Täiskogu istungjärgud  

Euroopa Regioonide Komitee korraldab aastas kuni kuus täiskogu istungjärku. Täiskogu istungjärkudel saavad kokku komitee liikmed (või asendusliikmed), kes on pärit Euroopa Liidu kõigi 27​ liikmesriigi piirkondadest ja linnadest.

Täiskogu istungjärgul, mida tavaliselt juhatab komitee president, on järgmised põhieesmärgid:

  • hääletada arvamuste, aruannete ja resolutsioonide üle;
  • võtta iga uue koosseisu ametiaja alguses vastu komitee poliitiline programm;
  • valida komitee president, esimene asepresident ja teised juhatuse liikmed;
  • moodustada komitee valdkondlikud komisjonid;
  • kiita heaks komitee tulude ja kulude eelarvestus;
  • vaadata läbi ja kinnitada komitee kodukord.

Euroopa Regioonide Komitee vastava teema komisjon teeb ühele oma liikmetest ülesandeks koostada seadusandliku ettepaneku kohta arvamuse eelnõu, mis pannakse hiljem komitee täiskogu istungjärgul hääletusele. Arvamuse koostajat nimetatakse raportööriks. Kui arvamus saab häälteenamuse, võetakse see vastu ja edastatakse teistele ELi institutsioonidele.

Komitee võib võtta ka ennetavalt seisukoha mõnes konkreetses küsimuses, tehes seda omaalgatusliku arvamuse kaudu.

Viimane täiskogu istungjärk

Järgmine täiskogu istungjärk