Piirkondlike keskuste võrgustik 

ELi õiguse hindamine kohalikul tasandil 

​Komitee käivitas oma piirkondlike keskuste võrgustiku (RegHub) uue põlvkonna. Selle liikmed jälgivad ELi poliitika rakendamist kohapeal ning tagavad, et meetmete hindamisel Euroopa tasandil võetakse arvesse sadade piirkondlike ja kohalike sidusrühmade häält.

RegHubi võrgustikul on praegu 46 liiget, 10 vaatlejat ja üks seotud asutus. RegHub toimib ka Euroopa Komisjoni tulevikukindluse platvormi (F4F) allrühmana.

Keskuste nimekiri

Interaktiivne kaart

Sisu

Meie eesmärgid

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused rakendavad üle 70 % ELi õigusaktidest ning seepärast on nad sobivad hindama õigusaktide täpsust ja tõhusust. Ainult siis, kui ELi seadusandjad võtavad arvesse kohalikku ja piirkondlikku vaatenurka, saab ELi õigusakte ja poliitikat kohapeal paremini rakendada ja saavutada nende eesmärgid.

RegHubi võrgustiku eesmärgid on järgmised:

 • aidata kaasa ELi parema õigusloome jõupingutustele, lisades ELi õigusaktide hindamisse kohaliku ja piirkondliku vaatenurga;
 • suurendada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste osalemist ELi õigusaktide väljatöötamises ja nende rakendamise parandamises;
 • tugevdada sidemeid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning ELi institutsioonide vahel, edendades riigi tasandist madalama tasandi vaatenurka ja luues dialoogivõimalusi;
 • tutvustada ja levitada heade tavade näiteid ELi õiguse rakendamise kohta piirkondades, linnades ja valdades.

Üks viis, kuidas RegHub neid eesmärke taotleb, on tema tegutsemine Euroopa Komisjoni tulevikukindluse platvormi allrühmana, pidades sihipäraseid konsultatsioone, tehes koostööd platvormi raportööridega ja jagades platvormiga aruandeid. Lisaks teeb RegHub tihedat koostööd institutsiooniliste partnerite ja teadusasutustega ning korraldab Euroopa piirkondade ja linnade nädala raames õpikodasid ja seminare.​

Meie meetod

Alates RegHubi osalemisest Euroopa Komisjonitulevikukindluse platvormison RegHubi töö korraldatud järgmistes etappides:

1. panustamine iga-aastasessetulevikukindluse platvormi tööprogrammi, konsulteerides keskustega asjakohaste õigusaktide üle, mida Euroopa Komisjon läbi vaatab;

2. sihipäraste konsultatsioonide korraldamine sidusrühmadega RegHubi võrgustiku kaudu ja nende konsultatsioonide tulemuste kättesaadavaks tegemine platvormi raportööridele;

3. platvormi arvamuste edendamine ELi institutsioonides.

RegHubi ainulaadne töömeetod, nimelt sihipärased konsultatsioonid sidusrühmadega, on osutunud tõhusaks vahendiks, mille abil koguda ainulaadset ja üksikasjalikku teavet ELi õiguse rakendamise kohta.

See protsess sisaldab esimese sammuna küsimustike levitamist keskustele (kontaktpunktid kohalikes ja piirkondlikes omavalitsustes), kes teise sammuna suhtlevad sihtrühmadega, kes rakendavad konsultatsioonis käsitletavat ELi poliitikat.

Pärast kogu tagasiside kogumist koondavad keskused sidusrühmade teabe ja saadavad oma vastuse komitee RegHubi sekretariaati. Seejärel sõnastab komitee selle panuse põhjal soovitused.

RegHub ja tulevikukindluse platvorm 2021

2021. aastal konsulteeris RegHub oma liikmetega e-riigihangete ja INSPIRE direktiivi kohaldamise osas kohalikul ja piirkondlikul tasandil. Vastuseid analüüsiti ja neid kasutati kahes neid teemasid käsitlenudtulevikukindluse platvormi arvamuses. Lisaks kasutati tulevikukindluse platvormi arvamustes veel kahe varasema RegHubi konsultatsiooni tulemusi (välisõhu kvaliteedi ja piiriüleste tervishoiuteenuste kohta). Kõiktulevikukindluse platvormi 2021. aasta arvamused on avaldatud platvormil.

Samuti korraldas RegHub 2021. aastal kaheetapilise konsulteerimise teemal„21. sajandi eeskirjad 21. sajandi taristu jaoks“. Selle tulemuste põhjal saadi andmeid RegHubi eriaruande jaoks, mida tutvustatakse tulevikukindluse platvormi esimehele, Euroopa Komisjoni asepresidendile Maroš Šefčovičile.

RegHub ja tulevikukindluse platvorm 2022

Tulevikukindluse platvorm määras oma2022. aasta tööprogrammis Euroopa Regioonide Komitee liikme Mark Speichi (EPP/DE)romusõidukite direktiivi käsitleva arvamuse raportööriks ja Anne Karjalaineni (PES/FI)valitsuste koostalitlusvõime strateegiat käsitleva arvamuse raportööriks. RegHub korraldab 2022. aastal nendel teemadel kaks sihipärast konsultatsiooni. Vastavad tulevikukindluse platvormi arvamused võetakse eeldatavasti vastu 2022. aasta neljandas kvartalis.

Viimased uudised

Multimeedia

RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič

 

Veel videoid

 • RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
  RegHub 2.0 - Maroš Šefčovič
 • Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
  Regional Hubs: checking if EU legislation works on the ground!
 • RegHub 2.0 - Why it matters
  RegHub 2.0 - Why it matters
 • Executive Summary First Implementation Report on Public Procurement

  Saadaolevad keeled (22)
  1. български(45.85 KB-DOCX)Laadi alla
  2. Čeština(114.15 KB-DOCX)Laadi alla
  3. dansk(115.5 KB-DOCX)Laadi alla
  4. Deutsch(107.27 KB-DOCX)Laadi alla
  5. ελληνικά(114.53 KB-DOCX)Laadi alla
  6. English(111.55 KB-DOCX)Laadi alla
  7. español(119.83 KB-DOCX)Laadi alla
  8. suomi(112.56 KB-DOCX)Laadi alla
  9. français(107.89 KB-DOCX)Laadi alla
  10. hrvatski(112.33 KB-DOCX)Laadi alla
  11. magyar(113.97 KB-DOCX)Laadi alla
  12. italiano(117.08 KB-DOCX)Laadi alla
  13. lietuvių(112.34 KB-DOCX)Laadi alla
  14. latviešu(111.37 KB-DOCX)Laadi alla
  15. Malti(112.25 KB-DOCX)Laadi alla
  16. Nederlands(112.72 KB-DOCX)Laadi alla
  17. polski(112 KB-DOCX)Laadi alla
  18. português(112.27 KB-DOCX)Laadi alla
  19. română(111.47 KB-DOCX)Laadi alla
  20. slovenčina(108.1 KB-DOCX)Laadi alla
  21. slovenščina(117.23 KB-DOCX)Laadi alla
  22. svenska(112.75 KB-DOCX)Laadi alla
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • Rakendusaruanne Teine konsultatsioon, teema: õhukvaliteedi direktiivid

  Saadaolevad keeled (22)
  1. български(112.97 KB-DOCX)Laadi alla
   Доклад за прилагането на Втората консултация относно директивите за качеството на въздуха
  2. Čeština(117.93 KB-DOCX)Laadi alla
   Shrnutí druhé zprávy o provádění sítě RegHub týkající se směrnic o kvalitě ovzduší
  3. dansk(111.65 KB-DOCX)Laadi alla
   Resumé af den anden RegHub-gennemførelsesrapport om luftkvalitetsdirektiverne
  4. Deutsch(113.85 KB-DOCX)Laadi alla
   Zusammenfassung des zweiten RegHub-Umsetzungsberichts_Luftqualitätsrichtlinien
  5. ελληνικά(119.01 KB-DOCX)Laadi alla
   Έκθεση εφαρμογής Δεύτερη διαβούλευση - Οδηγίες για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα
  6. English(120.39 KB-DOCX)Laadi alla
   Executive Summary Second RegHub Implementation Report on Air Quality
  7. español(121.4 KB-DOCX)Laadi alla
   Informe de aplicación de la Segunda consulta sobre las Directivas relativas a la calidad del aire ambiente
  8. suomi(111.65 KB-DOCX)Laadi alla
   Alueellisten keskusten verkoston toinen kuuleminen, aiheena ilmanlaatudirektiivit - Tiivistelmä täytäntööpanoraportista
  9. français(117.96 KB-DOCX)Laadi alla
   Synthèse du second rapport de mise en oeuvre du réseau des pôles régionaux sur les directives sur la qualité de l'air ambiant
  10. hrvatski(112.55 KB-DOCX)Laadi alla
   Izvješće o provedbi Drugo savjetovanje, o direktivama o kvaliteti zraka
  11. magyar(112.21 KB-DOCX)Laadi alla
   Összefoglaló a regionális központok hálózatának második végrehajtási jelentéséről, a levegőminőségi irányelvek témájában
  12. italiano(117.21 KB-DOCX)Laadi alla
   Sintesi della seconda relazione di attuazione della rete RegHub - Direttiva sulla qualità dell'aria
  13. lietuvių(113.77 KB-DOCX)Laadi alla
   Įgyvendinimo ataskaita. Antroji konsultacija dėl oro kokybės direktyvų
  14. latviešu(117.44 KB-DOCX)Laadi alla
   Īstenošanas ziņojums Otrā apspriešanās: Gaisa kvalitātes direktīvas
  15. Malti(117.78 KB-DOCX)Laadi alla
   Sommarju eżekuttiv tat-tieni Rapport ta' Implimentazzjoni taċ-Ċentri Reġjonali, dwar id-Direttivi dwar il-Kwalità tal-Arja
  16. Nederlands(111.3 KB-DOCX)Laadi alla
   Uitvoeringsverslag van de tweede raadpleging over de luchtkwaliteitsrichtlijnen
  17. polski(121.71 KB-DOCX)Laadi alla
   Sprawozdanie z wdrażania - Druga konsultacja dotycząca dyrektyw w sprawie jakości powietrza
  18. português(117.27 KB-DOCX)Laadi alla
   Síntese do segundo relatório de execução da Rede de Polos Regionais sobre as Diretivas Qualidade do Ar
  19. română(117.54 KB-DOCX)Laadi alla
   Rezumatul celui de-al doilea raport de implementare al rețelei de centre regionale cu privire la directivele privind calitatea aerului înconjurător
  20. slovenčina(121.2 KB-DOCX)Laadi alla
   Zhrnutie druhej vykonávacej správy siete regionálnych centier o smerniciach o kvalite ovzdušia
  21. slovenščina(109.75 KB-DOCX)Laadi alla
   Poročilo o izvajanju - Drugo posvetovanje o direktivah o kakovosti zraka
  22. svenska(113.64 KB-DOCX)Laadi alla
   Sammanfattning av RegHubs andra genomföranderapport, om luftkvalitetsdirektiven
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • Rakendusaruanne - Kolmas konsultatsioon teemal Piiriülene tervishoid

  Saadaolevad keeled (22)
  1. български(113 KB-DOCX)Laadi alla
   Обобщение RegHub Доклад за прилагането относно трансграничното здравно обслужване
  2. Čeština(117.68 KB-DOCX)Laadi alla
   Shrnutí Zpráva o provádění směrnice o přeshraniční zdravotní péči v evropských regionech
  3. dansk(116.96 KB-DOCX)Laadi alla
   Resumé - RegHub - Gennemførelsesrapport - Tredje høring om grænseoverskridende sundhedsydelser
  4. Deutsch(117.29 KB-DOCX)Laadi alla
   Dritte Konsultation zur grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung Zusammenfassung wichtigste Ergebnisse
  5. ελληνικά(119.17 KB-DOCX)Laadi alla
   Έκθεση εφαρμογής Τρίτη διαβούλευση σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
  6. English(116.62 KB-DOCX)Laadi alla
   Executive Summary Third RegHub Implementation Report on Cross-border Healthcare
  7. español(117.09 KB-DOCX)Laadi alla
   Resumen - RegHub informe de aplicación sobre asistencia sanitaria transfronteriza
  8. suomi(113.35 KB-DOCX)Laadi alla
   Tiivistelmä - Alueellisten keskusten verkoston täytäntöönpanoraportti rajatylittävästä terveydenhuollosta
  9. français(113.94 KB-DOCX)Laadi alla
   Synthèse sur le rapport de mise en oeuvre par les pôles régionaux des soins de santé transfrontaliers
  10. hrvatski(111.01 KB-DOCX)Laadi alla
   Izvješće o provedbi -Treće savjetovanje o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
  11. magyar(117.73 KB-DOCX)Laadi alla
   Összefoglaló RegHub végrehajtási jelentés a határon átnyúló egészségügyi ellátásról
  12. italiano(117.44 KB-DOCX)Laadi alla
   Sintesi - Relazione RegHub sull'attuazione dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
  13. lietuvių(117.31 KB-DOCX)Laadi alla
   Įgyvendinimo ataskaita - Trečioji konsultacija dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų
  14. latviešu(111.11 KB-DOCX)Laadi alla
   Īstenošanas ziņojums Trešā apspriešanās par pārrobežu veselības aprūpi
  15. Malti(117.43 KB-DOCX)Laadi alla
   Sommarju Eżekuttiv - Rapport ta' implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali
  16. Nederlands(116.89 KB-DOCX)Laadi alla
   Uitvoeringsverslag - Derde raadpleging - Grensoverschrijdende gezondheidszorg
  17. polski(117.59 KB-DOCX)Laadi alla
   Sprawozdanie z realizacji - Trzecie konsultacje w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej
  18. português(117.65 KB-DOCX)Laadi alla
   Síntese - Relatório de execução sobre cuidados de saúde transfronteiriços
  19. română(111.59 KB-DOCX)Laadi alla
   Executive Summary - RegHub implementation report on Cross-Border Healthcare
  20. slovenčina(115.39 KB-DOCX)Laadi alla
   Zhrnutie Správa RegHub o vykonávaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti
  21. slovenščina(110.09 KB-DOCX)Laadi alla
   Poročilo o izvajanju Tretje posvetovanje: čezmejno zdravstveno varstvo - RegHub
  22. svenska(110.62 KB-DOCX)Laadi alla
   Sammanfattning - RegHub-genomföranderapport om gränsöverskridande hälso- och sjukvård
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • Kokkuvõte - peamised järeldused - Neljas RegHub aruanne riigiabi teemal

  Saadaolevad keeled (22)
  1. български(140.56 KB-DOCX)Laadi alla
   Обобщение на основните констатации - Доклад за изпълнението: четвърта консултация на RegHub във връзка с държавната помощ
  2. Čeština(142.95 KB-DOCX)Laadi alla
   Zpráva o provádění: čtvrtá konzultace o státní podpoře
  3. dansk(138.24 KB-DOCX)Laadi alla
   Resumé - Fjerde RegHub gennemførelsesrapport om statsstøtte
  4. Deutsch(142.53 KB-DOCX)Laadi alla
   Zusammenfassung Vierter Umsetzungsbericht des RegHub über staatliche Beihilfe
  5. ελληνικά(143.32 KB-DOCX)Laadi alla
   Σύνοψη - κύρια πορίσματα - Τέταρτη έκθεση εφαρμογής του RegHub για τις κρατικές ενισχύσεις
  6. English(139.77 KB-DOCX)Laadi alla
   Executive Summary Fourth Implementation Report on State Aid
  7. español(191.48 KB-DOCX)Laadi alla
   Sumario - Informe de ejecución: cuarta consulta, sobre ayudas estatales RegHub
  8. suomi(137.87 KB-DOCX)Laadi alla
   Tiivistelmä - Valtiontukea käsitelleen RegHub-verkoston neljännen kuulemisen täytäntöönpanoraportti
  9. français(143.05 KB-DOCX)Laadi alla
   Synthèse: RegHub - quatrième rapport de mise en oeuvre sur les aides dÉtat
  10. hrvatski(138.98 KB-DOCX)Laadi alla
   Izvješće o provedbi: četvrto savjetovanje o državnim potporama
  11. magyar(137.39 KB-DOCX)Laadi alla
   Összefoglaló - A RegHub negyedik jelentése az állami támogatásokról
  12. italiano(138.76 KB-DOCX)Laadi alla
   Sintesi esecutiva - quarta relazione di attuazione RegHub sugli aiuti di Stato
  13. lietuvių(135.91 KB-DOCX)Laadi alla
   Įgyvendinimo ataskaita - Ketvirtoji konsultacija dėl valstybės pagalbos
  14. latviešu(142.13 KB-DOCX)Laadi alla
   Kopsavilkums svarīgākie secinājumi Divas apspriešanas un pētījums
  15. Malti(139.63 KB-DOCX)Laadi alla
   Sommarju Eżekuttiv - Ir-Raba' Rapport dwar l-Implimentazzjoni tar-RegHub dwar l-Għajnuna mill-Istat
  16. Nederlands(141.41 KB-DOCX)Laadi alla
   Samenvatting Uitvoeringsverslag: Vierde raadpleging over staatssteun
  17. polski(136.97 KB-DOCX)Laadi alla
   Sprawozdanie z realizacji: Czwarte konsultacje dotyczące pomocy państwa
  18. português(133.47 KB-DOCX)Laadi alla
   Relatório de execução - Quarta consulta sobre auxílios estatais
  19. română(140.75 KB-DOCX)Laadi alla
   Raport privind punerea în aplicare: a patra consultare privind ajutoarele de stat
  20. slovenčina(135.63 KB-DOCX)Laadi alla
   Zhrnutie - Správa RegHub o vykonávaní: Štvrtá konzultácia o štátnej pomoci
  21. slovenščina(137.03 KB-DOCX)Laadi alla
   Povzetek glavne ugotovitve - Poročilo o izvajanju: četrto posvetovanje, o državni pomoči
  22. svenska(141.91 KB-DOCX)Laadi alla
   Sammanfattning - RegHub:s fjärde genomföranderapport om statligt stöd
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • RegHubi kiirkonsultatsioon teemal Riigiabi ja riigihanked COVID-19 taustal

  Saadaolevad keeled (22)
  1. български(141.76 KB-DOCX)Laadi alla
   Експресна консултация относно обществените поръчки след COVID-19
  2. Čeština(139.36 KB-DOCX)Laadi alla
   Zpráva o provádění pokynů k zadávání veřejných zakázek v návaznosti na krizi COVID-19
  3. dansk(141.11 KB-DOCX)Laadi alla
   Vigtigste konklusioner - Vejledningen om offentlige udbud i kølvandet på covid-19
  4. Deutsch(142.07 KB-DOCX)Laadi alla
   Vermerk zur Umsetzung der Leitlinien für die öffentliche Auftragsvergabe vor dem Hintergrund von COVID-19
  5. ελληνικά(144.17 KB-DOCX)Laadi alla
   Έκτακτη διαβούλευση του δικτύου RegHub με θέμα τις Οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
  6. English(144.19 KB-DOCX)Laadi alla
   Implementation Note of the Guidance on Public Procurement in the wake of Covid-19
  7. español(144.37 KB-DOCX)Laadi alla
   Orientaciones sobre contratación pública a raíz de la pandemia de COVID-19 Conclusiones principales
  8. suomi(143.46 KB-DOCX)Laadi alla
   Muistio covid-19:n takia annettujen julkisia hankintoja koskevien ohjeiden täytäntöönpanosta
  9. français(138.28 KB-DOCX)Laadi alla
   Note relative à la mise en oeuvre des orientations relatives aux marchés publics à la suite de lépidémie de COVID-19
  10. hrvatski(137.9 KB-DOCX)Laadi alla
   Brzo savjetovanje mreže RegHub o Smjernicama o javnoj nabavi nakon COVID-a 19
  11. magyar(144.33 KB-DOCX)Laadi alla
   Végrehajtási feljegyzés a Covid19 összefüggésében a közbeszerzésről szóló iránymutatásról
  12. italiano(144.94 KB-DOCX)Laadi alla
   Consultazione sul tema Orientamenti in materia di appalti pubblici a seguito della pandemia di COVID-19
  13. lietuvių(137.94 KB-DOCX)Laadi alla
   RegHub greitosios konsultacijos dėl Viešųjų pirkimų gairių kilus COVID-19 pandemijai
  14. latviešu(141.69 KB-DOCX)Laadi alla
   RegHub apspriešanās Norādījumi par publisko iepirkumu Covid-19 saistībā Svarīgākās atziņas
  15. Malti(143.97 KB-DOCX)Laadi alla
   Nota ta' implimentazzjoni dwar il-Gwida dwar l-Akkwist Pubbliku bsegwitu għall-COVID-19
  16. Nederlands(143.91 KB-DOCX)Laadi alla
   Implementatienota over de richtsnoeren inzake overheidsopdrachten in de nasleep van COVID-19
  17. polski(144.52 KB-DOCX)Laadi alla
   Konsultacje RegHub na temat wytycznych w sprawie zamówień publicznych w obliczu COVID-19
  18. português(140.93 KB-DOCX)Laadi alla
   Nota de aplicação sobre as orientações em matéria de contratos públicos na sequência da COVID-19
  19. română(139.7 KB-DOCX)Laadi alla
   Notă privind punerea în aplicare a Orientărilor privind achizițiile publice ca urmare a Covid-19
  20. slovenčina(138.32 KB-DOCX)Laadi alla
   Vykonávanie usmernení k verejnému obstarávaniu v súvislosti s pandémiou COVID-19
  21. slovenščina(242.03 KB-DOCX)Laadi alla
   Obvestilo o izvajanju smernic za javna naročila po pandemiji COVID-19
  22. svenska(138.02 KB-DOCX)Laadi alla
   Genomförandenot om vägledningen om offentlig upphandling i kölvattnet av covid-19
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.
 • Viies rakendusaruanne: ühise põllumajanduspoliitika mõju territoriaalsele arengule

  Saadaolevad keeled (22)
  1. български(176.56 KB-DOCX)Laadi alla
   Кратко изложение - Пети доклад за изпълнението: въздействие на общата селскостопанска политика върху териториалното развитие
  2. Čeština(172.51 KB-DOCX)Laadi alla
   Shrnutí - Pátá zpráva o provádění: dopad společné zemědělské politiky na územní rozvoj
  3. dansk(178.19 KB-DOCX)Laadi alla
   Resumé - Femte RegHub-gennemførelsesrapport om indvirkningen af den fælles landbrugspolitik på territorial udvikling
  4. Deutsch(177.99 KB-DOCX)Laadi alla
   Zusammenfassung - Fünfter Umsetzungsbericht: Die Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik auf die territoriale Entwicklung
  5. ελληνικά(180.84 KB-DOCX)Laadi alla
   Σύνοψη - Πέμπτη έκθεση εφαρμογής: αντίκτυπος της κοινής γεωργικής πολιτικής στην εδαφική ανάπτυξη
  6. English(176.88 KB-DOCX)Laadi alla
   Executive Summary Fifth Implementation Report on CAP and Rural Development
  7. español(176.84 KB-DOCX)Laadi alla
   Quinto informe de ejecución: impacto de la política agrícola común en el desarrollo territorial
  8. suomi(174.21 KB-DOCX)Laadi alla
   Tiivistelmä - Viides täytäntöönpanokertomus: yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus alueelliseen kehitykseen
  9. français(177.6 KB-DOCX)Laadi alla
   Résumé - Cinquième rapport de mise en œuvre: incidence de la politique agricole commune sur le développement territorial
  10. hrvatski(170.96 KB-DOCX)Laadi alla
   Peto izvješće o provedbi: utjecaj zajedničke poljoprivredne politike na teritorijalni razvoj
  11. magyar(179.29 KB-DOCX)Laadi alla
   Összefoglaló - Ötödik RegHub végrehajtási jelentés: A közös agrárpolitika területi fejlődésre gyakorolt hatása
  12. italiano(172.3 KB-DOCX)Laadi alla
   Quinta relazione di attuazione: impatto della politica agricola comune sull'assetto territoriale
  13. lietuvių(171.51 KB-DOCX)Laadi alla
   Santrauka - Penktoji įgyvendinimo ataskaita: bendrosios žemės ūkio politikos poveikis teritorinei plėtrai
  14. latviešu(172.59 KB-DOCX)Laadi alla
   Kopsavilkums - Piektais īstenošanas ziņojums. Kopējās lauksaimniecības politikas ietekme uz teritoriālo attīstību
  15. Malti(175.11 KB-DOCX)Laadi alla
   Sommarju eżekuttiv - Il-Ħames Rapport ta' Implimentazzjoni tar-RegHub dwar il-PAK u l-iżvilupp territorjali
  16. Nederlands(171.34 KB-DOCX)Laadi alla
   Samenvatting - Vijfde uitvoeringsverslag: effect van het gemeenschappelijk landbouwbeleid op de territoriale ontwikkeling
  17. polski(175.73 KB-DOCX)Laadi alla
   Piąte sprawozdanie na temat stanu realizacji działań: wpływ wspólnej polityki rolnej na rozwój terytorialny
  18. português(172.05 KB-DOCX)Laadi alla
   Resumo - Quinto relatório de execução: o impacto da política agrícola comum no desenvolvimento territorial
  19. română(173.08 KB-DOCX)Laadi alla
   Cel de al cincilea raport de punere în aplicare: impactul politicii agricole comune asupra dezvoltării teritoriale
  20. slovenčina(171.82 KB-DOCX)Laadi alla
   Zhrnutie - Piata správa o vykonávaní: vplyv spoločnej poľnohospodárskej politiky na územný rozvoj
  21. slovenščina(166.54 KB-DOCX)Laadi alla
   Peto poročilo o izvajanju: vpliv skupne kmetijske politike na teritorialni razvoj
  22. svenska(172 KB-DOCX)Laadi alla
   Sammanfattning - RegHub:s femte genomföranderapport om den gemensamma jordbrukspolitiken och territoriell utveckling
  Teie soovitud keelt ei ole loetelus?  Põhjuse leiate siit.

Vaata samuti

Kontakt

Lisaküsimuste korral võtke ühendust RegHubi sekretariaadiga.
Jaga:
 
Back to top