma „Roheline kokkulepe kohalikul tasandil“ ning muude võrgustike ja platvormide eest, nagu linnapeade pakti riiklikud saadikud, komitee kliimapaktisaadikud ja nullsaasteteemaline sidusrühmade platvorm. Ülemaailmsel tasandil on ENVE komisjonil juhtiv roll Euroopa Regioonide Komitee kaasamisel ÜRO kliimamuutuste ja bioloogilise mitmekesisuse konverentsi istungjärkudele.

  Lugege täiendavalt
 • NAT logo

  NAT

  NATi komisjoni kuulub üle 100 linnapea, volikogu liikme ja piirkonnajuhi ning see tegeleb mitmesuguste maaelu arengu, tervishoiu, põllumajanduse, metsanduse, kalanduse, elanikkonnakaitse, tarbijakaitse ja turismiga seotud teemadega. Praeguse ametiaja poliitilised prioriteedid on Euroopa maaelu arengu tegevuskava ja rahvatervis.

  Lugege täiendavalt
 • SEDEC logo

  SEDEC

  The SEDEC commission is in charge of employment, social policies, education, training (including lifelong learning), sports and culture related dossiers. SEDEC is also responsible for equality, social economy and youth files, as well as research, innovation and artificial intelligence.

  Lugege täiendavalt
Jaga:
 
Back to top