Piirkondadevahelised rühmad  

2007. aasta veebruarist alates loodud piirkondadevahelised rühmad on platvormid, kus liikmesriikide ja kolmandate riikide kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saavad vahetada arvamusi ja luua uusi ideid.

Rühmade koosseis peab olema järgmine:

 • vähemalt kümme Euroopa Regioonide Komitee liiget,
 • kes esindavad vähemalt nelja liikmesriigi delegatsiooni või
 • piirkondade rühma, mis teeb piiriülest koostööd.

Praegu tegutsevad järgmised piirkondadevahelised rühmad: 


Sisu

​​​Läänemere piirkonnad

Loodud veebruaris 2008.

Põhiülesanded:

  • Muuta Läänemere piirkonnad 2030. aastaks juhtivaks innovaatiliseks ja inimkeskseks makropiirkonnaks.
  • Muuta Läänemere makropiirkond Euroopa kõige jätkusuutlikumaks teerajajaks.
  • Muuta Läänemeri maailma esimeseks plastivabaks mereks.

​Esimees:   Sari Rautio (FI/EPP)
 

See piirkondadevaheline rühm on seotud makropiirkondliku strateegiaga. Need strateegiad moodustavad Euroopa Ülemkogu heakskiidetud raamistiku majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamiseks ühes kindlas geograafilises piirkonnas (makropiirkonnas).

 

Kontakt:

piirkondadevahelise rühma sekretariaat​

Ulla Karvo
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Square de Meeûs 1
1000 Brussels, Belgium
Tel. +32 474 540 851
ulla.karvo@kuntaliitto.fi


Anu Wikman-Immonen
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Toinen Linja 14
00530 Helsinki
Suomi/Finland

Tel.: +358 50 5252 874
anu.wikman-immonen@kuntaliitto.fi

Brexit

Põhiülesanded:

 • Anda panus komitee alustatud arutellu, mille eesmärk on saada üldpilt Brexiti mõjust kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele.
 • Jagada üksteisega ideid selle kohta, milliseid lahendusi võiks kasutada kõige enam puudutatud kohalike ja piirkondlike omavalitsuste toetamiseks.
 • Leida ühisprojekte, mida kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused võiksid arendada pärast Brexitit.
 • Anda ELi seaduslikele läbirääkijatele piirkondlik panus ning toimida vahendajana, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused saaksid väljendada ELi institutsioonidele oma seisukohti.

​Esimees:   Mr François DECOSTER (Renew Europe, France)
 
Kontakt:

piirkondadevahelise rühma sekretariaat

​Hauts-de-France Region
Mission to the EU
Mr. Romain NIVELLE
Tel.: +32(0)22343080
romain.nivelle​@hautsdefrance.fr

Karpaadid

Loodud veebruaris 2016.

Põhiülesanded:

  • Tutvustada Euroopa Regioonide Komitee arvamust „Karpaatide makropiirkondlik strateegia“.
  • Edendada, luua ja arendada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste partnerlusi, et tagada Karpaatide piirkonna kogukondade tihedam lõimumine ja selgitada välja ühised eesmärgid ja kohustused.
  • Koondada Karpaatide piirkonna riikide valitsusi algatama Karpaatide makropiirkondliku strateegia loomist, esitades selleks Euroopa Ülemkogule ametliku taotluse.
  • Korraldada arutelusid, algatusi ja projekte koostöös kahe Karpaatide piirkonnas asuva ELi mittekuuluva riigi (Serbia ja Ukraina) kohalike omavalitsustega eesmärgiga kaasata nad tulevase Karpaatide makropiirkondliku strateegia alla. Koostöö on tihedalt seotud Euroopa Liidu arengu- ja julgeolekueesmärkidega.
  • Toetada dialoogi Doonau piirkonna strateegia sidusrühmadega, et arendada Doonau piirkonna strateegia ja Karpaatide makropiirkondliku strateegia raames võetavate meetmete täiendavust.
  • Kindlustada koordineerimine komitee Karpaatide piirkonna liikmete vahel, et tagada komitee pädevate tööorganite seas ühine lähenemisviis ELi poliitikaga seotud ühistele mureküsimustele.
  • Võtta meetmeid, mille eesmärk on tagada, et EL liitub konventsiooniosalisena Karpaatide konventsiooniga.
  • Intensiivistada lobitööd Karpaatide piirkonna tutvustamiseks ELi tasandil, et innustada poliitikas osalemist ja seada makropiirkondlik strateegia prioriteediks.

Esimees:   Wladyslaw Ortyl (PL/ECR)


Kontakt:
piirkondadevahelise rühma sekretariaat​

​Justyna Rog
Representation of the Podkarpackie Region to Brussels
Avenue de Tervuren 48
1040 Bruxelles
Tel.:  +32479041359
bruksela@podkarpackie.pl 

​Piiriülene koostöö

Loodud juulis 2015.

Põhiülesanded:

  • Vahetada seisukohti ja kogemusi: rühma eesmärk on olla platvorm, kus piirialasid esindavad komitee liikmed saaksid vahetada seisukohti, kogemusi ja häid tavu piiriülese koostöö edendamiseks (piirülese koostöö programmide rakendamise hindamine, peamiste väljakutsete määratlemine jne).
  • Mõjutada: arvestades eelnimetatud teadmistepagasit, analüüsib rühm komitee arvamusi ja selgitab välja, millised neist on piiriülesuse vaatenurgast asjakohased, ning hoolitseb piiriüleste lahenduste lisamise eest. Sel eesmärgil teeb rühm tihedat koostööd raportööridega ja sõnastab ka võimalikud muudatusettepanekud vastavalt piirialade tegelikele vajadustele. Samuti annab rühm panuse arutellu ühtekuuluvuspoliitika rolli üle, tagamaks, et piiriülene koostöö on endiselt selle lahutamatu ja oluline osa.
  • Algatada: rühm teeb kindlaks, milliseid piiriüleseid teemasid tuleb käsitleda ELi tasandil. Ta esitab ettepanekuid ETKRi platvormi, Euroopa Piirialade Ühenduse (AEBR) ja Euroopa piirkonnade ja linnade nädala ürituste ning samuti omaenda konverentside või seminaride korraldamiseks.
  • Edendada dialoogi: rühma eesmärk on olla platvorm, mis hõlbustab dialoogi komisjoni (eelkõige regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraadi), Euroopa Parlamendi töörühma, Euroopa tasandi ühenduste ja teiste sidusrühmadega (nt AEBR ja MOT).

Esimees: ​Pavel Branda, (CZ/ECR)

Kontakt:
piirkondadevahelise rühma sekretariaat

Marek Polach
Delegation of Prague to the EU
Avenue Palmerston 16
1000 Bruxelles
Tel: +32 2 230 15 84
Marek.Polach@praha.eu

Autotööstuse tulevik

Loodud 2009. aastal.

Põhiülesanded:

  • Vahetada piirkondade kogemusi autotööstuse ja liikuvuse tulevikuga seotud eri küsimustes (nt automatiseeritud juhtimine, säästvad sõidukikütused, oskused, tööstuspoliitika, taristu, auto- või tarnetööstusega piirkondade areng).
  • Luua kontakte ning vahetada mõtteid ja parimaid tavasid ELi institutsioonide ja teiste sidusrühmadega.
  • Edendada kontakte auto- ja liikuvusklastrite, piirkondade ja linnade vahel.

Esimees: Christopher Drexler (AT/EPP)

Ase-Esimees: Ximo Puig I Ferrer (ES/ES)


Kontakt:
piirkondadevahelise rühma sekretariaat​​

Claudia Suppan
Steiermark office in Brussels
Avenue de Tervueren 82
1040 Etterbeek
Tel: +32 (0)2 7320361
automotive@stmk.gv.at
www.europa.steiermark.at/automotive 


Tervishoid ja heaolu

Loodud novembris 2010.

Põhiülesanded:

  • Edendada arusaamist, kuidas kõik sektorid mõjutavad kodanike ja kogukondade tervist ning et seega tuleb lähtuda mitmetasandilisest valitsemisest, et parandada ja säilitada tervist ja heaolu kogu Euroopas.
  • Jagada ideid ja teadmisi tõhusate investeeringute tegemiseks, et toetada säilenõtkeid tervishoiusüsteeme ja parandada ühiskonna tervist. See peaks rõhutama kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli ning eelkõige Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide rakendamise tähtsust.
  • Vahetada kogemusi praeguste väljakutsete kohta tervishoiusüsteemi reformide rakendamisel olukorras, kus vahendid on piiratud ja nõudlus nende järele järjest kasvab.
  • Võimaldada arutelu kohalike poliitiliste algatuste üle, et luua sidusad ja jätkusuutlikud kogukonnad, kes edendavad ja võimaldavad terviseteadlikku käitumist.
  • Pöörata erilist tähelepanu haavatavatele ühiskonnarühmadele, sealhulgas puuetega inimestele, ning käsitada vaimset tervist võrdväärsena kehalise tervisega, süvalaiendades rühma töö kaudu tervishoiualase võrdsuse vaatenurka.
  • Teavitada komitee liikmeid viimastest teadusuuringutest ja uuenduslikest tavadest vananeva rahvastiku peamiste krooniliste haiguste ja hulgihaigestumusega tegelemisel.

Esimees: Birgitta Sacrédeus (SE/EPP)

Kontakt:

​piirkondadevahelise rühma sekretariaat

Marco Di Donato
European Regional and Local Health Authorities
Rue du Trône 62 
1050 Ixelles
Bruxelles (Belgium)
secretariat@euregha.net

Saarepiirkonnad​​​

Loodud 2015. aasta aprillis, peatatud mais 2017 ja taasaktiveeritud 2018. aasta detsembris

Põhiülesanded:​

  • Koostada ja kiita heaks valge raamat konsolideeritud õigusakti artikli 174 kolmanda lõigu kohta, mis käsitleb saari.

  • Tugevdada territoriaalset mõõdet, tagades saartele võrdsed arenguvõimalused.

  • Asetada saarelise asendi ja territoriaalse eraldatuse küsimused Euroopa transpordipoliitika keskmesse.

  • Varustada Euroopa investeerimispoliitikaga, mis hõlmab konkreetselt saarte valitsustele mõeldud meetmeid ja vahendeid.

  • Muuta olemasolevaid piirkondliku riigiabi andmise eeskirju, et ühtlustada Euroopa saarepiirkondi käsitlevaid eeskirju.

  • Võtta meetmeid, et kompenseerida saarepiirkondade erilist haavatavust kliimamuutuste mõju suhtes.

  • Soodustada saarte üleminekut ringmajanduse mudelile.

  • Parandada saartel ettevõtluse konkurentsivõimet.

  • Tugevdada Euroopa territoriaalse analüüsi vahendeid, luues statistilise kategooria „Saarepiirkonnad“.

  • Luua spetsiaalsed tööorganid, mis vastutavad Euroopa kontekstis saartega seotud küsimuste eest.

    

Esimees: Gaetano Armao (IT/EPP)

Kontakt:
piirkondadevahelise rühma sekretariaat​

Leonardo di Giovanna
Brussels office of the region of Sicily
Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: +32 26392574
leonardo.digiovanna@regione.sicilia.it


Jaga:
 
Back to top