Võrgustikud  

Euroopa Regioonide Komitee võrgustike kaudu on piirkondadel ja linnadel võimalus osaleda ELi arutelus ning tutvustada oma kogemusi ja parimaid tavasid konkreetsetes ELi poliitikavaldkondades.
Sisu

​Euroopa Regioonide Komitee järelevalveplatvorm

K​omitee järelevalveplatvorm jälgib kohalike ja piirkondlike omavalitsuste osalemist majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaastas ja ELi pikaajalises jätkusuutliku majanduskasvu strateegias.

​​Ülesanded

Jälgida kohalike ja piirkondlike omavalitsuste osalemist Euroopa poolaastas ja ELi pikaajalises jätkusuutliku majanduskasvu strateegias.

Põhitegevus

 • Jälgida kohalike ja piirkondlike omavalitsuste võimalusi ja probleeme osalemisel struktuurireformide väljatöötamises ja elluviimises Euroopa poolaasta kontekstis.
 • Küsida nõu oma liikmetelt kas elektrooniliselt või korraldades üritusi, kus kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad väljendada oma seisukohti ja mureküsimusi.
 • Anda oma panus komitee poliitilisse ja õigusloomealasesse tegevusse küsimuses, kuidas anda Euroopa poolaastale ja ELi pikaajalisele jätkusuutliku majanduskasvu strateegiale selgem territoriaalne mõõde.​

Lugege täiendavalt

Kõrgetasemeline mitmeid sidusrühmi ühendav platvorm kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks

Kõrgetasemeline mitmeid sidusrühmi ühendav platvorm kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks koondab korrapärastel koosolekutel linnade, piirkondade, kodanikuühiskonna, valitsusväliste organisatsioonide ning era- ja ettevõtlussektori sidusrühmi, et toetada ja nõustada Euroopa Komisjoni kestliku arengu eesmärkide saavutamisel ELi tasandil. Platvormi koordineerib Euroopa Komisjoni sekretariaat ja selles on 30 liiget, sh Euroopa Regioonide Komitee.

​​Ülesanded

Kõrgetasemeline mitmeid sidusrühmi ühendav platvorm kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks koondab korrapärastel koosolekutel linnade, piirkondade, kodanikuühiskonna, valitsusväliste organisatsioonide ning era- ja ettevõtlussektori sidusrühmi, et toetada ja nõustada Euroopa Komisjoni kestliku arengu eesmärkide saavutamisel ELi tasandil. Platvormi koordineerib Euroopa Komisjoni sekretariaat ja selles on 30 liiget, sh Euroopa Regioonide Komitee.

Põhitegevus

 • Toetada ja nõustada Euroopa Komisjoni ja kõiki kestliku arengu eesmärkide ELi tasandil saavutamise sidusrühmi.
 • Toetada ja nõustada Euroopa Komisjoni seoses komisjoni kestliku arengu valdkonna üritustega.
 • Abistada komisjoni iga-aastase kestliku arengu auhinna valikumenetluse ettevalmistamisel.
 • Olla kogemuste ja parimate tavade vahetamise foorum kestliku arengu eesmärkide saavutamise alal eri sektorites ning kohalikul, piirkondlikul ja ELi tasandil.​

Lugege täiendavalt


Subsidiaarsuse järelevalve võrgustik

​Subsidiaarsuse järelevalve võrgustiku eesmärk on lihtsustada Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning ELi tasandi vahel toimuvat teabevahetust kogu poliitikatsükli jooksul seoses mitmesuguste dokumentide ja seadusandlike ettepanekutega, mis pärast vastuvõtmist mõjutavad otseselt kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ning nende vastutusalasse kuuluvaid poliitikavaldkondi.

Selle liikmed on seadusandliku võimuga piirkondade parlamendid ja valitsused, seadusandliku võimuta kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused ning Euroopa Liidu kohalike omavalitsuste liidud. Siia võivad kuuluda ka komitee riigidelegatsioonid ja riikide parlamentide kojad.

​​Ülesanded

 • Võimaldada kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel aktiivselt osaleda subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte rakendamise järelevalves.
 • Toetada seadusandliku võimuga piirkondi REGPEXi platvormi kaudu – see on subsidiaarsuse järelevalve võrgustiku alamvõrgustik, mis on avatud seadusandliku võimuga piirkondade parlamentidele ja valitsustele.

Põhitegevus

 • Toetada seadusandliku võimuga piirkondade parlamente ja valitsusi spetsiaalse REGPEXi platvormi kaudu varajase hoiatamise süsteemi kohaldamise ajal.
 • Suurendada teadlikkust subsidiaarsuse põhimõtte praktilisest kasutusest ja aidata vahetada parimaid tavasid.
 • Teavitada komitee raportööre ja liikmeid kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi esindava võrgustiku panusest subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse valdkonnas.
 • Määrata kindlaks meetmed, mille abil parandada õigusloomet, vähendada bürokraatiat ja suurendada ELi kodanike toetust ELi meetmetele.
 • Hõlbustada institutsioonidevahelist dialoogi subsidiaarsuse valdkonnas iga kahe aasta järel toimuva subsidiaarsuse konverentsi abil.​

Lugege täiendavalt


Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus

Euroopa territoriaalse koostöö rühmitus hõlbustab piiriülest, riikidevahelist ja piirkondadevahelist koostööd, luues üheainsa juriidilise isiku.

Ülesanded

Aidata eri liikmesriikide kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel tõhusamalt koostööd teha, võimaldades neil näiteks otse taotleda ja hallata Euroopa rahalisi vahendeid ning tagades neile parema koostööstruktuuri.

Põhitegevus

 • Euroopa Regioonide Komitee toimib Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste ametliku ELi registrina.
 • ETKRide platvorm ühendab kõigi olemasolevate ja loodavate ETKRide poliitilisi ja tehnilisi esindajaid ning eksperte.
 • Platvormi eesmärk on lihtsustada kogemuste vahetamist kohapeal, edendada ETKRi territoriaalse ühtekuuluvuse vahendina ja muuta ETKRide projektid nähtavaks, toetades ühtlasi komitee nõuandetegevust piiriülestes küsimustes.​

Lugege täiendavalt

Linnapeade pakt

Euroopa linnapeade kliima- ja energiapakt toob kokku kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, kes on vabatahtlikult võtnud endale kohustuse saavutada oma territooriumil ELi kliima- ja energiaeesmärgid. Seda ainulaadset alt üles suunatud liikumist kujundavad linnad, kellel on ühine visioon vähese CO2-heitega ja vastupanuvõimelistest piirkondadest, kus kodanikel on juurdepääs kindlale, säästvale ja taskukohasele energiale.

Ülesanded

Pakkuda alt üles suunatud toetust 2008. aastal riigipeade ja valitsusjuhtide poolt vastu võetud ELi kliima- ja energiapaketi täitmisele.

Põhitegevus

 • Komitee linnapeade pakti saadikud ​– kohaliku ja piirkondliku tasandi valitud poliitikud, kelle linnad ja piirkonnad on juba paktile alla kirjutanud – esindavad komiteed riiklikel ja rahvusvahelistel üritustel ning julgustavad linnu ja piirkondi algatusega ühinema.
 • Jagada teadmisi ja tutvustada parimaid tavasid, eelkõige kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise meetmete rahastamise valdkonnas.​

Lugege täiendavalt

Piirkondlike keskuste (kontaktpunktide) võrgustik ELi poliitika rakendamise läbivaatamiseks (RegHub) - katseprojekt

​Võrgustik annab tagasisidet ELi õigusaktide rakendamise kohta kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning seda koordineerib komitee. Katseetapis osaleb 20 piirkonda. Piirkonnad loovad piirkondlikud keskused, et tutvustada oma kogemusi ELi poliitika rakendamisel.

​Ülesanded

Võrgustik annab tagasisidet ELi õigusaktide rakendamise kohta kohalikul ja piirkondlikul tasandil ning seda koordineerib komitee. Katseetapis osaleb 20 piirkonda. Piirkonnad loovad piirkondlikud keskused, et tutvustada oma kogemusi ELi poliitika rakendamisel.

Põhitegevus

 • Anda õigeaegset, süstemaatilist ja sidusat tagasisidet ELi õigusaktide rakendamise kohta kohalikul ja piirkondlikul tasandil.
 • Kindlustada kohalike ja piirkondlike osalejate parem kaasamine ELi seadusandliku menetluse varases järgus, pakkudes piirkondlikul tasandil otsest kontaktpunkti.
 • Olla piirkonna teabekeskus ELi käimasolevatest jõupingutustest parema õigusloome valdkonnas (avalikud konsultatsioonid, rakenduskavad, veebilehed jne) teavitamiseks.
 • Suurendada keskendumist ELi olemasolevate õigusaktide parandamisele ning nende kohaldamisele kohalikul ja piirkondlikul tasandil, edendades partnerlust ja mitmetasandilist valitsemist.
 • Tagada püsimehhanism lihtsustamise edendamiseks ja piirkondade üksteiselt õppimiseks ELi õigusakte kohaldamise ja edasiarendamise alal.​

Lugege täiendavalt

Linnad ja piirkonnad pooldavad integratsiooni​

Algatus „Linnad ja piirkonnad pooldavad integratsiooni“ pakub poliitilist platvormi Euroopa linnapeadele ja piirkondlike juhtidele, et tõsta esile positiivseid näiteid rändajate ja pagulaste integreerimisest, vahetada teavet ja edendada mitmekesisust, mis on kaasavate linnade loomise ja sotsiaalse ühtekuuluvuse tagamise lisaväärtus.

​​​Ülesanne

 • toetada rändajate ja pagulaste integreerimist
 • teha väikeste omavalitsuste, keskmise suurusega linnade ja piirkondade hääl paremini kuuldavaks ning soodustada koostööd väiksemate kohtade, linnade ja piirkondade vahel
 • aidata tutvustada tugevamat solidaarsusnarratiivi ning võidelda väärinfo vastu selles valdkonnas

Põhitegevus

 • korraldada poliitilisi ümarlaudu ja kõrgetasemelisi konverentse
 • koostada ettepanekud ELi integratsioonimeetmete kohta ja neid propageerida
 • koguda häid kogemusi ja tavasid (interaktiivne kaart)
 • hõlbustada heade tavade vahetamist
 • anda ja levitada teavet integratsiooni kohta (rahastamisvõimalused, üritused, head tavad jne)​

Lugege täiendavalt

Multimeedia

10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary

 

Veel videoid

 • 10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
  10 years of crossborder cooperation ! EGTC platform anniversary
Jaga :
 
Back to top