Kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjon (CIVEX)  

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni pädevusvaldkonnad on järgmised:

vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala

sisserände-, varjupaiga- ja viisapoliitika

ELi põhiõiguste harta

kodanikuaktiivsus

detsentraliseerimine

põhiseadusküsimused

valitsemistava, parem õigusloome, subsidiaarsus ja proportsionaalsus

välissuhted, sealhulgas halduskoostöö välispartneritega ja suutlikkuse suurendamine

rahvusvahelised lepingud ja läbirääkimised, terrorism ja piirikontroll

naabruspoliitika (sealhulgas idapartnerlus ning Euroopa ja Vahemere piirkonna koostöö), detsentraliseeritud arengukoostöö ja ELi laienemisega seotud küsimused

Vali komitee muu komisjon: CIVEX COTER ECON ENVE NAT SEDEC

 Previous Meetings

 Next Meetings

Head of Unit: Bert Kuby

EU Who is Who

CoR organigramme